committee

Majandus ja rahandus

Majanduskasvu ergutamine tööhõive suurendamiseks

Majandus- ja rahanduskomisjoni eesmärk on edendada finantsstabiilsust ja investeerimist, soodustada kapitali vaba liikumist kogu Euroopa Liidus ning stimuleerida majanduskasvu, suurendades seeläbi tööhõivet. Komisjon pooldab vaba ja vastutustundlikku finantsturgu, mis toimiks selges õigusraamistikus, toetades Euroopa ettevõtjaid ja kodanikke.

Oleme olnud edukad Euroopa tugevama eelarvedistsipliini eestvedajad, et valitsemissektori võlg ei väljuks kontrolli alt. Lisaks oleme andnud suure panuse reformide läbiviimisse, mille eesmärk on suurendada konkurentsivõimet ja reageerida kriisides jõuliselt majandusprobleemidele.

ERP fraktsioon on varasemate majandus- ja finantskriiside valguses nõudnud uute Euroopa kontrolliorganite loomist, et korraldada järelevalvet pankade, finantsturgude, pensionifondide ja kindlustusseltside üle. Meie innustusel loodi ka uus krüptovarasid käsitlev Euroopa õigusraamistik, mis tagab emitentidele õiguskindluse, teenuseosutajatele võrdsed õigused ning tarbijatele ja investoritele kõrged standardid. Edaspidi tuleb meil tagada, et pangandusreformi, finantskuritegevust ja investeeringute edendamist käsitlevad õigusaktid rakendataks korrektselt, ning jätkata edusamme tõelise finantsteenuste ühtse turu loomisel.

Eurovaluuta: 5, 10, 20 ja 50 euro pangatähtede virnad kokku kuhjatud [nid:30050]

Muu seotud teave