Vaadates Euroopa piiridest kaugemale

Meie välisaspoliitika töörühm mõjutab Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat. Koostame aruandeid Euroopa rahaliste vahendite kulutamise kohta ja aitame Euroopa Parlamendil teha otsuseid rahvusvaheliste lepingute kohta. Oleme suunanud ELi jõupingutusi ELi välispiiride kindlustamisel, nõudnud ja aktiivselt selle nimel töötanud, et loodaks Euroopa kaitsekoostöö liit ja loobutaks viisanõudest. Lääne-Balkani riigid on samuti üks meie prioriteete. Tahame tuua nad Euroopa mõjusfääri õigusriigi põhimõtet tagavate reformide julgustamise, korruptsiooniga võitlemise ja sõltumatu kohtusüsteemi tagamise kaudu.

Esimees

Our position

Tõeline globaalne liider

Üleilmse liidrirolli võtmiseks välispoliitika küsimustes, peab EL ühel häälel rääkima, sealhulgas liikuma selle suunas, et välisasjade üle langetatakse otsuseid enamushäältega.

Usume kindlalt, et Euroopa peab jätkama aktiivselt inimõiguste, demokraatia ja ELi aluspõhimõtete toetamist kõigis ELi välispoliitika valdkondades, nagu areng, migratsioon, julgeolek, terrorismivastane võitlus, laienemine ja kaubandus.

Euroopa peaks jätkama oma julgeoleku tugevdamist ja liikuma tõelise kaitseliidu suunas. Samuti peame seadma esikohale energiajulgeoleku Euroopas ja vältima energia kasutamist poliitilise vahendina.

Atlandi-ülene partnerlus, pikaajaline II maailmasõja järgse rahu alustala ühiste väärtuste ja huvide põhjal, seisab lähiajal silmitsi märkimisväärse hulga väljakutsetega,  kuid pikas perspektiivis on EL ja USA  sidemed jätkuvalt tugevad ning partnerlussuhe on endiselt otsustava tähtsusega. Nagu ka avatud ja mitmepoolne, vaba ja õiglase kaubanduse süsteem.

Me tahame, et EL jätkab oma pühendumust äärmise vaesuse kaotamiseks 2030. aastaks, jäädes ülemaailmse arenguabi andjaks. EL peab seadma prioriteediks abi neile riikidele, kellel on hea valitsemistava ja demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamine.

Ülemaailmne kaubandus ja investeeringud

Me soovime luua ülemaailmse kaubandussüsteemi, mis oleks võimalikult avatud ja õiglane; mis võimaldaks Euroopal nii poliitiliste sidemete loomist kui ka uute eksportivate tööstusharude loomist.

Me tahame, et Euroopa jätkaks vabade ja õiglaste kaubanduskokkulepete loomist, mis tagaksid Euroopa kõrged standardid tarbijate, keskkonna, sotsiaalse ja andmekaitse valdkondades nagu seda on Kanada ja Jaapaniga, kui  viisi turgude avamiseks, majanduskasvu soodustamiseks, vaesuse leevendamiseks ja võimaluste loomiseks eurooplastele.

Meie naabruskonna kaitsmine

EL peab jätkama Euroopa naabruspoliitikaga seotud projektide arendamist, pidades silmas "rohkem on rohkem", demokraatlike protsesside ja õigusriigi tugevdamist. Peame aitama neid piirkondi stabiliseerida ja lähendama neid Euroopale, hoidudes Venemaa pidevatest katsetest naaberriike destabiliseerida ja oma mõju endiste Nõukogude riikide suhtes taastada.

Laienemine on olnud üks ELi edulugusid. Me peaksime iga kandidaatriiki eraldi hindama, pöörates samas tähelepanu Kopenhaageni kriteeriumide ja ELi integratsioonivõime täielikule järgimisele, mida liitumine tugevdab.

Me järgime Thessalonikis võetud kohustusi, eriti Kagu-Euroopas suhtes, kus me tahame luua õiged laienemise eeltingimused.