Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

Konkurentsivõimelise ja tulevikku suunatud Euroopa loomine

Meie eelarve ja struktuuripoliitika töörühm töötab sellise eelarve nimel, mis oleks tulevikku suunatud, muudaks Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja võimaldaks kasutada liidu maksumaksjate raha võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult. ERP fraktsioonil on õnnestunud lihtsustada finants- ja haldusreegleid, et vähendada põllumajandustootjate, VKEde, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kõigi teiste ELi rahastuse saajate halduskoormust.

Oleme järjepidevalt toetanud VKEsid kõigi neid mõjutavate õigusaktide puhul, eelkõige eelarveeraldiste osas. Tänu reeglite muutmisele on ELi rahalised vahendid Euroopa põllumajandustootjatele paremini kättesaadavad. Meie fraktsiooni kuuluvad parlamendiliikmed toetasid mee võltsimise vastaseid meetmeid ja uusi nõudeid säästva kalapüügi tagamiseks Põhjamerel.

Esimees

Siegfried MUREŞAN

Komisjonid selles töörühmas

Eelarve

ELi prioriteete kajastav eelarve Meie eelarveprioriteedid on selged: konkurentsivõime suurendamine, haavatavate elanikkonnarühmade kaitsmine, ELi kaitse...

Eelarve kontroll

Maksumaksjate raha tõhusam kasutamine Eelarvekontrollikomisjoni ülesanne on kontrollida ELi eelarve täitmist ja tagada maksumaksja raha...

Kalandus

Lihtsam ja säästvam kalapüük Kalanduspoliitikas tuleb kokku sobitada paljude sidusrühmade huvid, kaitstes samal ajal merekeskkonna ja...

Põllumajandus ja maaelu areng

Põllumajandustootjate toetamine ja toiduga kindlustatuse tagamine Lisaks seadusandlikule tööle jälgib...

Regionaalareng

Ühtekuuluvuse ja majandusliku arengu toetamine Regionaalarengukomisjoni ülesanne on ka hinnata muude ELi poliitikavaldkondade mõju...

Seotud positsioonid

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

Related Position Papers

No result

Kontakt