EPP Groep Position Paper over het welzijn van levende dieren tijdens transport

15.06.2021

EPP Groep Position Paper over het welzijn van levende dieren tijdens transport

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Publicatie picture

"De grootsheid van een natie en haar morele vooruitgang kan worden beoordeeld aan de hand van de manier waarop haar dieren worden behandeld." Mahatma Gandhi

Onze politieke fractie komt tegemoet aan de legitieme bezorgdheid van de Europese samenleving over kwesties op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Elk jaar worden miljoenen levende dieren vervoerd voor consumptie, fok en vetmesterij, zowel binnen de Europese Unie als voor de export naar derde landen. Het vervoer van levende dieren over lange afstanden is een groot probleem voor het dierenwelzijn, gezien de stress waaraan de dieren worden blootgesteld. De EVP Groep erkent dat elke reis, ongeacht de lengte, stressvol kan zijn voor dieren als de juiste stappen voor risicobeheer niet worden genomen. Om het welzijn van dieren tijdens transport te garanderen, moet daarom prioriteit worden gegeven aan het gebruik van technologieën om dierenwelzijnsindicatoren tijdens transport te monitoren en te volgen in plaats van aan een willekeurige verkorting van de reistijden.

Schepen, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen kunnen goed worden aangepast om ervoor te zorgen dat dieren onder goede omstandigheden worden vervoerd zonder dat ze fysiek lijden. De EVP-Fractie benadrukt het belang van regionale veehouderijstructuren zodat deze behouden en ondersteund worden, evenals mobiele en regionale slachthuizen, in het bijzonder met een focus op slachten op het bedrijf van herkomst. De EU heeft de hoogste normen voor dierenwelzijn tijdens transport; er zijn echter nog veel onregelmatigheden die gecorrigeerd moeten worden.

Verbintenis

De lidstaten verbinden zich ertoe alle financiële middelen en controlemechanismen in te zetten om ervoor te zorgen dat landbouwers en exploitanten de vereisten inzake het welzijn van levende dieren tijdens het transport naleven. De EVP-Fractie roept op tot de harmonisatie en handhaving van nationale wetgeving over het welzijn van levende dieren tijdens transport. De dieren moeten veilig worden vervoerd en eerlijk worden behandeld; het is belangrijk dat letsel en lijden van dieren wordt voorkomen. Daarom moeten de algemene voorwaarden volgens artikel 3 van Verordening 1/2005 volledig worden nageleefd: Deze omvatten watervoorziening, ventilatie en temperatuurcontrole, geschikte ruimte, rustperioden en de speciale vereisten voor niet-gespeende dieren. De EVP-Fractie is van mening dat professionele training de basisvereiste is voor degenen die tijdens het transport met dieren omgaan. Bovendien moeten voertuigen en apparatuur periodiek worden geïnspecteerd. Onze fractie steunt de installatie en het gebruik van videobewakingssystemen op langeafstandstransporten om effectieve naleving te garanderen. De strikte toepassing van Verordening 1/2005 inzake het vervoer van levende dieren moet ervoor zorgen dat herhaalde overtredingen leiden tot gerechtelijke procedures tegen alle verantwoordelijke exploitanten wegens niet-naleving van het dierenwelzijn tijdens het vervoer. De EVP-Fractie is er voorstander van dat lidstaten meer handhavingsbevoegdheden krijgen, waaronder maatregelen om herhaling van overtredingen te voorkomen en de vergunning van de vervoerder op te schorten of in te trekken.

De EVP-Fractie moedigt geharmoniseerde regels in de hele EU aan die gericht zijn op het verbeteren van dierenwelzijn tijdens het vervoer van levende dieren. In elke fase van het transport moeten regelmatige controles worden uitgevoerd: De wederzijdse bijstand en de versnelde uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten en derde landen moet worden verbeterd.

De EVP-Fractie steunt de naleving van het Europees Verdrag inzake de bescherming van landbouwhuisdieren en verbindt zich ertoe oplossingen te vinden voor de huidige problemen om hoge normen van dierenwelzijn te garanderen en het transport van levende dieren te verbeteren.

Wetgevend kader

Volgens artikel 13 VWEU moeten de Europese Unie en de lidstaten ervoor zorgen dat dieren onder goede omstandigheden worden gehouden en vervoerd en niet worden mishandeld, misbruikt, pijn of leed wordt aangedaan.

De PPE-Fractie herinnert aan de herziening en verbeteringen die nodig zijn in de bestaande verordening, zoals voorgesteld in de resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2019 over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

In de conclusies van de Raad van de EU over dierenwelzijn van december 2019 werd de Commissie opgeroepen om de regelgeving inzake dierenwelzijn te herzien, met inbegrip van het vervoer van levende dieren. De EVP-fractie is van mening dat eventuele wijzigingen in Verordening 1/2005 wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn en gebruik moeten maken van gegevens uit bestaande en lopende studies en expertise, met behulp van de meetbare welzijnsindicatoren op basis van dieren, zoals fysiologische en gedragsindexen, draagbare monitoren, biochemische markers van welzijn en gesimuleerde vrachtwagen- en vliegtuigreizen. Het ondersteunt ook de Farm to Fork-strategie gericht op duurzamere landbouw, respect voor het welzijn van levende dieren en de routekaart om de betreffende regelgeving aan te passen.

Transport van levende dieren binnen de EU

De EVP-Fractie stelt concrete oplossingen voor om het vervoer van dieren binnen de EU te verbeteren. Ze dringt aan op het gebruik van digitale technologieën om informatie te verkrijgen over dierenwelzijn tijdens het transport. De EVP-Fractie roept de Commissie en de lidstaten op om financiële steun te garanderen voor met GPS uitgeruste voertuigen en digitale monitoring. Binnentemperatuursensoren en ventilatoren moeten verplicht zijn tijdens langeafstandstransporten van levende dieren, en GPS-registraties moeten toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De EVP-Fractie erkent het verschil tussen weg- en zeetransport van dieren en steunt verder onderzoek op dit gebied om de impact van elke transportwijze op dierenwelzijn te begrijpen.

De EVP-Fractie steunt verder onderzoek naar hoe het welzijn van dieren tijdens het vervoer kan worden verbeterd, zoals het voederen van dieren tijdens hun reis en onderzoek naar op dieren gebaseerde indicatoren van stress en welzijn. De EVP-Fractie steunt ook het creëren van corridors die speciaal bestemd zijn voor het vervoer van levende dieren, met inbegrip van rust- en voedervoorzieningen, traceerbaarheid en het plannen van reizen om wachttijden en vertragingen bij het laden te voorkomen.

Langeafstandsvervoer van dieren

Langeafstandstransporten van dieren komen voor wanneer er beperkte opties zijn voor slacht- of mestcentra op regionaal niveau en vanwege de overproductie die wordt ondersteund door financiële instrumenten, zoals het GLB.

Bij langeafstandstransporten van niet-gespeende en andere kwetsbare dieren, zoals drachtige dieren en dieren aan het einde van hun loopbaan, moet rekening worden gehouden met de bijzondere gevoeligheid voor kwetsbaarheid en ziekten en moeten strenge regels in acht worden genomen, zoals regelmatig stoppen en uitladen voor goede voeding.

Er is een transparant EU-monitoring- en rapportagesysteem nodig om de lidstaten en de EU-Commissie volledig verantwoordelijk te maken voor de uitvoering en handhaving van de verordening en ervoor te zorgen dat overtredingen effectief worden aangepakt en beperkt.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan specifieke aspecten van het vervoer van levende dieren van en naar de ultraperifere gebieden van de EU.

Er moet echter prioriteit worden gegeven aan slachting zo dicht mogelijk bij de plaats van productie.

De slachtfaciliteiten, waaronder mobiele, in gebieden met een hoge dierconcentratie, waarbij de nadruk ligt op het slachten op het bedrijf van herkomst, dragen bij aan het verminderen van het lijden van dieren, het verbeteren van de economische waarde en het invoeren van het dierenwelzijnslabel in alle stadia van de lokale voedselvoorzieningsketen.

Export van levende dieren naar derde landen

De EU-export van levende dieren is voornamelijk gericht op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Gezien de voorkeur van consumenten in deze regio's voor het slachten van dieren als onderdeel van religieuze rituelen, is de export van levende dieren een belangrijke economische activiteit en bron van inkomsten voor Europese boeren. Onze prioriteit is het ondersteunen van het creëren van banen en het beschermen van de bestaande banen. We herinneren eraan dat handelsrelaties worden beïnvloed door vraag en aanbod; het is dus van het grootste belang dat de vraag naar levende dieren, in het bijzonder uit de bovengenoemde regio's, kan worden voldaan door de veehouders in de EU.

De EVP-Fractie dringt aan op het garanderen van de handhaving van controles van het punt van vertrek tot de bestemming. Het verstrekken van documenten in elektronisch formaat zou de sanitaire en grensautoriteiten helpen, evenals het creëren van snelle doorgangen aan de grenzen, wat de wachttijden zou verminderen en een positief effect zou hebben op het dierenwelzijn. Onze fractie is voorstander van permanente inspecties en toezicht op schepen en vrachtwagens die de EU verlaten. De invoerende landen moeten feedback geven over de toestand van de dieren op het moment dat de zending aankomt. Deze terugkoppeling moet gebaseerd zijn op controles die zijn uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven, om ervoor te zorgen dat aan de EU-normen wordt voldaan.

Conclusies

  • Het is in het belang van zowel de exploitanten als de exporteurs dat de dieren in de best mogelijke conditie op hun bestemming aankomen.

  • Er zijn efficiënte en concrete oplossingen nodig voor een beter beheer van het vervoer van levende dieren, zonder extra lasten en hoge kosten te creëren die uiteindelijk door de consument zullen worden gedragen.

  • Verordening nr. 1/2005 heeft een positieve impact gehad op het dierenwelzijn tijdens het transport, wanneer ze door elke lidstaat oordeelkundig werd geïmplementeerd. De EVP-Fractie steunt inspanningen om uniforme dierenwelzijnsnormen in de Europese Unie te bereiken, evenals een sanctieregime in geval van niet-naleving. Het doel moet zijn om het transport van levende dieren te verminderen, te verfijnen en te vervangen door de handel in vlees/karkassen en genetisch materiaal waar nodig.

  • De Europese Unie blijft een belangrijke leider in de export van levende dieren. Verschillende nationale autoriteiten maken geen gebruik van de in Traces beschikbare informatie om de inspecties en audits uit te voeren, deels vanwege bestaande toegangsbeperkingen voor gebruikers. Onvoldoende naleving van de vereisten voor dierenwelzijn leidt uiteindelijk tot overtredingen.

  • NGO's, regeringen, verantwoordelijke autoriteiten, onderzoekers en alle structuren met verantwoordelijkheden op het gebied van diergeneeskunde en dierenbescherming moeten met elkaar in gesprek blijven om de wetgeving inzake het vervoer van levende dieren te verbeteren.

  • Professioneel opererende transportbedrijven moeten worden versterkt en beste praktijken moeten worden uitgewisseld.

Achtergrond: De economische waarde van de handel in levende dieren binnen de EU bedroeg in 2018 8,6 miljard euro en de uitvoer van levende dieren uit de EU bedraagt meer dan 3 miljard euro. Het vervoer van levende dieren naar derde landen is de afgelopen jaren toegenomen. Het vervoer van dieren is een economische activiteit en een onderdeel van de dierlijke productiecyclus en kan tot op zekere hoogte worden vervangen door het vervoer van dierlijke producten en genetisch materiaal. De EVP-fractie verwelkomt de inspanningen van de Commissie om regionale toeleveringsketens te versterken en de mogelijkheid van slachten op de boerderij uit te breiden.

Andere gerelateerde inhoud