committee

Põhiseadus

Kodanike mured südameasjaks

Põhiseaduskomisjoni eesmärk on parandada seda, kuidas reguleeritakse Euroopa erakondade ja fondide tegevust. Ta jälgib ELi aluslepingute rakendamist ning hindab Euroopa Liidu ja selle institutsioonide toimimist. Peale selle tegeleb komisjon Euroopa institutsioonide suhetega ja neid suhteid käsitlevate kokkulepetega, samuti liiduga ühinemise või Brexitiga seoses liidust väljaastumise tagajärgedega institutsioonidele.

Põhiseaduskomisjon püüab ühtlasi taastada üldsuse usaldus Euroopa suhtes, pöörates rohkem tähelepanu kodanike muredele. Sellega seoses on komisjoni plaanides olulisel kohal Euroopa Parlamendi valimismenetlus.

Euroopa Rahvapartei fraktsioon juhtis Euroopa Parlamendi liikmete valimiseeskirjade hiljutist ajakohastamist – tegu oli esimeste muudatustega valimist käsitleva akti vastuvõtmisest saadik 1976. aastal. Uue õigusaktiga võetakse kasutusele hääletamine posti teel ja elektroonselt, samuti meetmed läbipaistvuse ja usalduse suurendamiseks valimiste vastu. Samuti tugevdab see arusaama valimiste euroopalikkusest, parandades teadlikkust kandidaadi seotusest Euroopa tasandi erakonnaga.

Muud peamised tegevusvaldkonnad hõlmavad Euroopa tasandi erakondade uut põhikirja ja koostööd liikmesriikide parlamentidega.