committee

Economische en monetaire zaken

Groei stimuleren om meer banen te scheppen

In de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) wordt er op hoog niveau naar gestreefd om de financiële stabiliteit te waarborgen, investeringen te bevorderen, het vrije verkeer van kapitaal in de hele Europese Unie aan te moedigen en de groei te stimuleren. Deze maatregelen vormen een hefboom voor het creëren van werkgelegenheid. De commissie pleit voor een financiële markt gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheidszin en een duidelijk rechtskader dat Europese bedrijven en burgers ondersteunt.

We hebben met succes aangedrongen op meer begrotingsdiscipline in Europa om te voorkomen dat de overheidsuitgaven ontsporen. Daarnaast hebben we het voortouw genomen bij het doorvoeren van hervormingen om het concurrentievermogen te vergroten en een krachtig antwoord te bieden op de economische uitdagingen in crisissituaties.

Ingegeven door de economische en financiële crises in het verleden heeft de EVP-Fractie aangedrongen op de oprichting van nieuwe Europese controleorganen die toezicht houden op banken, financiële markten, pensioenfondsen en verzekeraars. Wij waren ook de drijvende kracht achter de totstandbrenging van een nieuw Europees regelgevingskader voor cryptoactiva dat voorziet in rechtszekerheid voor emittenten, gelijke rechten voor dienstverleners garandeert en hoge normen voor consumenten en beleggers waarborgt. In de toekomst moeten we ervoor zorgen dat de wetgeving inzake de hervorming van het bankwezen, de financiële criminaliteit en de bevordering van investeringen naar behoren wordt toegepast, en dat we vooruitgang blijven boeken op weg naar een eengemaakte markt voor financiële diensten.

Euromunten: Stapels biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro op elkaar gestapeld [nid:30050]

Andere gerelateerde inhoud