Buitenlandse zaken
Een vintage wereldbol staat op een zuil
Committee Buitenlandse zaken
5 handen vormen een cirkel
Subcommittee Mensenrechten
Close-up van een hand die een wapen vasthoudt
Subcommittee Veiligheid en defensie

Over de grenzen van Europa heen kijken

Onze werkgroep extern beleid speelt een cruciale rol bij de vormgeving van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. De groep is verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen over de manier waarop Europese middelen worden gebruikt, en ondersteunt het Europees Parlement bij beslissingen die met internationale overeenkomsten te maken hebben. Onze inspanningen hebben aanzienlijk bijgedragen tot het succes van de EU bij de beveiliging van haar buitengrenzen, en wij zullen ons blijven inzetten voor de totstandbrenging van een Europese defensieunie en visumliberalisering.

Naast deze inspanningen is de regio van de Westelijke Balkan een topprioriteit voor ons. We proberen deze landen in de EU op te nemen door hervormingen te stimuleren die de rechtsstaat steunen, corruptie bestrijden en een onafhankelijke rechterlijke macht waarborgen. Wij zijn van mening dat dergelijke hervormingen essentieel zijn om stabiele, welvarende samenlevingen in de regio tot stand te brengen en om duurzame vrede en veiligheid in Europa als geheel te bevorderen.

Voorzitter

Our position

Een echte wereldleider

Om wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van buitenlands beleid, moet de EU nog beter met één stem spreken. Dit houdt onder meer in dat er wordt overgestapt van besluitvorming met eenparigheid van stemmen naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid op het gebied van buitenlandse zaken.

Wij zijn van mening dat Europa actief moet pleiten voor mensenrechten, democratie en de grondbeginselen van de EU in alle takken van haar beleid die een externe dimensie hebben, waaronder ontwikkeling, migratie, veiligheid, terrorismebestrijding, uitbreiding en handel.

Europa moet zijn veiligheid blijven versterken en toewerken naar een echte defensieunie. We moeten ook prioriteit geven aan energiezekerheid in Europa en voorkomen dat energie als politiek instrument wordt gebruikt.

Het trans‑Atlantische partnerschap, een reeds lang bestaande steunpilaar van vrede sinds de afloop van de Tweede Wereldoorlog die gebaseerd is op gedeelde gemeenschappelijke waarden en belangen, zal op korte termijn met een groot aantal uitdagingen en verstoringen geconfronteerd worden, maar de fundamenten op lange termijn blijven sterk en de samenwerking tussen de EU en de VS, als gelijkgestemde partners, blijft van cruciaal belang – een multilateraal systeem van vrije en eerlijke handel.

Wij willen dat de EU zich blijft inzetten voor de uitbanning van extreme armoede tegen 2030, waarbij de EU wereldwijd de voornaamste verstrekker van ontwikkelingshulp blijft. De EU moet in de eerste plaats bijstand verlenen aan landen die erom bekend staan een goed bestuur te hebben en de democratische beginselen en mensenrechten te respecteren.

Wereldhandel en investeringen

We willen toewerken naar een wereldwijd handelsstelsel dat zo open en eerlijk mogelijk is, zodat Europa politieke contacten kan leggen en nieuwe arbeidsplaatsen kan creëren in zijn exportsectoren. De EU moet blijven werken aan overeenkomsten over vrije en eerlijke handel als waarborg voor haar hoge normen op gebieden als consumentenbescherming, milieubescherming, sociale bescherming en gegevensbescherming, zoals die met Canada of Japan, als een manier om markten open te stellen, groei te stimuleren, armoede te verminderen en kansen voor de Europeanen te creëren.

Onze regio beschermen

De EU moet blijven werken aan op maat gemaakte partnerschappen in de Europese regio op basis van het “meer‑voor‑meer”-beginsel, en de democratische processen en de rechtsstaat versterken. We moeten ook helpen deze regio’s te stabiliseren en dichter bij Europa te brengen, terwijl we strijden tegen de voortdurende pogingen van Rusland om onze buren te destabiliseren en zijn invloed op de voormalige Sovjetlanden te herstellen.

Uitbreiding is een van de succesverhalen van de EU. We moeten elke kandidaat‑lidstaat op zijn eigen kwaliteiten blijven beoordelen, waarbij aandacht moet worden geschonken aan de volledige eerbiediging van de criteria van Kopenhagen en het integratievermogen van de EU, dat door die lidstaat sterker dient te worden. De EU moet ook haar interne besluitvormingsprocessen hervormen om de uitdagingen van een grotere Unie en nieuwe geopolitieke uitdagingen het hoofd te bieden.

Concluderend staan wij achter de toezeggingen van Thessaloniki, vooral in Zuidoost‑Europa, waar we de juiste voorwaarden voor een uitbreiding willen scheppen. Door dit beleid uit te voeren, kan de EU een echte wereldleider worden op het gebied van buitenlands beleid.