Other EU Institutions

Сградата на Европейската комисия в Брюксел, наречена Berlaymont

С Комисията

Европейският парламент (ЕП) има право да одобрява и освобождава Европейската комисия като цяло. Преди да могат да бъдат назначени, кандидатите за членове на Комисията трябва да се явят на публично изслушване в ЕП, където членовете на ЕП в компетентните комисии проверяват експертните им знания за евентуалните им ресори. 

Политическите групи в Европейския парламент също така одобряват председателя на Комисията, който се назначава от националните ръководители и ръководи изпълнителната власт на ЕС. Европейският съвет, като взема предвид резултатите от изборите за Парламент и с квалифицирано мнозинство, предлага кандидат за председател на Комисията, който трябва да бъде потвърден с мнозинство от гласовете в Парламента.

ЕП също така има демократичен контрол върху Комисията, която редовно представя доклади пред ЕП, включително годишен доклад относно дейностите на ЕС и изпълнението на бюджета на ЕС.

Освен това нашите членове и членовете на другите политически групи редовно искат от Комисията да представя законодателни предложения.

Със Съвета

За огромното мнозинство от сферите на политиките Европейският парламент е съзаконодател на равни начала със Съвета на Европейския съюз. Парламентаристите редовно разговарят с представители на Съвета на масата на преговорите в тристранни срещи с Комисията. Всяка институция предлага преговарящ и определя свой собствен мандат.

Тъй като сме най-голямата политическа група в ЕП, има най-голяма вероятност да водим преговорите и сме в най-силна позиция за оказване на влияние върху мандата на ЕП във всички тристранни преговори.

Журналисти разговарят с представители на правителствата на държавите-членки отвън на сградата на Съвета
Лога, показващи връзката между Европейския съвет, Парламента и Комисията
Заседание на държавните ръководители в рамките на Европейския съвет
Сградата на Съвета в Брюксел, наречена „Европа“ и спечелила наградата „Добър зелен дизайн“

С Европейския съвет

Европейският съвет определя общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз. В него участват държавните или правителствените ръководители, председателят на Европейската комисия и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Обикновено те заседават на тримесечие и по принцип вземат решенията с консенсус.

По време на сесиите на ЕП евродепутатите също често обсъждат темите, повдигани по време на заседанията на Европейския съвет. В този контекст нашата група, поради своя размер, е в по-силна позиция от всяка друга група в ЕП при определяне на политическата програма и за гарантиране, че законодателните приоритети на ЕП са в съзвучие с нашите собствени. Европейският парламент редовно кани държавните и правителствените ръководители от Европейския съвет на ключови дебати с членове на ЕП на пленарно заседание.

Със Съда на ЕС

Съдът на ЕС отговаря за тълкуването на правото на ЕС и за гарантирането на неговото последователно прилагане във всички държави членки. Европейският парламент може да бъде както ищец, така и ответник по дела, заведени пред Съда. Той може дори да приеме Комисията или Съвета пред съда, ако счита, че те са действали по начин, който противоречи на духа на правото на ЕС.

Парламентът заедно със Съвета може да поиска от Съда да създаде специализирани съдилища.

Фоайето на Съда на Европейските общности
Развети знамена пред Европейската сметна палата
Лого на Европейската сметна палата

Със Сметната палата

Сметната палата изготвя годишна оценка за бюджета на ЕС за последната година и я представя на Европейския парламент и на Съвета.

Комисията по бюджетен контрол на ЕП има последната дума за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Парламентът оценява как са били изразходвани средствата на ЕС и може да отправи конкретни искания за бъдещи корекции. Комисията и другите институции трябва да реагират на всички критики, отправени от ЕП.

В Сметната палата има по един представител от всяка държава – членка на ЕС, за чието назначаване се изисква мнението на Парламента. В качеството си на най-голямата група в рамките на ЕП групата на ЕНП има по-голямо влияние от всяка друга парламентарна група относно тези назначения.