Other EU Institutions

Europos Komisijos „Berlaymont“ pastatas Briuselyje

Su Komisija

Europos Parlamentas turi teisę bendrai patvirtinti ir atleisti Europos Komisijos narius. Prieš tai, kai kandidatai į Komisijos narius, vadinami paskirtaisiais Komisijos nariais, gali būti patvirtinti eiti pareigas, jie turi dalyvauti viešuose Europos Parlamento klausymuose, kurių metu Parlamento nariai atitinkamuose komitetuose tikrina jų praktines žinias pagal tai, kurį portfelį jie turėtų užimti. 

Europos Parlamento frakcijos taip pat patvirtina Komisijos pirmininką, kurį skiria valstybių vadovai ir kuris vadovauja ES teisės aktų vykdomajai valdžiai. Europos Vadovų Taryba, atsižvelgdama į Parlamento rinkimų rezultatus ir vadovaudamasi kvalifikuota dauguma, skiria kandidatą į Komisijos pirmininkus, kurį balsų dauguma turi patvirtinti Parlamentas.

Europos Parlamentas vykdo Komisijos demokratinę priežiūrą. Komisija reguliariai teikia ataskaitas Europos Parlamentui, įskaitant metinę ES veiklos ataskaitą ir ES biudžeto įvykdymo ataskaitą.

Be to, mūsų frakcijos ir kitų frakcijų nariai nuolat prašo Komisijos pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Su Taryba

Europos Parlamentas lygiomis teisėmis drauge su Europos Sąjungos Taryba priima teisės aktus daugelyje sričių. Parlamento nariai su Tarybos atstovais reguliariai posėdžiauja prie derybų stalo vykdant trišalius dialogus su Komisija. Kiekviena institucija paskiria derybininką ir nustato savo įgaliojimus.

Kadangi mes esame didžiausia frakcija Europos Parlamente, dažniau nei bet kuri kita frakcija galime vadovauti deryboms ir turime tvirčiausią poziciją darant įtaką Europos Parlamento įgaliojimams vedant bet kurias trišalio dialogo derybas.

Žurnalistai kalbasi su valstybių narių vyriausybių atstovais prie Tarybos pastato
Schema su logotipais, vaizduojanti Europos Vadovų Tarybos, Parlamento ir Komisijos santykius
Valstybių vadovų susitikimas Europos Vadovų Taryboje
Tarybos pastatas „Europa“ Briuselyje, laimėjęs „Green Good Design“ apdovanojimą

Su Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba nustato bendrą Europos Sąjungos politikos kryptį ir prioritetus. Joje susitinka valstybių arba vyriausybių vadovai, Europos Komisijos pirmininkas ir ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Paprastai jie posėdžiauja kas ketvirtį, o klausimus dažniausiai sprendžia bendru sutarimu.

Europos Parlamento nariai vykstant Europos Parlamento plenariniam posėdžiui taip pat dažnai diskutuoja temomis, kurios aptariamos Europos Vadovų Tarybos posėdžiuose. Šiuo atveju, kadangi mūsų frakcija yra pati didžiausia, turime didesnę įtaką nei bet kuri kita Europos Parlamento frakcija nustatant politinę darbotvarkę ir užtikrinant, kad Europos Parlamento teisėkūros prioritetai atitiktų mūsų pačių prioritetus. Europos Parlamentas nuolat kviečia Europos Vadovų Taryboje posėdžiaujančius valstybių ir vyriausybių vadovus dalyvauti svarbiausiose per plenarinį posėdį vykdomose diskusijose su Europos Parlamento nariais.

Su Teisingumo Teismu

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra atsakingas už ES teisės aiškinimą ir nuoseklaus jos taikymo visose valstybėse narėse užtikrinimą. Europos Parlamentas Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose gali dalyvauti ir kaip ieškovas, ir kaip atsakovas. Jis į teismą gali paduoti net ir Komisiją arba Tarybą, jeigu yra įsitikinęs, kad jos atliko veiksmus, kurie neatitiko ES teisės normų.

Parlamentas kartu su Taryba gali paprašyti Teisingumo Teismo įsteigti specializuotus teismus.

Europos Teisingumo Teismo fojė
Plevėsuojančios prie Europos Audito Rūmų vėliavos
Europos Audito Rūmų logotipas

Su Audito Rūmais

Audito Rūmai rengia metinį ES biudžeto vertinimą, kuriame aptariamas praėjusių metų biudžetas, ir pateikia jį Europos Parlamentui ir Tarybai.

Europos Parlamento biudžeto kontrolės komitetas taria lemiamą žodį biudžeto įvykdymo klausimu – Parlamentas įvertina, kaip buvo panaudotos ES lėšos ir gali pateikti konkrečių reikalavimų dėl būsimų taisomųjų veiksmų. Komisija ir kitos institucijos privalo reaguoti į bet kokią Europos Parlamento pateiktą kritiką.

Audito Rūmus sudaro po vieną kiekvienos ES valstybės narės atstovą, o prieš jį paskiriant būtina konsultuotis su Europos Parlamentu. Kadangi ELP frakcija yra didžiausia frakcija Europos Parlamente, skiriant šiuos narius ji turi didesnės įtakos nei bet kuri kita parlamentinė frakcija.