The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

V Evropském parlamentu

Hlavní činnost klubu ELS v Evropském parlamentu je legislativní práce. Činnost Evropského parlamentu je založena na práci specializovaných výborů, které připravují, pozměňují a přijímají legislativní návrhy a zprávy. Naši poslanci působí v těchto parlamentních výborech a vykonávají v nich řadu vedoucích rolí na základě velikosti našeho klubu v Evropském parlamentu.

Jako největší z politických klubů v Evropském parlamentu se nacházíme v nejvýhodnější pozici pro určování politického programu a během hlasování o zásadních návrzích. Od roku 1999 jsme nejúspěšnější ze všech poslaneckých klubů v prosazování svých pozic během hlasování.

S Evropskou lidovou stranou

Narozdíl od poslaneckého klubu je jádrem činnosti Evropské lidové strany (ELS) je vytvářet dlouhodobé politické platformy, sloužit jako ústřední kontaktní místo pro politiky evropských středopravých sil a působit jako opěrný politický bod pro strany v evropských státech, které nejsou členy EU. ELS pravidelně pořádá sjezdy, na kterých se zástupci členských stran, národních vlád a organizací, jako je poslanecký klub ELS, setkávají a diskutují o politickém programu a určují politické směřování ELS.

Hlavy států a předsedové vlád patřící do ELS se scházejí před každým zasedáním Evropské rady, aby projednali program jednání a sladili své politické postoje. Tyto summity ELS jsou tak místem, kde je možné diskutovat aktuální otázky s evropskými protějšky.

Poslanecký klub sdružuje ty poslance zvolené do Evropského parlamentu, kteří patří do rodiny ELS. Klub ELS je zastoupen ve všech hlavních strukturách strany ELS: na sjezdech, politickém shromáždění a v předsednictvu.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Naše pracovní skupiny

Výbory Evropského parlamentu se zabývají širokým rozsahem témat. Organizujeme proto naši práci ve výborech do pracovních skupin. Ty vytvářejí koordinované pozice ELS na vysoké úrovni ke zprávám a usnesením, o kterých Evropský parlament hlasuje ve výborech nebo na plenární úrovni.

Poslanecký klub ELS nejprve připraví svoji pozici na úrovni výborů. Na zasedáních pracovních skupin před každým plenárním zasedáním poslanci diskutují o zprávách, usneseních a dalších bodech v oblasti politik spadajících pod jednotlivé pracovní skupiny. Jejich cílem je vytvořit jednotnou pozici, kterou ELS zaujme během hlasování na následujícím plenárním zasedání parlamentu.

Čtyři pracovní skupiny, kterým předsedá jeden z našich místropředsedů jsou vytvořeny podle našich hlavních priorit: hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí, právní záležitosti a vnitřní věci, rozpočet zemědělství a strukturální politiky, zahraniční záležitosti.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
Poslanecký klub
 • Vedený předsedou
 • Tvořený předsedou, 10 místopředsedy, výborem a shromážděním poslaneckého klubu
Poslanecký klub ELS
Pracovní skupiny
Vztahy nad rámec EU
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
Poslanecký klub ELS
Pracovní skupiny
 • Vedený místopředsedou
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Vztahy nad rámec EU
 • Naše strategické priority pro zahraniční věci jsou vedeny místopředsedy zodpovědnými za jednotlivé regiony
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Poslanci našeho klubu zasedají ve všech výborech
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Někteří jako koordinátoři a místokoordinátoři pro poslanecký klub
Vztahy nad rámec EU
 • Naše strategické priority pro zahraniční věci jsou vedeny místopředsedy zodpovědnými za jednotlivé regiony
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Role meziparlamentních delegací se během let stává čím dál, tím více důležitou. Vytvářením vztahů parlamentu s třetími zeměmi nebo s uskupeními třetích zemí se delegace stávají nástrojem parlamentní diplomacie.

Poslaneckému klubu ELS předsedá Manfred Weber. Předseda klubu ELS je volen na období dva a půl roku a do funkce může být zvolen opakovaně. Manfred Weber byl zvolen předsedou 4. června 2014. Předsednictvo, výbor a pracovní skupiny asistují předsedovi v řadě otázek řešených v Evropském parlamentu.

Předsednictvo se sestává z předsedy klubu a z deseti místopředsedů, kteří předsedají našim pracovním skupinám a dalším parlamentním aktivitám. Předsednictvo odpovídá za vedení klubu na plenárních zasedáních a zastupuje klub navenek.

Výbor se sestává z předsednictva, vedoucích národních delegací a dalších poslanců klubu zastávajících funkce v Evropském parlamentu (přehled naleznete v Jednacím řádu). Výbor odpovídá za strategická a politická rozhodnutí a za přípravu na plenární zasedání, v jejímž rámci zdůrazňuje otázky, které jsou pro klub z hlediska jednotlivých národních delegací.

Shromáždění je nejvyšším orgánem poslaneckého klubu ELS a sestává ze všech jeho členů. Shromáždění přijímá rozhodnutí o všech politických záležitostech projednávaných v Evropském parlamentu i mimo něj, volí předsednictvo klubu, sestavuje jeho pracovní skupiny a rozhoduje o obsazení uvolněných funkcí v orgánech Evropského parlamentu vyhrazených pro členy klubu ELS.

A
Předseda
 • Manfred Weber
B
Předsednictvo
 • Předseda
 • Deset místopředsedů
C
Bureau
 • Předsednictvo
 • Vedoucí národních delegací
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • Předseda a generální tajemník strany ELS, pokud je zároveň poslancem Evropského parlamentu
 • Jeden poslanec delegovaný na každých deset poslanců v národní delegaci
D
Group Assembly
 • Všichni poslanci klubu
 • Poslanci se setkávají také v rámci svých národních delegací
 • A v klubu jsou organizováni podle národních delegací
E
Náš sekretariát
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Zajišťuje plynulé fungování klubu
 • Pověřen administrativními úkoly

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Rakousko

AT

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Chorvatsko

HR

Kypr

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Francie

FR

Německo

DE

Řecko

GR

Maďarsko

HU

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Lucembursko

LU

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovensko

SK

Slovinsko

SI

Španělsko

ES

Švédsko

SE

NAHORU