EPP fraktsiooni seisukoht elusloomade heaolu kohta vedamise ajal

15.06.2021

EPP fraktsiooni seisukoht elusloomade heaolu kohta vedamise ajal

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Väljaanne picture

"Rahvuse suurust ja moraalset arengut saab hinnata selle järgi, kuidas tema loomi koheldakse." Mahatma Gandhi

Meie fraktsioon reageerib Euroopa ühiskonna õigustatud muredele keskkonna- ja loomade heaolu küsimustes. Igal aastal veetakse miljonid elusloomad tarbimiseks, aretamiseks ja nuumamiseks nii Euroopa Liidus kui ka ekspordiks kolmandatesse riikidesse. Loomade transport elusloomade üle pikkade vahemaade on suur probleem loomade heaoluga, arvestades stressi, millele loomad on avatud. EPP fraktsioon tunnistab, et iga teekond, olenemata pikkusest, võib olla loomade jaoks stressirohke, kui ei võeta asjakohaseid riskijuhtimise meetmeid. Seetõttu tuleks loomade heaolu tagamiseks transpordi ajal eelistada tehnoloogia kasutamist loomade heaolu näitajate jälgimiseks ja jälgimiseks transpordi ajal, mitte aga sõiduaegade suvalist lühendamist.

Laevu, veoautosid, ronge ja lennukeid saab nõuetekohaselt kohandada, et tagada loomade vedu heades tingimustes ilma füüsilisi kannatusi põhjustamata. EPP fraktsioon rõhutab piirkondlike loomakasvatusstruktuuride tähtsust, et need säiliksid ja neid toetataks, samuti liikuvaid ja piirkondlikke tapamaju, eelkõige keskendudes tapmisele päritoluettevõttes. ELis kehtivad kõige kõrgemad loomade heaolu standardid transpordi ajal; siiski on veel palju eeskirjade eiramisi, mis tuleb parandada.

Kohustus

Liikmesriigid kohustuvad kasutama kõiki rahalisi vahendeid ja kontrollimehhanisme, et tagada, et põllumajandustootjad ja ettevõtjad täidavad elusloomade heaolu nõudeid transpordi ajal. EPP fraktsioon kutsub üles ühtlustama ja jõustama riiklikke õigusakte elusloomade heaolu kohta transpordi ajal. Loomi tuleb transportida ohutult ja õiglaselt; oluline on vältida loomade vigastusi ja kannatusi. Seetõttu peavad määruse 1/2005 artikli 3 kohased üldtingimused olema täielikult täidetud: Need hõlmavad veevarustust, ventilatsiooni ja temperatuuri jälgimist, sobivat ruumi, puhkeperioode ja erinõudeid võõrutamata loomade puhul. EPP fraktsioon on seisukohal, et loomade transportimise ajal loomi käitlevate isikute erialane väljaõpe on põhinõue. Lisaks sellele tuleb korrapäraselt kontrollida sõidukeid ja seadmeid. Meie fraktsioon toetab videovalvesüsteemide paigaldamist ja kasutamist pikamaareisidel, et tagada nende tõhus täitmine. Elusloomade vedu käsitleva määruse 1/2005 range kohaldamine tagab, et korduvad rikkumised toovad kaasa kohtumenetluse kõigi vastutavate ettevõtjate vastu loomade heaolu mittejärgimise eest vedamise ajal. EPP fraktsioon toetab, et liikmesriikidel oleks suuremad jõustamisvolitused, sealhulgas meetmed rikkumiste kordumise vältimiseks ja vedaja loa peatamiseks või tühistamiseks.

EPP fraktsioon julgustab ühtlustatud eeskirju kogu ELis, mille eesmärk on parandada loomade heaolu elusloomade veo ajal. Tagada tuleb regulaarne kontroll igal veoetapil: Parandatakse vastastikust abi ja kiirendatud teabevahetust kõigi liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste vahel.

EPP fraktsioon toetab Euroopa põllumajandusloomade kaitse konventsiooni järgimist ja kohustub leidma lahendusi praegustele probleemidele, et tagada loomade heaolu kõrged standardid ja parandada elusloomade transporti.

Õigusraamistik

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 13 kohaselt peavad Euroopa Liit ja liikmesriigid tagama, et loomi peetakse ja transporditakse heades tingimustes ning et neid ei kohelda vääralt, kuritarvitata, valutada ega kannatada.

Fraktsioon PPE tuletab meelde kehtiva määruse läbivaatamist ja parandamist, nagu on soovitatud Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2019. aasta resolutsioonis nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (loomade kaitse kohta vedamise ajal) rakendamise kohta.

ELi nõukogu 2019. aasta detsembri järeldustes loomade heaolu kohta kutsuti komisjoni üles vaatama läbi loomade heaolu käsitlevad eeskirjad, sealhulgas elusloomade transportimise kohta. EPP fraktsioon usub, et määruse 1/2005 mis tahes muudatused peavad olema teaduspõhised ja tuginema olemasolevatest ja käimasolevatest uuringutest ja eksperditeadmistest saadud andmetele, kasutades mõõdetavaid loomapõhiseid heaolu näitajaid, nagu füsioloogilised ja käitumisindeksid, kantavad monitorid, biokeemilised heaolu markerid ning simuleeritud veoauto- ja lennureisid. Samuti toetab see talust toidulauale strateegia, mille eesmärk on jätkusuutlikum põllumajandus, elusloomade heaolu austamine ja asjaomaste määruste uuendamise tegevuskava.

Elusloomade vedu ELis

EPP fraktsioon pakub välja konkreetsed lahendused loomade transpordi parandamiseks ELis. See nõuab digitaaltehnoloogia kasutamist, et saada teavet loomade heaolu kohta transpordi ajal. EPP fraktsioon kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama rahalist toetust GPSiga varustatud sõidukitele ja digitaalsele järelevalvele. Sisemise temperatuurianduri ja ventilatsiooniventilaatori kasutamine peab olema kohustuslik elusloomade kaugveo ajal ning GPS-salvestused peavad olema kättesaadavad liikmesriikide pädevatele asutustele.

EPP fraktsioon tunnistab loomade maantee- ja meretranspordi erinevust ning toetab edasisi uuringuid selles valdkonnas, et mõista mõlema transpordiliigi mõju loomade heaolule.

EPP-rühm toetab edasisi uuringuid selle kohta, kuidas saab loomade heaolu parandada transiidi ajal, näiteks loomade toitmine reisi ajal, ning stressi ja heaolu loomapõhiste näitajate uuringuid. EPP fraktsioon toetab ka elusloomade transpordikoridoride loomist, sealhulgas puhke- ja söötmisvõimalusi, jälgitavust ja reiside planeerimist, et vältida ooteaegu ja laadimisviivitusi.

Loomade pikamaavedu

Loomade pikamaavedu toimub siis, kui tapmis- või nuumamiskeskuste võimalused piirkondlikul tasandil on piiratud ning kui rahaliste vahenditega, näiteks ÜPPga, toetatakse ületootmist.

Vahetult võõrutamata ja muude haavatavate loomade, näiteks tiinete ja karjääri lõpus olevate loomade pikaveol tuleks arvestada nende erilist vastuvõtlikkust nõrkusele ja haigustele ning järgida rangeid eeskirju, nagu korrapärane peatumine ja mahalaadimine nõuetekohaseks söötmiseks.

Vaja on läbipaistvat ELi järelevalve- ja aruandlussüsteemi, et liikmesriigid ja ELi komisjon oleksid täielikult vastutavad määruse rakendamise ja jõustamise eest ning tagaksid, et rikkumisi käsitletakse ja leevendatakse tõhusalt.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata ELi äärepoolseimatesse piirkondadesse ja sealt välja toimuva elusloomade veo eri aspektidele.

Esmatähtsaks tuleks pidada siiski tapmist võimalikult lähedal tootmiskohale.

Tapamajade, sealhulgas mobiilsete tapamajade kasutamine suure loomakontsentratsiooniga piirkondades, keskendudes tapmisele päritoluettevõttes, aitab kaasa loomade kannatuste vähendamisele, majandusliku väärtuse parandamisele ja loomade heaolu märgise kasutuselevõtmisele kohaliku toiduainete tarneahela kõikides etappides.

Elusloomade eksport kolmandatesse riikidesse

ELi elusloomade eksport keskendub peamiselt Lähis-Itta ja Põhja-Aafrikasse. Arvestades, et nende piirkondade tarbijad eelistavad loomade tapmist religioossete rituaalide raames, on elusloomade eksport Euroopa põllumajandustootjate jaoks oluline majandustegevus ja sissetulekuallikas. Meie prioriteediks on toetada töökohtade loomist ja olemasolevate kaitsmist. Me tuletame meelde, et kaubandussuhteid mõjutavad pakkumine ja nõudlus; seega on äärmiselt oluline, et ELi loomakasvatajad suudaksid rahuldada nõudlust elusloomade järele, eriti eespool nimetatud piirkondadest.

EPP fraktsioon nõuab kindlalt kontrollide ja kontrollide jõustamist alates lähtepunktist kuni sihtkohani. Elektrooniliste dokumentide esitamine aitaks sanitaar- ja piirivalveasutusi, samuti aitaks see luua piiridel kiirreageerimisseadmed, mis vähendaks ooteaega ja avaldaks positiivset mõju loomade heaolule. Meie fraktsioon toetab EList lahkuvate laevade ja veoautode pidevat kontrolli ja järelevalvet. Impordiriigid peaksid andma tagasisidet loomade seisundi kohta saadetise saabumise ajal. See tagasiside peaks põhinema sertifitseeritud ettevõtete poolt läbiviidud kontrollidel, et tagada ELi standardite täitmine.

Järeldused

  • Nii ettevõtjate kui ka eksportijate huvides on, et loomad jõuaksid sihtkohta võimalikult heas seisukorras.

  • Elusloomade transpordi paremaks korraldamiseks on vaja tõhusaid ja konkreetseid lahendusi, mis ei tekita lisakoormust ja suuri kulusid, mis lõpuks jäävad tarbijate kanda.

  • Määrus nr 1/2005 on avaldanud positiivset mõju loomade heaolule transpordi ajal, kui liikmesriigid rakendavad seda mõistlikult. EPP fraktsioon toetab jõupingutusi, et saavutada Euroopa Liidus ühtsed loomade heaolu standardid ning sanktsioonide kehtestamist nende mittejärgimise korral.Eesmärgiks peaks olema elusloomade transpordi vähendamine, täiustamine ja asendamine liha/rümba ja geneetilise materjali kaubandusega, kui see on asjakohane.

  • Euroopa Liit peab jääma oluliseks liidriks elusloomade ekspordis. Mitmed riiklikud asutused ei kasuta kontrollide ja auditite läbiviimiseks TRACESis kättesaadavat teavet, osaliselt olemasolevate juurdepääsupiirangute tõttu. Loomade heaolu nõuete ebapiisav täitmine toob lõpuks kaasa rikkumisi.

  • Valitsusvälised organisatsioonid, valitsused, vastutavad asutused, teadlased ja kõik veterinaar- ja loomakaitse valdkonnas vastutavad struktuurid peavad dialoogi, et parandada elusloomade vedu käsitlevaid õigusakte.

  • Professionaalselt tegutsevaid transpordiettevõtteid tuleks tugevdada ja vahetada parimaid tavasid.

Taust: ELi-sisese elusloomakaubanduse majanduslik väärtus oli 2018. aastal 8,6 miljardit eurot ja elusloomade eksport EList ületab 3 miljardit eurot. Elusloomade vedu kolmandatesse riikidesse on viimastel aastatel suurenenud. Loomade vedu on majandustegevus ja osa loomakasvatustsüklist ning seda võib teatud määral asendada loomsete saaduste ja geneetilise materjali vedu. EPP fraktsioon tervitab komisjoni püüdlusi tugevdada piirkondlikke tarneahelaid ja laiendada põllumajandusettevõtete tapmisvõimalusi.

Muu seotud teave