committee

Areng

ELi arenguabi mõjutamine

Praktiliselt vastutab see komisjon ELi abi kulutuste eelarve üle otsustamise eest ning Euroopa Komisjoni, Euroopa välisteenistuse ja kõigi ELi abivahendeid kasutavate isikute üle teostatava järelevalve eest. Komitee osaleb korrapäraselt poliitilises dialoogis nii kahepoolselt kui ka asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja parlamentidevaheliste foorumitega, edendades demokraatlikke väärtusi, head valitsemistava ja inimõigusi arengumaades.

Samuti nõuab komisjon tungivalt paremat kooskõlastamist doonorriikide ja -asutuste vahel, sealhulgas koostöölepinguid arengumaadega. EPP fraktsioon aitas välja töötada kolmandatele riikidele finantsabi andmise menetlused.

Lisaks finantsabile

EPP fraktsiooni jaoks peab vaesuse kaotamine jääma Euroopa arengupoliitika keskmesse. Me usume, et abi tuleb suunata kõige vaesematele riikidele ja ebakindlatele riikidele, kus äärmine vaesus on laialt levinud ja kus abi saab avaldada kõige suuremat mõju.

Kuid kuna abi üksi ei loo arengut, tahame teha enamat: rahu, inimõiguste, demokraatia ja hea valitsemistava edendamine ning jätkusuutlik sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane areng on meie jaoks samuti peamised prioriteedid. Oleme regulaarselt nõudnud konkreetseid meetmeid, et muuta ELi sisepoliitika rände, kaubanduse, rahanduse, põllumajanduse ja keskkonna valdkonnas vastavaks ülemaailmsetele arengueesmärkidele, näiteks ÜRO aastatuhande arengueesmärkidele.

ERP fraktsioon andis rohelise tule Euroopa Säästva Arengu Fondile, mille eesmärk on tegeleda rände algpõhjustega, andes 3,3 miljardit eurot laenu ja tagatisi, et mobiliseerida 44 miljardit eurot erainvesteeringuid riskipiirkondadesse, peamiselt Aafrikas, kuid ka Lääne-Balkani riikides ja Lähis-Idas.

Burkina Faso, naine hoiab mobiiltelefoni

Recent activities