Kaotada sunniviisiline töö, mitte meie VKEd

05.03.2024 12:42

Kaotada sunniviisiline töö, mitte meie VKEd

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Uiguuri1 [nid:104603]

"Sundtöö on tõsine inimõiguste rikkumine. Meil on nüüd õnnestunud kokku leppida seaduses, mis aitab kaasa tänapäevase orjuse kaotamisele," ütles Euroopa Parlamendi liige Jörgen Warborn, kes on Euroopa Rahvapartei fraktsiooni peamine läbirääkija sunniviisilise töö määruse üle ja rahvusvahelise kaubanduse eestkõneleja.

"Et tagada, et ettevõtteid, eriti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid), ei koormata rohkemate halduskoormustega, kui nad juba praegu peavad, on EPP fraktsioon nõudnud riskipõhist lähenemist, pakkudes samas VKEdele praktilist toetust. See hõlmab konkreetseid sätteid VKEde jaoks, näiteks nende riigis asuvat vihjeliini, mis võimaldab neil saada reaalajas tuge määruse täitmisel," jätkas Warborn.

Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide läbirääkijad leppisid kokku, et sunniviisilise tööga valmistatud tooted keelatakse ELi turult.

Andreas Schwab, EPP fraktsiooni siseturu- ja tarbijakaitse eestkõneleja lisas: "Me pidime tagama, et tulevikus keskendutakse ainult suurtele kaladele, mitte väiksematele juhtumitele. Kuid selleks, et uus süsteem saaks praktikas toimida, peame andma komisjonile vajalikud ressursid selliste kõrge riskiga juhtumite uurimiseks. See on eriti oluline, pidades silmas blokeeritud õigusakte ettevõtete jätkusuutliku hoolsuskohustuse kohta (CSDDD), millel käesolev seadus põhineb ja millele see viitab. See, kuidas need kaks õigusakti tulevikus koos toimivad, ei ole veel lõplikult paika pandud, kuid komisjoni ülesanne on tagada toimiv ja sidus vastavuskord. Üldiselt tuleks aga kõik importivate äriühingute aruandluskohustused koondada ühtsesse aruandesse, mis põhineb ühel vormil."

"Üks põhielemente, mille EPP fraktsioon suutis õigusaktist välja jätta, on vastupidine tõendamiskohustus, mis oleks tekitanud vaid rohkem ebakindlust ja koormust niigi ülekoormatud ettevõtetele," ütles Warborn. "Usun, et meil õnnestus leida ettepanek, mis tagab õigusaktide tõhususe sunniviisilise tööjõu kasutamise kaotamisel, kaitstes samal ajal VKEsid regulatiivse koormuse eest. Euroopa VKEd peaksid tundma, et EL töötab nende heaks, mitte nende vastu. Mul on hea meel, et kokkulepe sisaldab konkreetset artiklit VKEde toetamise kohta."

Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad nüüd läbirääkimiste tulemused ametlikult heaks kiitma.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave