committee

Biudžeto kontrolė

Didesnė iš mokesčių mokėtojų surinktų pinigų ekonominė nauda

Komitetas yra atsakingas už ES biudžeto įgyvendinimo kontrolę ir turi užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami tinkamai. Jis analizuoja sukčiavimo atvejus ir pažeidimus, susijusius su biudžeto įgyvendinimu, ir siūlo priemones, kaip užkirsti jiems kelią ir kaip tokiais atvejais taikyti baudžiamąjį persekiojimą. Be to, komitetas atlieka ES institucijų sąskaitų auditą.

Tikime veiklos rezultatais grindžiamu požiūriu į biudžeto sudarymą, kuris suteikia mokesčių mokėtojų pinigams didesnę ekonominę naudą. Toks požiūris padeda įgyvendinti ES prioritetus bei politiką ir ES sudaromos sąlygos geriau reaguoti į krizes. Rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas apima strateginių tikslų ir siekių nustatymą, patikimų priemonių, kuriomis siekiama numatytų tikslų, kūrimą ir tinkamų rodiklių, kuriais remiantis vertinami veiklos rezultatai, suradimą užtikrinant įvairių politikos sričių ir politinių lygmenų suderinamumą.

ELP frakcija deda visas pastangas, kad būtų teikiamos stipresnės paskatos, kurios padrąsintų valstybes nares tinkamai naudotis ES lėšomis, ir sistema, užtikrinanti, kad valstybės narės teiktų nuoseklesnius duomenis. Be to, tikimės biudžeto supaprastinimo, lankstumo, stebėsenos ir vertinimo, taip pat pragmatiško požiūrio į biudžeto sudarymą ir glaudesnių sąsajų tarp pajamų ir išlaidų.

Kitas susijęs turinys