committee

Veiligheid en defensie

Handhaving van de stabiliteit in het nabuurschap van de EU

In praktische zin verleent deze commissie bijstand aan de Commissie buitenlandse zaken bij kwesties op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids- en defensiebeleid. Zij roept besluitvormers op het gebied van veiligheid en defensie ter verantwoording. Daarnaast helpt zij de EU om de vrede en stabiliteit op de Balkan en de zuidelijke Kaukasus, in Afrika en in het Midden-Oosten te handhaven.

De subcommissie richt zich hoofdzakelijk op militaire en defensie-aangelegenheden.

Bevordering van de Europese defensie-unie

De EVP-Fractie blijft onvermoeibaar van de EU-instellingen en de lidstaten eisen dat zij hun verplichtingen om de veiligheid van Europese burgers te verbeteren, nakomen. Wij vinden dat de EU-lidstaten moeten profiteren van de intensievere samenwerking en coördinatie op defensiegebied. Om de vrede te waarborgen moeten we tenslotte snel, besluitvaardig en vastbesloten kunnen optreden, en dit kan het beste binnen een toekomstige Europese defensie-unie.

We hebben ons actief ingezet voor de oprichting van een Europese defensie-unie, waarbinnen de lidstaten strategisch kunnen samenwerken en een gemeenschappelijke visie op dreigingen kunnen delen om gezamenlijke vermogens inzake omgevingsbewustzijn te ontwikkelen. We hebben een blauwdruk voor de toekomstige functionering van de Europese defensie-unie opgesteld en blijven pleiten voor een routekaart met realistische en praktische stappen. We hebben bovendien gezorgd voor een EU-financiering van 500 miljoen euro voor gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling op defensiegebied.

Recent activities