committee

Икономически и парични въпроси

Стимулиране на растежа за увеличаване на работните места

На високо равнище този комитет има за цел да стимулира растежа и по този начин да увеличи броя на работните места в цяла Европа, като насърчава стабилността и инвестициите. Той се застъпва за свободен, но отговорен финансов пазар, който функционира в ясна правна рамка.

Успешно настоявахме за по-голяма фискална дисциплина в Европа, за да се избегне излизането на публичния дълг извън контрол. Бяхме и движещата сила на реформите, насочени към повишаване на конкурентоспособността, като се застъпихме за по-голямо обединяване на финансовите ресурси между държавите-членки на ЕС.

Тъй като безотговорните практики на банките за отпускане на заеми, лошото управление и недостатъчното регулиране на финансовия сектор предизвикаха предишни икономически и финансови кризи, Групата на ЕНП настояваше усилено за създаването на три нови европейски контролни органа за надзор на банките, финансовите пазари, пенсионните фондове и застрахователните дружества. Сега трябва да осигурим правилно прилагане на законодателството в областта на банковата реформа, финансовите престъпления и насърчаването на инвестициите. Ще продължим да настояваме за мобилизиране на частните инвестиции.

Евро Валута: Купчини банкноти от 5, 10, 20 и 50 евро, подредени една до друга [nid:30050]

Друго свързано съдържание