Other EU Institutions

budova Európskej komisie Berlaymont v Bruseli

S Komisiou

Európsky parlament (EP) má právo schvaľovať a odvolávať Európsku komisiu ako celok. Kandidáti na komisárov, známi ako dezignovaní komisári, sa pred vymenovaním musia zúčastniť na verejnom vypočutí v EP, na ktorom členovia príslušných výborov skúmajú ich odborné znalosti o ich možných portfóliách. 

Politické skupiny v Európskom parlamente takisto schvaľujú predsedu Komisie, ktorého menujú vedúci predstavitelia členských štátov a ktorý vedie výkonnú zložku EÚ. Európska rada, ktorá zohľadňuje výsledky volieb do Parlamentu a koná kvalifikovanou väčšinou, navrhuje kandidáta na predsedu Komisie, ktorého musí potvrdiť Parlament väčšinou hlasov.

Európsky parlament zabezpečuje demokratickú kontrolu Komisie, ktorá Parlamentu pravidelne predkladá správy vrátane výročnej správy o činnosti EÚ a o plnení rozpočtu EÚ.

Okrem toho naši poslanci a členovia iných politických skupín pravidelne žiadajú Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy.

S Radou

Európsky parlament v prevažnej väčšine oblastí spolurozhoduje rovnocenne s Radou Európskej únie. Poslanci EP sa pravidelne schádzajú so zástupcami Rady za rokovacím stolom na trialógoch s Komisiou. Každá inštitúcia navrhuje vyjednávača a vymedzuje vlastný mandát.

Ako najväčšia politická skupina v Európskom parlamente budeme pravdepodobne viesť rokovania častejšie než ktorákoľvek iná skupina a máme najsilnejšie postavenie, pokiaľ ide o ovplyvňovanie mandátu EP pri všetkých rokovaniach v rámci trialógu.

Novinári rozprávajúci sa vládnymi činiteľmi členských krajín mimo budovy Rady
Logá znázorňujúce vzťah medzi Európskou Radou, Parlamentom Komisiou
Hlavy štátov na stretnutí v Európskej rade
Budova Europa Rady v Bruseli ktorá získala cenu Green Good Design

S Európskou radou

Európska rada vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie. Spája hlavy štátov alebo predsedov vlád, predsedu Európskej komisie a vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Zvyčajne sa stretávajú štvrťročne a vo všeobecnosti rozhodujú o otázkach konsenzom.

Poslanci Európskeho parlamentu na plenárnych zasadnutiach Európskeho parlamentu takisto často diskutujú o témach, o ktorých sa diskutuje na zasadnutiach Európskej rady. Tu má náš poslanecký klub, vzhľadom na svoju veľkosť, silnejšie postavenie ako ktorákoľvek iná skupina EP na stanovenie politického programu a zabezpečenie súladu legislatívnych priorít EP s našimi vlastnými legislatívnymi prioritami. Európsky parlament pravidelne pozýva hlavy štátov a predsedov vlád z Európskej rady na kľúčové rozpravy s poslancami Európskeho parlamentu v pléne.

So Súdnym dvorom

Súdny dvor je zodpovedný za výklad práva EÚ a za zabezpečenie jeho dôsledného uplatňovania vo všetkých členských štátoch. Európsky parlament môže byť žalobcom aj žalovaným vo veciach, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru. Môže dokonca žalovať Komisiu alebo Radu na súde, ak sa domnieva, že konali spôsobom, ktorý je v rozpore s duchom práva EÚ.

Parlament môže spolu s Radou požiadať Súdny dvor o vytvorenie špecializovaných súdov.

Vstupná hala Európskeho súdneho dvora
Vlajky pred Európskym dvorom audítorov
Logo Európskeho dvoru audítorov

S Európskym dvorom audítorov

Európsky dvor audítorov pripravuje ročné hodnotenie rozpočtu EÚ za uplynulý rok a predkladá ho Európskemu parlamentu a Rade.

Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu má rozhodujúce slovo pri udelení absolutória za plnenie rozpočtu: Parlament hodnotí, ako boli vynaložené finančné prostriedky EÚ, a môže vyjadriť osobitné požiadavky na budúce nápravné opatrenia. Komisia a ostatné inštitúcie musia reagovať na akúkoľvek kritiku zo strany EP.

Každý členský štát EÚ je v Dvore audítorov zastúpený jedným zástupcom a ich vymenovaniu musí predchádzať konzultácia s Parlamentom. Ako najväčšia skupina v Európskom parlamente má Poslanecký klub EĽS väčší vplyv než akákoľvek iná parlamentná skupina na tieto vymenovania.