committee

Begroting

Een begroting die een weerspiegeling is van de EU-prioriteiten

Onze prioriteiten voor de begroting zijn zeer duidelijk: het concurrentievermogen vergroten, kwetsbare bevolkingsgroepen beschermen, de defensie en veiligheid in de EU versterken, werken aan een stabiele situatie met onze directe buurlanden en zorgen voor inclusieve, duurzame groei voor onze samenleving en onze planeet.

De EVP-Fractie is zich bewust van haar verantwoordingsplicht tegenover de EU-burgers en van haar rol bij het beheer van de EU-middelen. De structuur en de omvang van de EU-begroting hebben immers een directe impact op het leven van de mensen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de EU-burgers in elke EU-begroting centraal moeten staan: hun leven wordt immers beïnvloed door de wijze waarop wij ervoor kiezen de middelen te besteden. Wij zijn ons met name bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de toekomstige generaties: we moeten de EU in staat stellen het hoofd te bieden aan de nieuwe realiteit waarmee onze jongeren worden geconfronteerd, en we moeten onze jongeren alle middelen aanreiken om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat de EU-uitgaven een goede kosten-batenverhouding moeten opleveren en dat de begroting een weerspiegeling van de EU-prioriteiten moet zijn en niet mag worden gedicteerd door nationale belangen. Daarom zijn wij voorstander van een stelsel van eigen middelen voor de EU, waardoor in de Raad minder moet worden gedebatteerd over het aandeel van de nationale bijdragen.

Verder zijn wij van mening dat de EU-begroting moet worden gebruikt om het vertrouwen van de burgers terug te winnen en de dialoog met hen te versterken, en om meer synergie tot stand te brengen met de nationale en regionale parlementen.

Andere gerelateerde inhoud