committee

Ulkoasiat

Entistä vahvemmat suhteet kolmansiin maihin

Valiokunta perehtyy tarkoin ihmisoikeuskysymyksiin kolmansissa maissa ja vaikuttaa siihen, miten virastot ja toimielimet käyttävät unionin varoja. Sen on annettava tukensa kaikille EU:n kansainvälisille sopimuksille, jotta ne voidaan allekirjoittaa. EU:n laajentumisen yhteydessä valiokunta käynnistää neuvotteluprosessin, seuraa sen etenemistä ja puoltaa liittymissopimusten hyväksymistä.

Valiokunta myöntää lisäksi yhdessä ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja kehitysvaliokunnan kanssa Euroopan parlamentin vuosittaisen Saharovin palkinnon henkilöille ja ryhmille, jotka ovat omistautuneet ihmisoikeuksien ja mielipiteenvapauden puolustamiseen.

Valiokunnalla on tärkeä tehtävä EU:n ulkopolitiikan edistäjänä, toteuttajana ja valvojana. Se ottaa päivittäin kantaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja valmistelee parlamentin kantoja ulkopoliittisiin kysymyksiin laatimalla ei-sitovia mietintöjä ja päätöslauselmia.

Vuoropuhelun koordinointi Euroopan rajojen ulkopuolella

Valiokunta huolehtii myös toimivaltaansa kuuluvien, kolmansiin maihin liittyvien parlamentaaristen sekavaliokuntien ja yhteistyövaliokuntien sekä parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja vaalitarkkailuvaltuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta. Se pitää säännöllisesti yhteyttä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja ulkosuhteista vastaavien komission yksiköiden edustajiin sekä vastaa suhteista YK:hon ja muihin kansainvälisiin järjestöihin.

Sillä on kaksi alivaliokuntaa: ihmisoikeuksien alivaliokunta, joka tukee sen työtä demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta, joka avustaa sitä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö