Other EU Institutions

Stavba Berlaymont, ki pripada Evropski komisiji, v Bruslju

Parlament in Komisija

Evropski parlament lahko potrdi ali razpusti celotno sestavo Evropske komisije. Kandidati za komisarje morajo pred imenovanjem nastopiti na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu, kjer poslanci v zadevnih odborih preučijo njihovo strokovno znanje in njihove morebitne portfelje. 

Politične skupine v Evropskem parlamentu prav tako potrdijo predsednika Komisije, ki ga imenujejo voditelji držav in bo vodil izvršilno vejo Evropske unije. Evropski svet ob upoštevanju rezultatov volitev v Parlament in s kvalificirano večino predlaga kandidata za predsednika Komisije, ki mora biti potrjen z navadno večino.

Evropski parlament izvaja tudi demokratični nadzor nad Komisijo, ki mu redno pošilja poročila, vključno z letnim poročilom o dejavnostih EU ter o izvrševanju proračuna EU.

Poleg tega naši poslanci in člani drugih političnih skupin redno pozivajo Komisijo, naj pripravi zakonodajne predloge.

Parlament in Svet

Evropski parlament si na veliki večini področij enakopravno deli zakonodajno vlogo s Svetom Evropske unije. Poslanci se redno srečujejo s predstavniki Sveta za pogajalsko mizo na trialogih s Komisijo. Vsaka institucija imenuje svojega pogajalca in določi svoj mandat.

Kot največja politična skupina v Parlamentu imamo veliko več možnosti kot ostale skupine za vodilno vlogo v pogajanjih, poleg tega pa lahko najbolj vplivamo na mandat Parlamenta in v tristranskih pogajanjih.

Novinarji, ki govorijo s predstavniki vlad držav članic, pred stavbo Sveta
Logotipi, ki ponazarjajo razmerje med Evropskim svetom, Parlamentom in Komisijo
Sestanek voditeljev držav članic v Evropskem svetu
Stavba Evropa, ki pripada Svetu in je prejela nagrado Green Good Design

Parlament in Evropski svet

Evropski svet določa splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad, predsednik Evropske komisije in visoki predstavniki za zunanje zadeve in varnostno politiko. Običajno se sestane štirikrat letno in sprejema odločitve s konsenzom.

Poslanci na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta pogosto obravnavajo vprašanja, o katerih se razpravlja na sejah Evropskega sveta. Na tem področju smo zaradi večinskega števila poslancev v močnejšem položaju kot druge skupine Parlamenta, zato lahko oblikujemo politični program in skrbimo, da so zakonodajne prednostne naloge Parlamenta usklajene z našimi. Evropski parlament redno vabi voditelje držav in vlad iz Evropskega sveta na prednostne razprave s poslanci na plenarnih zasedanjih.

Parlament in Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije skrbi za enotno razlago in uporabo prava EU v vseh državah članicah EU. Evropski parlament je lahko tožnik in toženec v primerih, predloženih temu sodišču. Lahko celo toži Komisijo ali Svet, če sumi, da sta ravnala v nasprotju z duhom prava EU.

Parlament lahko skupaj s Svetom Sodišče Evropske unije pozove, naj ustanovi specializirana sodišča.

Loža Sodišča EU
Zastave valovijo v zraku pred Evropskim računskim sodiščem
European Court of Auditors logo

Parlament in Računsko sodišče

Računsko sodišče pripravi letno oceno proračuna EU za preteklo leto ter jo predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu.

Odbor za proračunski nadzor v Evropskem parlamentu dokončno odloča o razrešnici za proračun – Parlament oceni porabo sredstev EU in lahko zahteva popravljalne ukrepe. Komisija in vse druge institucije se morajo odzvati na vse kritike Evropskega parlamenta.

Računsko sodišče sestavljajo po en član iz vsake države članice EU, pred njihovim imenovanjem pa se je treba posvetovati z Evropskim parlamentom. Kot največja skupina v Evropskem parlamentu ima skupina ELS večji vpliv na ta imenovanja kot druge parlamentarne skupine.