committee

Maksuküsimused

Võitlus maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu

Majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) juurde moodustatud maksuküsimuste allkomisjon (FISC) vastutab maksudega seotud küsimuste eest ning keskendub maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele.

Selleks et edendada ühtsel turul konkurentsivõimet, luua töökohti ja ergutada majanduskasvu, on vaja õiglast, lojaalset ja läbipaistvat maksukonkurentsi. See allkomisjon töötab väsimatult maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu, kasutades selleks ekspertide nõuandeid, ministrite ja liikmesriikide parlamentide liikmetega peetavaid arutelusid, teabekogumismissioone ja soovitusi.

Üks meie peamisi prioriteete on olnud toetada OECD juhitavat uut ülemaailmset äriühingu tulumaksu kokkulepet, mille eesmärk on tagada, et hargmaised ettevõtjad maksaksid makse seal, kus nad kasumit teenivad, mitte ainult seal, kus on nende peakorter, ning kehtestada minimaalne äriühingu tulumaksu määr 15 %. Et tagada ühtse turu terviklikkus, on äärmiselt oluline rakendada seda kokkulepet proportsionaalsel ja konkurentsi tagaval viisil.

ERP fraktsioon on olnud esirinnas ka selliste oluliste küsimuste käsitlemisel nagu digitaalmaailma maksustamine. Praegu sõltub meie maksusüsteem suurel määral füüsilisest kohalolekust, mis ei ole meie praegusele digiajastule kohane.

FISC