Privacy bepalingen

 


Belangrijke juridische mededeling

Voor de informatie op deze site gelden een disclaimer, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.


Disclaimer

De EVP-Fractie beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.
De fractie kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
 • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
 • soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van de fractie geen zeggenschap hebben en waarvoor de fractie geen verantwoordelijkheid draagt;
 • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u altijd een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in bestanden of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De EVP-Fractie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

De EVP-Fractie kan in het algemeen niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen van technische aard of andersoortige problemen die invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid van de site.

De EVP-Fractie behoudt zich het recht voor om de gehele of een deel van de site zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken.

De EVP-Fractie kan in geen geval door u of een derde partij verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijzigingen, de onderbreking, de opschorting of de verwijdering van de site.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de fractie te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.


Auteursrechtaanduiding

© EVP-Fractie, 2012-2027

Alle tekst en multimedia-informatie (geluiden, beelden, software, enz.) op deze site is eigendom van de EVP-Fractie of informatie waarvoor de fractie de rechten heeft verkregen of na onderhandeling heeft verkregen. Alle tekst, foto's, video's, feiten, mededelingen, logo's, merken en andere onderdelen die op de site worden weergegeven worden dus beschermd onder het merkenrecht en/of auteursrecht en/of andere geldende bepalingen die op intellectueel eigendom van toepassing zijn.

Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.

Inhoud, met name multimedia-inhoud, moet in zijn originele vorm worden gereproduceerd en mag niet worden bewerkt of op andere wijze worden veranderd voor andere dan de oorspronkelijk beoogde doeleinden. Elk onwettig gebruik van de gehele of een deel van de site (piraterij, vervalsing, etc.) kan leiden tot vervolging volgens het van toepassing zijnde recht.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.


Uw privacy

De EVP-Fractie hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker. Deze privacy regeling is gegrond op: Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Dit algemene beleid is van toepassing op alle websites van de EVP-Fractie.

Meestal kunt u deze websites bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, maar in sommige gevallen is deze persoonlijke informatie toch vereist om u de e-diensten te kunnen bieden waar u om vraagt.

Op de websites waar om dergelijke informatie wordt gevraagd, wordt deze behandeld overeenkomstig het beleid zoals beschreven in voornoemde verordening. U vindt hieronder verdere informatie over het gebruik van uw gegevens voor deze diensten en, in sommige gevallen, vindt u aanvullende informatie op de websites zelf.

In verband hiermee:

 • bepaalt een verantwoordelijke voor de verwerking voor elke specifieke e-dienst het doel en de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat de specifieke e-dienst strookt met het privacybeleid;
 • ziet binnen elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming erop toe dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert deze de controllers over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen (zie artikel 24 van de verordening);
 • treedt voor alle instellingen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie artikel 41 tot 45 van de Verordening.


De familie van websites van de EVP-Fractie bevat links naar sites van derden. Aangezien deze buiten onze controle vallen, adviseren wij u na te gaan welk beleid inzake de privacy deze derden hanteren.


Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op websites van de EVP-Fractie is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese politieke fractie anderzijds te verbeteren.

Momenteel bieden we informatiediensten aan die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, teneinde de transparantie en het begrip van het beleid en de activiteiten van de fractie te vergroten. Deze diensten omvatten nieuwsbrieven en de optie om een lijst met favoriete contacten op te slaan. Hiervoor moet u een account aanmaken.


Onze verklaring betreffende het privacybeleid bevat de hiernavolgende informatie aangaande het gebruik van uw gegevens:

 • De aard van de informatie die wordt vergaard, het doel ervan en de gebruikte technische middelen. De fractie verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel. De gegevens zullen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is.
 • Wie er toegang heeft tot uw gegevens. De EVP-Fractie maakt alleen informatie bekend aan derden als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen en aan de vermelde (categorieën van) ontvangers. De Fractie maakt uw persoonsgegevens niet bekend voor verkoopdoeleinden;
 • De wijze waarop u toegang krijgt tot uw gegevens, de juistheid ervan kunt controleren en, indien noodzakelijk, kunt corrigeren. Als betrokkene hebt u tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel moeten worden gebruikt voor een doel waarvoor u uw ondubbelzinnige toestemming moet verlenen;
 • De periode gedurende welke uw gegevens zullen worden bewaard. De EVP-Fractie bewaart de gegevens slechts zolang dit noodzakelijk is om het doel van de vergaring of verdere verwerking te bereiken;
 • De veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw gegevens of deze in handen komen van onbevoegden;
 • Bij wie u terecht kunt met vragen of klachten;
 • Wanneer de EVP-Fractie uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
 • Het gebruik van cookies op de website van de EVP-Fractie en op welke manier u deze cookies kunt blokkeren.


Welke informatie verzamelen we over u en hoe en waarom doen we dat?

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een overzicht wilt bijhouden van uw contactpersonen binnen de EVP-Fractie, dan bieden wij u de mogelijkheid een account aan te maken op onze website. Hiertoe vragen wij u om een e-mailadres op te geven waarop u berichten wenst te ontvangen. Dit adres zal tevens dienen als uw login. Dit e-mailadres wordt opgeslagen in onze database, zodat wij u nieuwsbrieven en berichten kunnen blijven sturen. U dient een wachtwoord in te voeren dat gecodeerd zal worden opgeslagen. Ook moet u uw voor- en achternaam en voorkeurstaal invoeren. Daarnaast moet u aangeven of u al dan niet journalist bent. Met deze informatie kunnen wij u met uw naam aanschrijven en weten wij in welke taal wij u informatie moeten toesturen als er vertalingen beschikbaar zijn. Als u aangeeft dat u journalist bent, sturen wij u bovendien persuitnodigingen.

We gebruiken onze nieuwsbrieftoepassing alleen om u de informatie toe te sturen die u wenst en uw gegevens worden opgeslagen in een interne database die alleen voor ons toegankelijk is. Soms vragen wij u om extra informatie, zoals uw voor- en achternamen, de naam van uw organisatie, het land waar u woont en of u werkzaam bent in de media. Deze informatie wordt opgeslagen, maar niet gebruikt. Mogelijk gebruiken we deze gegevens om te bepalen welke informatie nuttig is voor de abonnees op onze nieuwsbrieven.

We gebruiken Google Analytics om statistieken over onze website te verzamelen, waaronder informatie over de landen van herkomst van onze bezoekers. Dit doen we om onze website en de diensten die we aanbieden te analyseren en te verbeteren. We verzamelen echter geen volledige IP-adressen.

Soms gebruiken we ook gegevens die we van u hebben gekregen omdat u een vraag aan ons hebt gesteld, per telefoon of via e-mail.


Aan wie maken we uw informatie bekend?

De EVP-Fractie maakt alleen informatie bekend aan derden als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen en aan de vermelde (categorieën van) ontvangers. De Fractie maakt uw persoonsgegevens niet bekend voor verkoopdoeleinden.


Hoe kunt u toegang krijgen tot uw gegevens en deze corrigeren of wijzigen?

U kunt zich op elk mogelijk moment uitschrijven voor de nieuwsbriefdiensten door op de knop uitschrijven te klikken, die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Om uw details aan te passen, uw voorkeuren te wijzigen of om te weten over welke gegevens wij beschikken, kunt u inloggen op uw account op onze website. Voor verdere vragen kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: eppgroup@europarl.europa.eu.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens alleen zo lang u op onze diensten geabonneerd bent of zo lang als het duurt om uw vraag te beantwoorden. Op het moment dat u zich uitschrijft zullen deze gegevens uit onze databases worden verwijderd. Wij zullen ook gegevens verwijderen die zijn verstrekt om een vraag te beantwoorden, wanneer u ons daarom verzoekt.


Welke veiligheidsmaatregelen treffen wij ter bescherming van uw gegevens?

Uw gegevens worden in een beveiligde database bewaard. De internetservers van de EVP-Fractie zijn beschermd door middel van een collectieve firewall en de databases zijn beveiligd met een specifieke inlogcode en een wachtwoord.


Wanneer wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen

Wij gebruiken uw gegevens elke keer dat wij de nieuwsbrief waarop u zich hebt geabonneerd naar u verzenden. Wij gebruiken uw gegevens ook om te antwoorden op elke vraag die u ons hebt gesteld.


Hoe gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om uw instellingen (bijv. uw taalkeuze) te bewaren wanneer u onze site bezoekt of, als u ons daarom verzoekt, wanneer u op uw account inlogt (bijv. wanneer u 'onthoud mij' aanvinkt bij het inloggen op uw account).


Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine hoeveelheid aan informatie, die vaak een unieke identificatiecode bevat die vanaf de computer van een website naar uw computer of de browser van uw mobiele telefoon (hier aangeduid als 'toestel') wordt verstuurd en die op de harde schijf van uw toestel wordt opgeslagen. Wanneer uw browserinstellingen dit toelaten kan elke website zijn eigen cookie naar uw browser versturen, maar (om uw privacy te beschermen) verleent uw browser een website alleen toegang tot de cookies die deze site al naar u heeft verstuurd en niet de cookies die door andere websites naar u zijn verstuurd. Veel websites doen dit wanneer een gebruiker hun website bezoekt om online verkeersstromen te volgen.


Analytics cookies:

Drupal.xxx Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor voorstellingsdoeleinden
pnst Deze cookie wordt gebruikt om u te helpen met het beheren van uw abonnement and bevat geen enkele persoonlijke informatie
__utmx and _gax Deze cookies worden door Google Analytics gebruikt om ons te helpen te verstaan wanneer u onze website bezoekt, hoe u met ons reageert en welke inhoud u bekijkt, zodat wij onze website kunnen verbeteren om uw behoeftes tegemoet te komen

 

Hoe verwerken wij e-mails die u naar ons verstuurt?

Sommige pagina's op de website van de EVP-Fractie hebben een "contact"-toets, die u naar een pagina leidt waarop een e-mailadres te vinden is. Wanneer u op dit e-mailadres klikt wordt uw e-mailprogramma geactiveerd en wordt u uitgenodigd uw opmerkingen naar een specifieke mailbox te sturen.

Wanneer u een dergelijk bericht verzendt worden uw persoonsgegevens slechts bijgehouden voor zover die nodig zijn om te antwoorden. Indien het managementteam dat de mailbox beheert niet in staat is uw vraag te beantwoorden, zal het uw e-mail doorsturen naar een andere dienst.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en de hiermee verband houdende persoonsgegevens, schroom dan niet deze in uw bericht op te nemen.


Met wie kan ik contact opnemen voor verdere informatie?

Stuur een e-mail naar epp-internet@europarl.europa.eu

 

Wijzigingen van het privacybeleid van de EVP-Fractie

Dit privacybeleid kan nu en dan worden veranderd. Daarom verdient het aanbeveling dit elke keer wanneer u persoonsgegevens aan de EVP-Fractie ter beschikking stelt, te raadplegen. De datum van de meest recente wijzigingen zal op deze pagina worden vermeld. Wanneer u het oneens bent met deze wijzigingen raden wij u aan geen verder gebruik te maken van de websites van de EVP-Fractie om persoonsgegevens aan de EVP-Fractie beschikbaar te stellen. Indien het privacybeleid inhoudelijk wordt gewijzigd brengen wij u hiervan door middel van een duidelijke mededeling op de website op de hoogte.


Laatst bijgewerkt op: 24.10.2019