committee

Areng

ELi arengukoostöö taaselavdamine

Praktilise poole pealt vastutab arengukomisjon ELi humanitaarabi ja arengukoostöö eelarve kulutuste üle otsustamise ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse kontrollimise eest selles osas, kuidas nad nendes valdkondades ELi vahendeid kasutavad ja ELi poliitikat rakendavad.

EPP fraktsioon on mõjusamate ja enam tulemustele suunatud partnerluste liikumapanevaks jõuks, et suurendada arengukoostöö mõjukust. Suhtleme korrapäraselt nii kahepoolselt kui ka vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja parlamentidevaheliste foorumite raames toimuvas poliitilises dialoogis, edendades arengumaades demokraatlikke väärtusi, head valitsemistava ja inimõigusi.

EPP fraktsioon pooldab liikumist üha enam aeguvast doonor- ja abisaajariikide meelelaadi juurest võrdsel alusel partnerluse suunas. See muutus peaks võimaldama mõlemal poolel seista nii oma huvide eest kui ka määratleda ühised koostöövaldkonnad, kus on võimalik teha koostööd. Ainuüksi eelmisel aastal kiitis EPP heaks fraktsiooni seisukoha ELi ja Aafrika suhete kohta, mis sillutab teed tõhusamale ja vastastikku kasulikumale partnerlusele.

Vastastikku kasulikud strateegilised prioriteedid

Oleme Euroopa Rahvapartei fraktsioonina veendunud, et meie arengukoostöö peab põhinema strateegilistel prioriteetidel ja partnerriikidega jagatavatel ühistel huvidel. Areng ei saa toimuda ilma julgeolekuta ning seetõttu toetame me arenguriikidega tehtavat ELi tõhustatud koostööd, et edendada julgeolekut ja stabiilsust ning tegeleda sundrände probleemiga.

Kristlike demokraatidena oleme veendunud, et õigete tingimuste korral saab iga inimene aidata kaasa oma elutingimuste parandamisele ja kogukonna kui terviku arengule. Meie arengukoostöö peaks andma inimestele võimaluse seda teha.

Seetõttu on meie jaoks hädavajalik toetada juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja kutseõppele ning hoogustada kaubandust, investeeringuid ja töökohtade loomist, et soodustada kestlikku majanduskasvu ja vähendada vaesust. EPP fraktsioon on seetõttu väljendanud heameelt algatuse „Global Gateway“ üle, mille eesmärk on kaasata partnerriikidesse erasektori taristuinvesteeringuid. See peaks olema vahend, millega võidelda geopoliitilise konkurentsi vastu Aafrikas ning luua Euroopale kaubandus- ja investeerimisvõimalusi. Mõistame, et ainuüksi Euroopa kodanike avaliku sektori vahenditest ei piisa kunagi selleks, et lahendada meie partnerriikide ees seisvad suured probleemid. Selleks et muuta ELi arengukoostöö tõhusamaks, on meil vaja tugevdada avaliku ja erasektori partnerlust, kaasates erasektori selliste investeeringute tegemiseks, mis aitavad kaasa kestlikule majanduskasvule ning loovad Euroopa ja selle partnerriikide jaoks vastastikku kasulikke olukordi.

Näeme, et arengukoostöö järele on selge vajadus, et tegeleda rände algpõhjustega ja vähendada seeläbi märkimisväärselt ebaseaduslikku rännet Euroopasse. EL peaks toetama partnerriike nende kodanikele võimaluste loomisel ning partnerriigid peaksid parandama oma koostööd ebaseaduslike rändajate tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas.

Alates Venemaa ebaseaduslikust agressioonisõjast Ukraina vastu on EPP fraktsioon pidevalt püüdnud suurendada ELi Ukrainale antavat humanitaarabi, pakkuda toitu, peavarju ja haridust ning päästa süütute tsiviilisikute elusid. Lisaks oleme kindlalt toetanud vajadust käsitleda Venemaa Ukraina-vastase sõja katastroofilist ülekanduvat mõju arenguriikidele, eelkõige mis puudutab toiduga kindlustamatust. Ülemaailmse toidukriisi õhutamise eest, mis on jätnud näljahäda äärele 49 riiki, vastutab Venemaa. EPP fraktsioon on nõudnud ülemaailmset ja kestlikku reageerimist ELi eestvedamisel, et hõlbustada Ukrainast pärit toiduainete tarnimist toiduga kindlustamata piirkondadele ning suurendada kohalikku tootmist partnerriikides ja toetada põllumajanduslikke pereettevõtteid.

Burkina Faso, naine hoiab mobiiltelefoni

Muu seotud teave

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Loe veel

1 / 1