Mise


  • Ve prospěch všech Evropanů pracujeme na vytváření ambicióznější a sebevědomější Evropy, ve které má každý stejné příležitosti uspět. Obhajujeme jednotnou Evropu založenou na subsidiaritě bez rozporů mezi evropskými, národními a místními subjekty.

  • Za srdce evropského projektu považujeme občany, usilujeme o posílení evropské demokracie a odpovědnosti institucí Unie, obhajujeme evropský způsob života a jednotnou Evropu založenou na hodnotách lidské důstojnosti, svobody, solidarity a respektu pro lidská práva a právní stát.

Vize


Jednotná Evropa, v rámci které je všem umožněno plně realizovat svůj potenciál. Spravedlivější, konkurenceschopnější a demokratická Evropa, kde lidé cestují, pracují, obchodují, vzájemně se učí, nakupují, prodávají a spolupracují. Sebevědomá Evropa, která se hlásí ke své jedinečné historii a dědictví a chrání svůj způsob života. Silná Evropa, která je připravena prosadit se globálně.

Hodnoty


  1. Ceníme si lidské důstojnosti, svobody a odpovědnosti, rovnosti a spravedlnosti, solidarity a subsidiarity. Hlásíme se ke křesťansko-židovským hodnotám a jsme odhodláni bránit svobodu vyznání po celém světě.

  2. Obhajujeme zastupitelskou demokracii, oddělení moci, lidská práva a právní stát. Stavíme se proti všem formám totalitarismu založeného na jakémkoli ideologickém základě.

  3. Usilujeme o spravedlivou společnost poskytující rovné příležitosti a chránící oprávněné zájmy budoucích generací. Naším cílem je sociálně tržní hospodářství založení na svobodě, odpovědnosti a spravedlnosti, které podporuje soukromé společnosti, napomáhá ekonomické prosperitě a nenechává nikoho pozadu.

  4. Věříme v odpovědné nakládání s přírodními zdroji, které zajistí oprávněné potřeby a zlepšuje životní podmínky pro všechny a také v udržitelný rozvoj, který ochrání naši planetu pro příští generace. Podporujeme rozvoj nových technologií, výzkumu a inovací zaměřených na zlepšování kvality našeho života.