committee

Hospodárske a menové veci

Stimulovanie rastu s cieľom zvýšiť počet pracovných miest

Cieľom tohto výboru je na vysokej úrovni stimulovať rast, a tým zvýšiť počet pracovných miest v celej Európe prostredníctvom podpory stability a investícií. Obhajuje voľný, ale zodpovedný finančný trh, ktorý funguje v jasnom právnom rámci.

Úspešne sme presadzovali väčšiu fiškálnu disciplínu v Európe, aby sa verejný dlh nevymkol spod kontroly. Boli sme tiež hnacou silou reforiem zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a presadzovali sme väčšie združovanie finančných zdrojov medzi členskými štátmi EÚ.

Vzhľadom na nezodpovedné postupy bánk pri poskytovaní úverov, zlé riadenie a nedostatočnú reguláciu finančného sektora, ktoré v minulosti vyvolali hospodárske a finančné krízy, skupina PPE dôrazne presadzovala vytvorenie troch nových európskych kontrolných orgánov na dohľad nad bankami, finančnými trhmi, dôchodkovými fondmi a poisťovňami. Teraz musíme zabezpečiť riadne uplatňovanie právnych predpisov o bankovej reforme, finančnej trestnej činnosti a podpore investícií. Budeme pokračovať v úsilí o mobilizáciu súkromných investícií.

Euro Mena: Stohy bankoviek po 5, 10, 20 a 50 eur [nid:30050]

iný relevantný obsah