Pohled za hranice Evropy

Naše pracovní skupina pro zahraniční otázky ovlivňuje zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie. Připravuje zprávy o využívání evropských financí a podporuje Evropský parlament při rozhodování o mezinárodních dohodách. Stojí v popředí úsilí EU o zabezpečení svých vnějších hranic a aktivně se zasazuje o vytvoření evropské obranné unie a uvolnění vízových režimů. Naší prioritou je mimo jiné i oblast západního Balkánu. Chceme ji přivést do EU. Proto vybízíme v této oblasti k reformám, které zajistí právní stát, potírání korupce a nezávislé soudnictví.

Předseda

Our position

Skutečný globální lídr

Aby se EU stala skutečným světovým lídrem v otázkách zahraniční politiky, musí i nadále posilovat svou schopnost mluvit jedním hlasem, včetně přechodu od jednomyslného k většinovému rozhodování v otázkách zahraničních politiky.

Pevně ​​věříme, že Evropa musí i nadále aktivně prosazovat lidská práva, demokracii a základní principy EU ve všech politikách EU, které mají vnější dimenzi - jako je rozvojová politika, migrace, bezpečnost, boj proti terorismu, politika rozšíření a obchod.

Evropa by měla i nadále posilovat svou bezpečnost a směřovat ke skutečné obranné unii. Rovněž musíme upřednostňovat energetickou bezpečnost v Evropě a zabránit tomu, aby se energetika využívala jako politický nástroj.

Transatlantické partnerství, dlouhodobý pilíř míru po druhé světové válce založený na sdílených společných hodnotách a zájmech, čelí v současné době velkému množství výzev a potíží, ale dlouhodobé základy zůstávají pevné a spolupráce mezi EU a USA, jakožto podobně smýšlejícími partnery, zůstává rozhodující. Tak jako otevřený a multilaterální systém svobodného a spravedlivého obchodu.

Chceme, aby EU pokračovala ve svém úsilí vymýtit extrémní chudobu do roku 2030, s tím, že EU zůstane vedoucím globálním poskytovatelem rozvojové pomoci. EU musí upřednostňovat pomoc zemím s dobrou správou věcí a dodržováním demokratických zásad a lidských práv.

Globální obchod a investice

Usilujeme o vybudování globálního obchodního systému, který bude co nejvíce otevřený a spravedlivý, což umožní Evropě budovat politické vazby a vytvářet nová pracovní místa v exportních odvětvích.

Chceme, aby Evropa pokračovala ve vyjednávání svobodných a spravedlivých obchodních dohod, které zajistí vysoké standardy Evropy v oblasti ochrany spotřebitelů, životního prostředí, sociálních věcí a ochrany dat, jako jsou smlouvy s Kanadou nebo Japonskem, a tímto způsobem otevřít trhy, podpořit růst, zmírnit chudobu a vytvářet příležitosti pro Evropany.

Ochrana našeho sousedství

EU musí nadále budovat zvláštní partnerství v evropském sousedství, které bude založené na principu "více za více", posilovat demokratické procesy a principy právního státu. Musíme také pomoci stabilizovat tyto regiony a přiblížit je Evropě, odolat neustálým pokusům Ruska destabilizovat naše sousedy a obnovit jeho vliv na bývalé státy Sovětského svazu.

Rozšíření bylo jedním z úspěchů EU. Měli bychom i nadále posuzovat každou kandidátskou zemi na základě jejích vlastních zásluh, přičemž budeme věnovat pozornost plnému dodržování kodaňských kritérií a integrační kapacity EU, kterou musí posílit.

Stojíme za závazky přijatými v Soluni, zejména v jihovýchodní Evropě, kde chceme vytvořit správné podmínky pro rozšíření.