committee

Икономически и парични въпроси

Стимулиране на растежа с цел увеличаване на работните места

На високо равнище комисията по икономически и парични въпроси се стреми да насърчава финансовата стабилност и инвестициите, да поощрява свободното движение на капитали в целия Европейски съюз и да стимулира растежа, като по този начин увеличава работните места. Комисията се застъпва за свободен и отговорен финансов пазар, който функционира в ясна правна рамка и подкрепя европейските предприятия и граждани.

Успешно защитихме по-голямата фискална дисциплина в Европа, за да не се допуска държавният дълг да излиза извън контрол. Освен това ние бяхме движещата сила зад реформите, насочени към повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на твърд отговор на икономическите предизвикателства по време на кризисни ситуации.

В контекста на миналите икономически и финансови кризи Групата на ЕНП настоя за създаването на нови европейски контролни органи за надзор на банките, финансовите пазари, пенсионните фондове и застрахователните дружества. Ние бяхме и движещата сила за създаването на нова европейска регулаторна рамка за криптоактивите, която осигурява правна сигурност за емитентите, гарантира равни права за доставчиците на услуги и осигурява високи стандарти за потребителите и инвеститорите. В бъдеще трябва да гарантираме, че законодателството в областта на банковата реформа, финансовата престъпност и насърчаването на инвестициите се прилага правилно и че продължаваме да постигаме напредък към истински единен пазар на финансови услуги.

Евро Валута: Купчини банкноти от 5, 10, 20 и 50 евро, подредени една до друга [nid:30050]

Друго свързано съдържание