Other EU Institutions

Euroopan komission Berlaymont-rakennus Brysselissä

Yhteistyö Euroopan komission kanssa

Euroopan parlamentilla on oikeus hyväksyä ja erottaa Euroopan komissio. Ennen kuin komission jäsenehdokkaat voidaan nimittää tehtäväänsä, he saapuvat parlamentin kuultaviksi, jolloin kutakin vastuualuetta edustavan valiokunnan jäsenet arvioivat ehdokkaan mahdollisen tulevan vastuualueen asiantuntemusta. 

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät valitsevat myös komission puheenjohtajan sen jälkeen, kun jäsenvaltioiden päämiehet ovat nimenneet ehdokkaan. Komission puheenjohtaja johtaa EU:n toimeenpanevaa elintä. Eurooppa-neuvosto, joka ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset, ehdottaa määräenemmistöllä ehdokasta komission puheenjohtajaksi, ja parlamentti vahvistaa puheenjohtajan nimityksen ehdottomalla enemmistöllä.

Parlamentti myös valvoo komissiota, joka toimittaa sille säännöllisesti kertomuksia, kuten vuosikertomuksen unionin toimista ja talousarvion toteuttamisesta.

Lisäksi EPP-ryhmän ja muiden poliittisten ryhmien jäsenet pyytävät komissiolta säännöllisesti uusia lainsäädäntöaloitteita.

Yhteistyö neuvoston kanssa

Euroopan parlamentti toimii useimmilla aloilla tasavertaisessa asemassa lainsäätäjänä neuvoston kanssa. Parlamentin jäsenet tapaavat säännöllisesti neuvoston edustajia ja neuvottelevat neuvoston ja komission kanssa kolmikantaneuvotteluissa. Jokainen toimielin nimeää neuvottelijan ja määrittelee toimeksiantonsa.

Koska EPP-ryhmä on parlamentin suurin poliittinen ryhmä, sen jäsen valitaan johtamaan neuvotteluja useammin kuin muiden ryhmien jäsenet ja sillä on eniten mahdollisuuksia vaikuttaa parlamentin toimeksiantoon kolmikantaneuvotteluissa.

Toimittajat puhumassa jäsenmaiden hallitusten edustajille neuvoston rakennuksen edessä
Logot, jotka osoittavat EU:n neuvoston, parlamentin ja komission väliset suhteet
Hallitusten päämiehet tapaavat Eurooppa-neuvoston kokouksessa
Neuvoston Europa-rakennus Brysselissä, joka voitti Green Good Design -palkinnon

Yhteistyö Eurooppa-neuvoston kanssa

Eurooppa-neuvosto määrittää Euroopan unionin yleiset poliittiset linjaukset ja painopisteet. Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtionpäämiehet, Euroopan komission puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Eurooppa-neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja tekee tavallisesti päätökset yhteisymmärryksessä.

Myös parlamentin jäsenet keskustelevat usein Eurooppa-neuvoston kokouksissa käsitellyistä aiheista täysistunnoissa. Tällöin EPP-ryhmä on kokonsa ansiosta muita parlamentin poliittisia ryhmiä vahvemmassa asemassa päätettäessä poliittisesta asialistasta ja varmistettaessa, että parlamentin lainsäädännön painopisteet ovat yhdenmukaisia EPP-ryhmän tavoitteiden kanssa. Euroopan parlamentti kutsuu säännöllisesti jäsenvaltioiden valtionpäämiehiä Eurooppa-neuvostosta täysistuntoon osallistumaan tärkeimpiin keskusteluihin parlamentin jäsenten kanssa.

Yhteistyö unionin tuomioistuimen kanssa

Unionin tuomioistuin tulkitsee unionin säädöksiä ja varmistaa, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentti voi olla sekä kantajana että vastaajana tuomioistuimen käsittelemissä oikeustapauksissa. Parlamentti voi jopa haastaa komission tai neuvoston oikeuteen, jos se katsoo niiden toimineen unionin oikeuden hengen vastaisesti.

Parlamentti voi yhdessä neuvoston kanssa pyytää tuomioistuinta muodostamaan erityistuomioistuimia.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen aula
Liput liehuvat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ulkopuolella
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logo

Yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa

Tilintarkastustuomioistuin laatii vuosikertomuksen EU:n edellisen vuoden talousarviosta ja toimittaa sen parlamentille ja neuvostolle.

Talousarvion valvontavaliokunta päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Parlamentti arvioi, miten EU:n varoja on käytetty, ja se voi vaatia erityisiä korjaavia toimenpiteitä. Komission ja muiden toimielinten on reagoitava parlamentin palautteeseen.

Tilintarkastustuomioistuimeen kuuluu kustakin EU:n jäsenvaltiosta yksi jäsen, ja parlamenttia on kuultava ennen jäsenten nimittämistä tuomioistuimeen. Euroopan parlamentin suurimpana poliittisena ryhmänä EPP-ryhmällä on muita ryhmiä enemmän vaikutusvaltaa jäseniä nimitettäessä.