Other EU Institutions

Euroopa Komisjoni Berlaymonti hoone Brüsselis

Koos komisjoniga

Euroopa Parlamendil (EP) on õigus Komisjoni koosseis heaks kiita või komisjon tervikuna laiali saata. Enne ametisse nimetamist peavad volinikukandidaadid ilmuma Euroopa Parlamendi ette avalikule kuulamisele, kus asjaomaste parlamendikomisjonide liikmed kontrollivad nende teadmisi ja nende potentsiaalset portfooliot. 

Samuti kiidavad Euroopa Parlamendi fraktsioonid heaks komisjoni presidendi, kelle nimetavad ametisse liikmesriikide juhid ja kes suunab ELi täidesaatva haru tööd. Komisjoni presidendi kandidaadi nimetab Euroopa Ülemkogu, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja tegutsedes kvalifitseeritud häälteenamuse alusel. Komisjoni president kinnitatakse ametisse parlamendi enamushääletusel.

Euroopa Parlament teeb ka demokraatlikku järelevalvet Euroopa Komisjoni üle, kes esitab parlamendile regulaarselt aruandeid, muu hulgas iga-aastase aruande ELi tegevuse ja ELi eelarve täitmise kohta.

Peale selle paluvad meie ja teiste fraktsioonide liikmed regulaarselt Euroopa Komisjonil esitada seadusandlikke ettepanekuid.

Koos nõukoguga

Euroopa Parlament on enamikus valdkondades Euroopa Liidu Nõukogu kaasseadusandja. Parlamendiliikmed kohtuvad regulaarselt nõukogu esindajatega läbirääkimistelaua taga kolmepoolsetel kohtumistel komisjoniga. Iga institutsioon nimetab oma läbirääkija ja määrab kindlaks tema mandaadi.

Euroopa Parlamendi suurima fraktsioonina juhime teistest suurema tõenäosusega läbirääkimisi meie ning meil on suurim võimalus parlamendi mandaati kolmepoolsetel läbirääkimistel mõjutada.

Ajakirjanikud räägivad Nõukogu hoone ees liikmesriikide valitsuste esindajatega
Logod, mis näitavad suhteid Euroopa Nõukogu, Parlamendi ja Komisjoni vahel
Riigipeade kohtumine Euroopa Nõukogus
Nõukogu Euroopa hoone Brüsselis, mis võitis Hea Rohelise Disaini auhinna

Koos ülemkoguga

Euroopa Ülemkogu määrab kindlaks Euroopa Liidu üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Ülemkogusse kuuluvad riigi- või valitsusjuhid, Euroopa Komisjoni president ning ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Tavaliselt kohtuvad nad kord kvartalis ja teevad otsuseid üldiselt konsensuslikult.

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad täiskogu istungitel sageli ka Euroopa Ülemkogu kohtumistel arutatud küsimusi. Siin on meie fraktsioonil tänu suurusele parem võimalus kui ühelgi teisel EP fraktsioonil määrata poliitiline päevakord ja tagada EP seadusandlike prioriteetide kooskõla meie enda omadega. Euroopa Parlament kutsub regulaarselt riigipäid ja valitsusjuhte Euroopa Ülemkogust täiskogu istungitele olulistele aruteludele parlamendiliikmetega.

Koos kohtuga

Euroopa Kohus vastutab ELi õiguse tõlgendamise ja selle järjepideva rakendamise tagamise eest kõikides liikmesriikides. Euroopa Parlament võib Euroopa Kohtusse esitatud kohtuasjades olla nii hageja kui ka kostja. Ta võib kohtusse kaevata isegi komisjoni või nõukogu, kui ta usub, et nood on tegutsenud vastuolus ELi õiguse mõttega.

Parlament koos nõukoguga võib taotleda Euroopa Kohtult erikohtute loomist.

Euroopa Kohtu fuajee
Lipud Euroopa Kontrollikoja ees
Euroopa Kontrollikoja logo

Koos kontrollikojaga

Kontrollikoda koostab ELi eelmise aasta eelarve iga-aastase hinnangu ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Eelarve täitmise heakskiitmisel on viimane sõna EP eelarvekontrollikomisjonil. Parlament hindab ELi raha kasutamist ja võib esitada erinõudmisi edasiste parandusmeetmete kohta. Komisjon ja teised institutsioonid peavad EP mis tahes kriitikale vastama.

Kontrollikotta kuulub igast ELi liikmesriigist üks liige, kelle ametisse nimetamiseks tuleb eelnevalt parlamendiga konsulteerida. Euroopa Parlamendi suurima fraktsioonina on Euroopa Rahvapartei fraktsioonil ametisse nimetamisel suurem mõjuvõim kui ühelgi teisel fraktsioonil.