Konkurentsivõimelise ja tulevikku suunatud Euroopa loomine

Meie eelarve ja struktuuripoliitika töörühm töötab sellise eelarve nimel, mis oleks tulevikku suunatud, muudaks Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja võimaldaks kasutada liidu maksumaksjate raha võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult. ERP fraktsioonil on õnnestunud lihtsustada finants- ja haldusreegleid, et vähendada põllumajandustootjate, VKEde, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kõigi teiste ELi rahastuse saajate halduskoormust.

Oleme järjepidevalt toetanud VKEsid kõigi neid mõjutavate õigusaktide puhul, eelkõige eelarveeraldiste osas. Tänu reeglite muutmisele on ELi rahalised vahendid Euroopa põllumajandustootjatele paremini kättesaadavad. Meie fraktsiooni kuuluvad parlamendiliikmed toetasid mee võltsimise vastaseid meetmeid ja uusi nõudeid säästva kalapüügi tagamiseks Põhjamerel.

Esimees

Our position

Eelarvedistsipliin pole pelgalt kapriis

Sotsiaalne turumajandus vajab riigi rahanduse usaldusväärsust. Kui Euroopa soovib säilitada head sotsiaalkaitse taset, on meil kiiresti vaja eelarve konsolideerimist. Ebavajalike riiklike kulutuste vähendamine on tingimus majanduskasvu ja investeeringute soodustamiseks. Vasakpoolsete fraktsioonide ettepanekud riskivad meie majanduse saatmisega sügavamasse ja pikemasse majanduslangusesse. Aga  noored ja järgmised põlkonnad väärivad elu ilma mineviku koormuseta.

ELi eelarve moodustab vähem kui 1% Euroopa 500 miljoni elaniku kohta. ELi eelarve peaks olema paindlik, et Euroopa suudaks oma poliitikaid rahastada.

Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime säilitamine

Tervisliku toidu tagamiseks peab EL tagama sotsiaalselt elujõulised, konkurentsivõimelised ja keskkonnasõbralikud põllumajandus- ja kalandussektorid ning põllumajandustootjate ja kalurite hea ja õiglase elatustaseme.

Euroopa peab võitlema ka toiduohutuse eest, samal ajal võimaldades Euroopa põllumajandusel olla konkurentsivõimeline ja kindlustada toiduga 500 miljonit kodanikku. Usume, et EL peaks maksetel keskenduma töökohtade säilitamisele ja maapiirkondade edendamisele.

Kohalik piirkondlik rahastamine

Uus omavahendite süsteem peaks ELi rahastamise läbipaistvamaks muutma, kuna liikmesriigid vastutavad täielikult ELi vahendite hea haldamise eest. Ligikaudu 80% rahalistest vahenditest viiakse ellu riiklikul tasandil, mida Euroopa Komisjon hoolikalt kontrollib.