Other EU Institutions

Budynek Berlaymont Komisji Europejskiej w Brukseli

Z Komisją

Parlament Europejski (PE) ma prawo zatwierdzić i odwołać Komisję Europejską jako całość. Zanim zostaną nominowani, kandydaci na komisarzy muszą stawić się na publiczne wysłuchanie w PE, podczas którego członkowie odpowiednich komisji sprawdzają ich fachową wiedzę na temat potencjalnego zakresu obowiązków. 

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim również zatwierdzają przewodniczącego Komisji, który jest mianowany przez przywódców krajowych i przewodzi władzy wykonawczej UE. Rada Europejska, biorąc pod uwagę wyniki wyborów do Parlamentu i stanowiąc większością kwalifikowaną, składa kandydaturę na przewodniczącego Komisji, która zostanie zatwierdzona większością głosów Parlamentu.

Parlament sprawuje również demokratyczną kontrolę nad Komisją, która regularnie przedkłada PE sprawozdania, w tym coroczne sprawozdanie z działalności UE oraz z realizacji budżetu UE.

Ponadto nasi członkowie i członkowie innych grup politycznych regularnie zwracają się do Komisji o przedstawienie wniosków ustawodawczych.

Z Radą

Parlament Europejski współdecyduje w większości obszarów na równi z Radą Unii Europejskiej. Parlamentarzyści regularnie spotykają się z przedstawicielami Rady przy stole negocjacyjnym w celu prowadzenia rozmów trójstronnych z Komisją. Każda instytucja zgłasza negocjatora i określa własny mandat.

Jako największa grupa polityczna w PE, najczęściej przewodzimy negocjacjom i mamy najsilniejszą pozycję do wpływania na mandat PE w negocjacjach trójstronnych.

Dziennikarze rozmawiają z przedstawicielami rządów państw członkowskich przed budynkiem Rady
Logotypy pokazujące relacje między Radą Europejską, Parlamentem i Komisją
Spotkanie szefów państw w Radzie Europejskiej
Budynek Rady Europa w Brukseli, który zdobył nagrodę Green Good Design Award

Z Radą Europejską

Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Zwykle spotykają się co kwartał i na ogół decydują o sprawach w drodze konsensusu.

Posłowie do PE podczas sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego często debatują również na tematy omawiane na posiedzeniach Rady Europejskiej. W tym przypadku nasza grupa, ze względu na jej rozmiar, ma lepszą pozycję niż jakakolwiek inna grupa PE w odniesieniu do ustalania agendy politycznej i zapewniania zgodności priorytetów ustawodawczych PE z naszymi. Parlament Europejski regularnie zaprasza szefów państw i rządów z Rady Europejskiej do kluczowych debat z posłami do PE na posiedzeniach plenarnych.

Z Trybunałem Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiada za interpretację prawa UE i zapewnienie jego konsekwentnego stosowania we wszystkich państwach członkowskich.. Parlament Europejski może pełnić zarówno rolę powoda, jak i pozwanego w sprawach wniesionych do Trybunału. Może nawet postawić Komisję lub Radę przed sądem, jeżeli uzna, że działały w sposób sprzeczny z duchem prawa UE.

Parlament wraz z Radą może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o ustanowienie wyspecjalizowanych sądów.

Hol Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Flagi przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym
Logo Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Z Trybunałem Obrachunkowym

Trybunał Obrachunkowy przygotowuje roczną ocenę budżetu UE za ostatni rok i przedstawia ją Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Komisja Kontroli Budżetowej PE ma ostatnie słowo w sprawie absolutorium z wykonania budżetu. Parlament ocenia, w jaki sposób wydane zostały środki UE i może stawiać konkretne żądania dotyczące przyszłych działań naprawczych. Komisja i pozostałe instytucje muszą reagować na wszelkie uwagi krytyczne PE.

W Trybunale Obrachunkowym zasiada jeden poseł z każdego państwa członkowskiego UE, a przed ich mianowaniem należy skonsultować się z PE. Jako największa grupa w PE, Grupa EPL ma większy wpływ na te nominacje niż jakakolwiek inna grupa parlamentarna.