EPP Gruppens holdningspapir om mobilitet og transport frem til 2030 og derefter

22.10.2020

EPP Gruppens holdningspapir om mobilitet og transport frem til 2030 og derefter

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Computergenereret billede

Fri bevægelighed og en velfungerende europæisk transportsektor er hjørnestenen for vækst og beskæftigelse i EU, især under den nuværende COVID-19-pandemi og den fremtidige europæiske genopretning.

Vi opfordrer til at anvende en simpel regel under lignende kriser: åbne grænser for transport af varer.

EPP-gruppen er overbevist om, at mobilitet er en ret for alle borgere. Hverken den nuværende COVID-19-pandemi eller den nødvendige kamp mod klimaforandringer kan få lov til varigt at underminere mobiliteten for mennesker og varer på vores kontinent. Kun ved at etablere et stærkere, mere modstandsdygtigt og bæredygtigt transportnetværk vil Europa være i stand til at overvinde fremtidige kriser og udfordringer.

Der er brug for effektive løsninger til at håndtere presset på transportnetværket og miljøet uden at skabe store omkostninger og administrative byrder for brugerne. Transport skal være i stand til at håndtere nye miljømæssige, socioøkonomiske og teknologiske udviklinger samt folkesundheden, hvilket kræver betydelige investeringer i nye mobilitetsmodeller, digitalisering, forskning og innovation, alternative energikilder og energieffektivitet.

Transport skal bidrage til at nå EU's emissionsreduktionsmål på en teknologisk neutral måde og samtidig sikre, at transport forbliver økonomisk overkommelig. Den kan drage stor nytte af forskning, og EU's forskningspolitik skal være rettet mod at styrke sektorens konkurrenceevne, miljøpræstationer og maksimere dens fordele. Transportsektoren er en af de største arbejdsgivere, og da den gennemgår store forandringer, må vi sikre os, at disse forandringer har en positiv effekt på beskæftigelsen. Alle fremtidige foranstaltninger skal være videnskabeligt baserede og følge omfattende konsekvensanalyser, der tager højde for økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser. Transportprodukters og -projekters miljøpræstationer bør bestemmes ved at måle livscyklusemissioner.

Transport skal give de bedste betingelser for passagererne. EPP-gruppen opfordrer til et retfærdigt system for passagerrettigheder inden for alle transportformer. Europa-Kommissionen bør skabe en lovgivningsmæssig ramme for multimodale, "dør til dør"-billet-, booking- og betalingstjenester.

Fragmenteringen af transportmarkedet kan ikke overvindes uden en ordentlig tilpasning af nationale infrastrukturbeslutninger til EU's politiske prioriteter og implementering af eksisterende europæiske regler. Europæisk harmonisering og standardisering er sammen med markedsåbning obligatoriske og presserende foranstaltninger for en effektiv transportsektor i EU.

Den vigtigste udfordring for et velfungerende transportmarked er at skabe betingelser for fair konkurrence og en passende social og miljømæssig lovgivning. Vores strategi bør tage højde for forskellene mellem medlemslandene. Vi skal foreslå løsninger, der reducerer efterslæbet af transportprojekter og ikke resulterer i yderligere forskelle mellem de udviklede og mindre udviklede regioner i EU. Vi i EPP-gruppen mener, at der ikke findes en løsning, der passer til alle, men at der findes forskellige løsninger til at håndtere forskellige situationer.

Klimaforandringerne er en global udfordring, og de kræver en global løsning. Derfor er EU nødt til at støtte effektive og levedygtige internationale initiativer på alle områder, herunder transport, især i luftfarts- og søfartssektoren.

EPP-gruppen glæder sig over og værdsætter, at luftfarten har åbnet verden for vores borgere. Dette var muligt gennem den demokratisering af flyrejser, som liberaliseringen af markedet medførte.

Men med den stigende trafik, der bliver normen, er luftfarten nødt til at fremme implementeringen og sikre ambitioner i den internationale CO2-kompensationsordning, kendt som CORSIA. For at opnå dette skal EU tale med én stemme i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO).

Alternative flybrændstoffer skal have en større markedsandel for at kunne bidrage til emissionsreduktionen. EPP-gruppen går ind for en grundig vurdering af disse brændstoffers livscyklusemissioner.

Yderligere emissionsreduktion kan opnås med vedtagelsen og implementeringen af lovgivningen om det fælles europæiske luftrum 2+. EU støtter allerede forskning i luftfart (Clean Sky Joint Undertaking), og dette bør fortsætte og intensiveres for at tilvejebringe teknologiske løsninger, herunder for alternative brændstoffer. Løsninger, der udspringer af denne forskning, såsom brugen af satellitter og den fuldstændige implementering af Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR), bør færdiggøres så hurtigt som muligt i hele EU.

En revision af statsstøttereglerne for lufthavne er også nødvendig for at reducere emissioner og rejsetid betydeligt og samtidig øge effektiviteten. Vi opfordrer Kommissionen til at tilskynde flyproducenterne til at tilpasse den fremtidige produktion til europæiske kortdistanceflyvninger med et enkelt ben, der er egnede til elektriske løsninger. Lufthavne bør systematisk forbindes med byer via (højhastigheds-)toglinjer. Lufthavne skal kun bruge nul-emissions-køretøjer.

Pandemien har skabt en reel krise for både flyselskaber og flyproducenter. Vi beder om en koordinering på EU-plan af rejserestriktioner, hygiejne- og sundhedsprotokoller. Genopretnings- og resiliensfaciliteten bør omfatte et projekt for europæisk merværdi til genopretning af luftfartsindustrien for at lette udskiftningen af flåder med nye og mere bæredygtige produkter.

Vores gruppe mener, at vi skal udrydde ineffektivitet i EU's vejtransportsektor, og den bedste måde at gøre det på er ved at færdiggøre det transeuropæiske hovednetværk (TEN-T). Derfor bør EU kun godkende og tilskynde til finansiering og innovative blandingsløsninger til infrastrukturprojekter, der ligger på dette netværk.

Lovgivningsmæssig forudsigelighed er vigtig for både producenter og forbrugere, når vi taler om vejkøretøjer. EU skal fortsætte med at investere i forskning og udvikling inden for alternative brændstoffer. Vi beder om passende finansiering til Hydrogen Fuel Cell-Joint Undertaking. EPP-gruppen opfordrer til en køreplan for reduktion af emissioner fra bilindustrien og de køretøjer, den producerer, baseret på en omfattende undersøgelse, der tager højde for alle økonomiske, sociale og teknologiske muligheder, omkostninger, markedets overkommelighed og infrastrukturens tilpasningsevne. Denne køreplan bør også omfatte et dedikeret europæisk program for genanvendelse af køretøjer.

Vi støtter ideen om europæisk støtte til udviklingen af en konkurrencedygtig nul-emissions familiebil.

Nye motorveje skal bygges på en fremtidssikret måde, nemlig med en digital netværksstruktur og tilstrækkelige elektriske ladestandere, brinttankstationer, sikrede fragtparkeringsområder og nok sanitære enheder. Tilpasning af infrastrukturen til nye mobilitetsmønstre og typer af køretøjer bør være en prioritet. EU bør forfølge dekarbonisering på en teknologisk neutral måde, automatisering og elektrificering af vejtransport, herunder godstransport. EPP-gruppen opfordrer til en EU-køreplan for vejinfrastruktur på linje med bilindustriens køreplan.

Sikkerhed skal altid være vores højeste mål, når vi udformer infrastrukturkrav. Ingen bør dø på de europæiske veje i trafikulykker. Trafikanterne betaler allerede betydelige beløb for at bruge infrastrukturen, enten direkte gennem vejafgifter og vignetter eller indirekte gennem køretøjs-, vej- og miljøafgifter og punktafgifter på brændstof. Disse enorme summer bør geninvesteres fuldt ud i vedligeholdelse, modernisering og forbedring af vores vejinfrastruktur.

Bæredygtig vejtransport kan ikke opnås uden et moderne jernbanenet og et effektivt netværk af indre vandveje. For at skifte til jernbane eller vand har vi brug for et velfungerende jernbanenet og vandveje sammen med motorveje til søs.

EPP-gruppen mener, at vores indre vandveje skal bruges til betydeligt større trafikmængder ved at flytte gods fra vejen til vandbåren transport med en holistisk tilgang for at øge udnyttelsen og effektiviteten.

Europa-Kommissionen bør fremsætte forslag om at regulere hele denne transportform og fremme brugen af den så hurtigt som muligt, da det er en af de mest miljøvenlige transportformer. Forslagene bør indeholde en europæisk harmonisering og standardisering af både sejlbarhed og udstyr.

Sejladsen på de indre vandveje i Europa er ujævn, og for at skabe betydelige forbedringer er det nødvendigt at afsætte særlige midler til flere finansieringsinstrumenter, såsom Connecting Europe-faciliteten, Samhørighedsfonden, genopretnings- og resiliensfaciliteten (RRF) eller med deltagelse af Den Europæiske Investeringsbank. Der bør gives incitamenter til udvikling af intermodale havneplatforme. Vi opfordrer til et projekt med europæisk merværdi, finansieret af RRF, for sejlbarheden og den multimodale forbindelse af TEN-T indre vandvejskorridorer. Indre vandveje er velegnede til anvendelse af brint, LNG, bæredygtige brændstoffer, hybrid- og elskibe samt automatisering, hvis EU styrer forskning og finansiering i denne retning.

Hvis det skal lykkes EU at reducere sine emissioner fra transport, skal en betydelig del af godstransporten flyttes fra vej til jernbane. Jernbanen skal tvinges til at blive konkurrencedygtig med vejtransporten på godsområdet. Regioner i Europas periferi mangler jernbaneforbindelser af høj kvalitet til resten af EU, mens det er en prioritet at skabe et hurtigt og moderne jernbanenetværk i hele EU. Vi mener, at Kommissionen hurtigst muligt skal tage fat på den manglende interoperabilitet og den ufuldstændige implementering af det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS), da denne flagskibsteknologi radikalt kan forbedre kapaciteten og sikkerheden i det europæiske jernbanenet. EPP-gruppen opfordrer til en køreplan for implementering af ERTMS på jernbanegodskorridorer, herunder et projekt med europæisk merværdi finansieret af RRF.

Vi må nøje overvåge, om den ønskede forenkling og interoperabilitet, som den 4. jernbanepakke har medført, bliver implementeret korrekt og opnået rettidigt, og vi beder Kommissionen om at foreslå de nødvendige korrektioner. Jernbanetransport er plaget af et utal af standarder, forskellige procedurer og inkompatibel teknologi, og som sådan opfordrer EPP-gruppen til en hurtig EU-harmonisering og standardisering af sektoren, herunder et fælles jernbanesignalsystem.

For yderligere at øge konkurrencen uden at sænke standarderne har vi brug for mere fleksible regler for adgang til infrastrukturen og åbning af jernbanemarkedet. Investeringer i denne transportform bør sigte mod at opnå en fordobling af jernbanetrafikkens gennemsnitshastighed inden 2030. Investeringerne bør især fokusere på regionale, grænseoverskridende forbindelser og logistikknudepunkter, såsom havne- og lufthavnsområder. Vores borgere og virksomheder fortjener bedre værdi og passagerbeskyttelse for deres penge, og jernbanetransport bør være så attraktiv, overkommelig og af høj kvalitet som muligt, især da sektoren er delvist finansieret af skatteyderne.

EPP-gruppen beder Kommissionen om at evaluere etableringen af en europæisk forvaltning af jernbanetrafikken, der kan yde et stort bidrag til jernbanetransportens effektivitet og tiltrækningskraft.

EPP-gruppen opfordrer Kommissionen til at komme med en realistisk langsigtet planlægning for et højhastighedsjernbanenetværk i EU.

Mens mobilitet i byerne er økonomisk, socialt og miljømæssigt meget vigtig, er den også ved at blive meget vanskelig og ofte restriktiv på grund af kludetæppet af trængselsafgifter og lavemissionszoner, hver med deres særlige adgangsregler og håndhævelse af adgang. Fælles europæiske standarder og teknologiske løsninger vil give mulighed for problemfri adgang til alle sådanne zoner. Vi tror også på en fremtidig bæredygtig offentlig transport, og vi opfordrer til en europæisk strategi for bytransport.

Søtransport er i kraft af sin størrelse og natur international og en mere miljøvenlig måde at transportere varer og passagerer på, og der er stadig et stort uudnyttet potentiale i den. Skibe kan let tilpasses til at bruge renere brændstoffer i stedet for tung olie, mens hybridisering og elektrificering bliver mere levedygtig, og EU har allerede finansieret betydelig forskning i denne henseende. Der er allerede elektriske færger i kommerciel drift med 75% lavere driftsomkostninger, alt sammen takket være Horizon 2020-finansiering.

EU bør udnytte denne mulighed fuldt ud og fremskynde indførelsen af elektriske fartøjer til korte ruter og yderligere digitalisere maritime operationer. Europæiske havne bør udstyres med elektriske opladnings- og netpunkter for at erstatte den strøm, som dieselgeneratorer producerer om bord på skibe, der ligger for anker. For at gøre skibsfarten endnu mere konkurrencedygtig bør havnetjenesterne liberaliseres yderligere, så de kan leve op til høje standarder for kvalitet og sikkerhed. Europa bør også have en klar strategi for at fremme Roll-On-Roll-Off (RO-RO) skibsfart for fragt og derved reducere tilstedeværelsen af tunge køretøjer på vores veje. På globalt plan skal EU bruge sin vægt i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) til at opnå en CO2-kompensationsordning i international skibsfart og til at sikre en realistisk vej til reduktion af emissioner.

Vi beder om en klar strategi for EU's maritime sektor, herunder benchmarks for reduktion af emissioner.

EU's multimodale transport har været langsom til at udvikle sig. Vi opfordrer til, at der skabes et europæisk multimodalt transportnetværk, som realiserer det potentiale, der er skabt af vejtransportpakken, det fælles europæiske jernbaneområde, nærskibsfart og NAIADES. Nu er tiden inde til at forbinde dem og i samarbejde med interessenter træffe foranstaltninger til at fjerne de lovgivningsmæssige, administrative og grænseoverskridende forhindringer, der hæmmer multimodal transport i den europæiske økonomi.

En veludrustet EU-ordning til opbygning af infrastruktur og finansiering i tredjelande er geopolitisk vigtig og vil skabe forretningsmuligheder for vores virksomheder. I øjeblikket dominerer vores konkurrenter i dette aspekt, og EU har ikke råd til at halte bagefter. Sådanne oversøiske projekter vil for eksempel bidrage til at reducere migrationen fra Afrika. Finansieringskomponenten har potentiale til at give overskud, hvilket kan hjælpe med at finansiere europæiske infrastrukturbehov på lang sigt.

Konklusion

Mobilitet og transport er en forudsætning for velstand, rigdom og muligheder. Mobilitet bringer individer og dermed hele Europa tættere sammen. Derfor er EPP-gruppen engageret i at gøre vores europæiske transportsystem økonomisk overkommeligt, pålideligt, digitalt og bæredygtigt. Vi ønsker at holde transportomkostningerne pr. husstand på det nuværende niveau, skabe et grænseløst fælles europæisk transportområde og reducere forurening og emissioner gennem teknologiske fremskridt, effektivitet og investeringer.

Andet relateret indhold