Jak pracujeme

Poslanci Evropského parlamentu se sdružují do poslaneckých klubů podle své politické příslušnosti. Klub ELS je ze sedmi stávajících poslaneckých klubů tím největším a nejstarším.

 

V Evropském parlamentu

Hlavní činnost klubu ELS v Evropském parlamentu je legislativní práce. Činnost Evropského parlamentu je založena na práci specializovaných výborů, které připravují, pozměňují a přijímají legislativní návrhy a zprávy. Naši poslanci působí v těchto parlamentních výborech a vykonávají v nich řadu vedoucích rolí na základě velikosti našeho klubu v Evropském parlamentu.

Jako největší z politických klubů v Evropském parlamentu se nacházíme v nejvýhodnější pozici pro určování politického programu a během hlasování o zásadních návrzích. Od roku 1999 jsme nejúspěšnější ze všech poslaneckých klubů v prosazování svých pozic během hlasování.

S Evropskou lidovou stranou

Narozdíl od poslaneckého klubu je jádrem činnosti Evropské lidové strany (ELS) je vytvářet dlouhodobé politické platformy, sloužit jako ústřední kontaktní místo pro politiky evropských středopravých sil a působit jako opěrný politický bod pro strany v evropských státech, které nejsou členy EU. ELS pravidelně pořádá sjezdy, na kterých se zástupci členských stran, národních vlád a organizací, jako je poslanecký klub ELS, setkávají a diskutují o politickém programu a určují politické směřování ELS.

Hlavy států a předsedové vlád patřící do ELS se scházejí před každým zasedáním Evropské rady, aby projednali program jednání a sladili své politické postoje. Tyto summity ELS jsou tak místem, kde je možné diskutovat aktuální otázky s evropskými protějšky.

Poslanecký klub sdružuje ty poslance zvolené do Evropského parlamentu, kteří patří do rodiny ELS. Klub ELS je zastoupen ve všech hlavních strukturách strany ELS: na sjezdech, politickém shromáždění a v předsednictvu.

 

 

Naše pracovní skupiny

Výbory Evropského parlamentu se zabývají širokým rozsahem témat. Organizujeme proto naši práci ve výborech do pracovních skupin. Ty vytvářejí koordinované pozice ELS na vysoké úrovni ke zprávám a usnesením, o kterých Evropský parlament hlasuje ve výborech nebo na plenární úrovni.

Poslanecký klub ELS nejprve připraví svoji pozici na úrovni výborů. Na zasedáních pracovních skupin před každým plenárním zasedáním poslanci diskutují o zprávách, usneseních a dalších bodech v oblasti politik spadajících pod jednotlivé pracovní skupiny. Jejich cílem je vytvořit jednotnou pozici, kterou ELS zaujme během hlasování na následujícím plenárním zasedání parlamentu.

Čtyři pracovní skupiny, kterým předsedá jeden z našich místropředsedů jsou vytvořeny podle našich hlavních priorit: hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí, právní záležitosti a vnitřní věci, rozpočet zemědělství a strukturální politiky, zahraniční záležitosti.

Poslanecký klub

 • Vedený předsedou
 • Tvořený předsedou, 10 místopředsedy, výborem a shromážděním poslaneckého klubu

Vztahy nad rámec EU

 • Naše strategické priority pro zahraniční věci jsou vedeny místopředsedy zodpovědnými za jednotlivé regiony
 • Tato struktura řídí práci našich poslanců v meziparlamentních delegacích

Meziparlamentní delegace

 • Poslanci našeho klubu zasedají ve všech meziparlamentních delegacích
 • Někteří jako předsedové a místopředsedové
 • Role meziparlamentních delegací se během let stává čím dál, tím více důležitou. Vytvářením vztahů parlamentu s třetími zeměmi nebo s uskupeními třetích zemí se delegace stávají nástrojem parlamentní diplomacie.

Poslaneckému klubu ELS předsedá Manfred Weber. Předseda klubu ELS je volen na období dva a půl roku a do funkce může být zvolen opakovaně. Manfred Weber byl zvolen předsedou 4. června 2014. Předsednictvo, výbor a pracovní skupiny asistují předsedovi v řadě otázek řešených v Evropském parlamentu.

Předsednictvo se sestává z předsedy klubu a z deseti místopředsedů, kteří předsedají našim pracovním skupinám a dalším parlamentním aktivitám. Předsednictvo odpovídá za vedení klubu na plenárních zasedáních a zastupuje klub navenek.

Výbor se sestává z předsednictva, vedoucích národních delegací a dalších poslanců klubu zastávajících funkce v Evropském parlamentu (přehled naleznete v Jednacím řádu). Výbor odpovídá za strategická a politická rozhodnutí a za přípravu na plenární zasedání, v jejímž rámci zdůrazňuje otázky, které jsou pro klub z hlediska jednotlivých národních delegací.

Shromáždění je nejvyšším orgánem poslaneckého klubu ELS a sestává ze všech jeho členů. Shromáždění přijímá rozhodnutí o všech politických záležitostech projednávaných v Evropském parlamentu i mimo něj, volí předsednictvo klubu, sestavuje jeho pracovní skupiny a rozhoduje o obsazení uvolněných funkcí v orgánech Evropského parlamentu vyhrazených pro členy klubu ELS.

A
Předseda
 • Manfred Weber
B
Předsednictvo
 • Předseda
 • Deset místopředsedů
C
Výbor
 • Předsednictvo
 • Vedoucí národních delegací
 • Místopředsedové a kvestoři parlamentu z poslaneckého klubu ELS
 • Předsedové výborů patřící do klubu ELS
 • Koordinátoři klubu ELS ve výborech parlamentu
 • Předseda a generální tajemník strany ELS, pokud je zároveň poslancem Evropského parlamentu
 • Jeden poslanec delegovaný na každých deset poslanců v národní delegaci
D
Shromáždění klubu
 • Všichni poslanci klubu
 • Poslanci se setkávají také v rámci svých národních delegací
 • A v klubu jsou organizováni podle národních delegací
E
Náš sekretariát
 • Generální tajemník, sedm ředitelů a zaměstnanci poslaneckého klubu
 • Zajišťuje plynulé fungování klubu
 • Pověřen administrativními úkoly

Naše delegace