committee

Economische en monetaire zaken

Stimulering van de groei om meer banen te scheppen

Eén van de prioriteiten van de commissie is om groei te stimuleren om zo in heel Europa banen te scheppen. Zij doet dit door stabiliteit en investeringen te bevorderen. Zij pleit voor een vrije, maar verantwoordelijke financiële markt die binnen een duidelijk wettelijk kader opereert.

We hebben met succes aangedrongen op meer begrotingsdiscipline in Europa om te voorkomen dat de overheidsuitgaven uit de hand lopen. We zijn de drijvende kracht geweest achter hervormingen om het concurrentievermogen te vergroten, waarbij we hebben gepleit voor meer bundeling van financiële middelen door de EU-lidstaten.

De economische en financiële crisis werd in gang gezet door onverantwoordelijke leenpraktijken van banken, slecht management en te weinig regulering van de financiële sector. De EVP-Fractie heeft zich daarom sterk gemaakt voor de oprichting van drie nieuwe Europese controleorganen die toezicht moeten houden op banken, financiële markten, pensioenfondsen en verzekeraars. We moeten nu zorgen voor wetgeving op het gebied van bankenhervorming, financiële criminaliteit en het bevorderen van investeringen, alsook voor een goede uitvoering ervan. We zullen ons blijven inzetten voor het mobiliseren van private investeringen.

Andere gerelateerde inhoud