committee

Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad

Õiguste kaitsmine Euroopas ja mujal

Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon vastutab põhiõiguste kaitsmise, eraelu puutumatuse ja andmekaitse edendamise ning rände ja varjupaiga haldamise eest.

Kuna Euroopa seisab silmitsi rändekriisiga, usume, et vastutustundlik ja toimiv Euroopa rändepoliitika on ülioluline. Seetõttu oleme nõudnud rändeleppe vastuvõtmist, mille eesmärk on tagada pagulastele ja majandusmigrantidele kiired ja õiglased menetlused, tugevdada koostööd kolmandate riikidega, et hoida ära ebaseaduslikku lahkumist, ning toetada rahvusvahelist kaitset vajavaid isikuid, tagades samal ajal, et EL taastab kontrolli välispiiride üle.

Komisjon peab esmatähtsaks ka andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud küsimusi digiajastul, tagades ELi kodanikele tugeva andmekaitse ning õiguskindluse ja ettevõtete usalduse. Toetasime isikuandmete kaitse üldmääruse vastuvõtmist, mis annab eurooplastele kontrolli oma isikuandmete üle ja suurendab ELi konkurentsivõimet.

Lisaks tegeleb komisjon ühiste piiride ja varjupaigaeeskirjade haldamise küsimustega, et kaitsta põhiõigusi ja edendada vastutustundlikku rändehaldust. Meie eesmärk on luua pikaajaline rände haldamise strateegia, mis hoiab ära püsiva nördimuse spiraali ja edendab solidaarsust Euroopa riikide vahel.

Viimaks on komisjonil oluline roll kodanike õiguste kaitsmisel, kuna ta koostab arvamuse õigusloomega seotud tehniliste küsimuste kohta, teeb koostööd liikmesriikide parlamentidega ja kaitseb parlamendi huve kohtus.

Lähivaade haamrist, mis seisab oma statiivil

Muu seotud teave