Other EU Institutions

Europa Kommissionens Berlaymont bygning i Bruxelles

Sammen med Kommissionen

Europa-Parlamentet (EP) har beføjelser til at godkende og afsætte Kommissionen som helhed. Før de indstillede kommissærer kan udpeges, skal de deltage i en offentlig høring i Europa-Parlamentet, hvor medlemmerne af de relevante udvalg nøje undersøger deres ekspertise inden for deres potentielle porteføljer. 

De politiske grupper i Europa-Parlamentet godkender også Kommissionens formand, som udpeges af stats- og regeringscheferne og varetager EU's udøvende gren. Det Europæiske Råd, der tager hensyn til resultaterne af valget til Europa-Parlamentet, og som træffer afgørelse med kvalificeret flertal, indstiller en kandidat til posten som formand for Kommissionen, der skal bekræftes af et flertal af Parlamentets medlemmer.

Europa-Parlamentet fører demokratisk kontrol med Kommissionen, som regelmæssigt forelægger rapporter for Europa-Parlamentet, herunder en årlig rapport om EU's aktiviteter og gennemførelsen af EU-budgettet.

Derudover kan medlemmerne af de politiske grupper regelmæssigt anmode Kommissionen om at fremsætte lovgivningsforslag.

Sammen med Rådet

Europa-Parlamentet er medlovgiver på langt de fleste områder på lige fod med Rådet for Den Europæiske Union. Parlamentsmedlemmerne mødes regelmæssigt med repræsentanter for Rådet omkring forhandlingsbordet i triloger med Kommissionen. De enkelte institutioner udpeger en forhandler og fastsætter sit eget mandat.

Som den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet er der større sandsynlighed for, at det er os, der leder forhandlingerne og har størst indflydelse på EP's mandat i trilogforhandlingerne.

Journalister, der taler med repræsentanter fra medlemslandene uden for Rådets bygning
Logo, der viser relationen mellem Det Europæiske Råd, Parlamentet og Kommissionen
Regeringschefer i møde i Det Europæiske Råd
Rådets Europa bygning i Bruxelles, der vandt Green Good Design Award

Sammen med Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd udstikker EU's generelle politiske kurs og prioriteter. Det består af stats- og regeringscheferne, Kommissionens formand og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. De mødes normalt en gang i kvartalet og træffer generelt beslutning med enstemmighed.

MEP'er drøfter også ofte de emner, der er blevet drøftet på møderne i Det Europæiske Råd, på Europa-Parlamentets plenarforsamling. Her står vores gruppe på grund af sin størrelse stærkere end nogen anden gruppe i EP med hensyn til fastsættelse af den politiske dagsorden og sikring af, at EP's lovgivningsmæssige prioriteter bringes på linje med vores egne prioriteter. Europa-Parlamentet inviterer regelmæssigt stats- og regeringschefer fra Det Europæiske Råd til at deltage i centrale drøftelser med MEP'er på plenarforsamlingen.

 

Sammen med Domstolen

Den Europæiske Unions Domstol har ansvaret for at fortolke EU-lovgivningen og sikre, at den anvendes konsekvent i alle medlemsstater. Europa-Parlamentet kan optræde som både sagsøger og sagsøgt i sager, der anlægges ved Domstolen. Det kan endog anlægge sag mod Kommissionen eller Rådet, hvis det mener, at de har handlet på en måde, der er i strid med ånden i EU-retten.

Parlamentet kan sammen med Rådet anmode Domstolen om at oprette særlige domstole.

Foyeren i EU-domstolen
Flag uden for Den Europæiske Revisionsret
Den Europæiske Revisionsrets logo

Sammen med Revisionsretten

Revisionsretten udarbejder en årlig vurdering af EU-budgettet i det foregående år og fremlægger den for Europa-Parlamentet og Rådet.

Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg har det sidste ord om decharge for budgettets gennemførelse: Parlamentet vurderer, hvordan EU's midler er blevet brugt, og kan fremsætte specifikke krav om fremtidige korrektioner. Kommissionen og de øvrige institutioner skal reagere på enhver kritik fra EP.

Et medlem fra hver EU-medlemsstat sidder i Revisionsretten, og EP skal høres, før de udpeges. Som den største gruppe i EP har EPP-Gruppen større indflydelse på disse udpegelser end nogen anden gruppe i Europa-Parlamentet.