committee

Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad

Kaitsta õigusi nii Euroopas kui ka mujal

Komisjoni pädevusse kuuluvad ka rände- ja varjupaigaeeskirjad. Euroopa Rahvapartei fraktsioon nõuab, et vastutust varjupaigataotlejate eest jaotataks ELi liikmesriikide vahel õiglasemalt, ning kutsub Euroopa Komisjoni üles täiendama senist süsteemi siduva mehhanismiga.

Peale selle tegeleb komisjon andmekaitse ja eraelu puutumatuse küsimustega digiajastul ning ühiste piiride haldamisega. Fraktsioon tegutseb selle nimel, et ELi kodanike andmed oleksid hästi kaitstud koos õiguskindluse ja äriühingute usaldamisega, mille üldeesmärk on parandada ELi konkurentsivõimet. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni toetatav andmekaitse üldmäärus annab kontrolli oma isikuandmete üle taas eurooplaste kätte.

Muu seotud teave