Over de grenzen van Europa heen kijken

Onze Werkgroep buitenlands beleid heeft invloed op het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Zij stelt verslagen op over de besteding van Europese middelen en ondersteunt het Europees Parlement bij het nemen van beslissingen over internationale overeenkomsten. Zij heeft het voortouw genomen bij EU-initiatieven om de buitengrenzen van de EU te beveiligen. In dit verband heeft zij gepleit en zich actief ingezet voor de oprichting van een Europese defensie-unie en visumliberalisering. De landen van de Westelijke Balkan vormen eveneens een van onze prioriteiten. We willen deze landen in de EU integreren door hervormingen te stimuleren, om zo de rechtsstaat te garanderen, corruptie te bestrijden en een onafhankelijke rechtelijke macht te waarborgen.

Voorzitter

Our position

Een ware globale leider

Om een rol als globale leider te kunnen opnemen in buitenlandse aangelegenheden, moet de EU haar vermogen om met een stem te spreken blijvend versterken, en daarbij opschuiven van unanieme beslissingen naar beslissingen bij meerderheid over buitenlandse aangelegenheden.

Wij geloven sterk dat Europa blijvend en actief moet inzetten op het belang van mensenrechten, democratie en fundamentele principes van de EU in alle EU-domeinen met een buitenlandse dimensie, zoals ontwikkeling, migratie, veiligheid, contraterrorisme, uitbreiding en handel.

Europa moet haar veiligheid blijvend versterken en opschuiven richting een echte Defensie Unie. We moeten verder energieveiligheid opwaarderen in Europa en vermijden dat energie gebruikt wordt als een politiek instrument.

Het Trans-Atlantische partnerschap, een langdurige pijler van naoorlogse vrede die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden en belangen, staat voor heel wat uitdagingen en verstoringen op korte termijn, maar blijft op lange termijn fundamenteel sterk en samenwerking tussen de EU en de VS, als gelijkgezinde partners, blijft fundamenteel. Een open en multilateraal systeem van eerlijke en vrije handel doet dat ook.

We willen dat de EU blijvend inzet op het terugdringen van extreme armoede tegen 2030, waarin de EU de onophoudelijke wereldleider blijft in ontwikkelingsondersteuning. De EU moet hulpverlening vooropstellen aan landen met een staat van goed bestuur en respect voor democratische principes en mensenrechten.

Globale handel en investeringen

We mikken op de bouw van een globaal handelssysteem dat zo open en eerlijk is als mogelijk: een dat Europa toestaat om zowel politieke banden op te bouwen en jobs te creëren in haar exporterende industrietakken.

Wij willen dat Europa voortbouwt aan vrije en eerlijke handelsovereenkomsten die Europese hoge standaarden in domeinen als de verbruiker, het milieu, sociale en dataveiligheid veiligstelt, zoals al gebeurt met Canada of Japan, als een opstap naar open markten, groei te versnellen, armoede terug te dringen en kansen te creëren voor Europeanen.

Onze buurt beschermen

De EU moet blijvend bouwen aan op maat gemaakte partnerschappen in de Europese buurt, die gebaseerd zijn op ‘meer voor meer’, democratische processen en de rechtstaat versterken. We moeten ook bijdragen aan de stabilisatie van deze regio’s en hen dichter bij Europa brengen, en daarbij Ruslands onophoudelijke pogingen om deze regio’s te destabiliseren en hen terug in de Russische invloedsfeer te brengen in de gaten houden.

Uitbreiding is een van de EU’s succesverhalen. Wij moeten elke kandidaat-lidstaat verder blijven beoordelen op haar verdienste en tegelijkertijd aandacht schenken aan de Kopenhagencriteria en de absorptiecapaciteit van de EU, die deze moeten versterken.

Wij hechten belang aan de Thessalonikiverplichtingen, zeker in Zuidoost-Europa, waar we de juiste omstandigheden willen uitbouwen voor uitbreiding.