Other EU Institutions

Het Berlaymontgebouw van de Europese Commissie te Brussel

De Commissie

Het Europees Parlement (EP) heeft het recht om de Europese Commissie in haar geheel goed of af te keuren. Alvorens zij kunnen worden benoemd, moeten de kandidaat-commissarissen in een openbare hoorzitting van het EP verschijnen, waar Europarlementariërs in de desbetreffende commissie hun deskundigheid op het gebied van hun mogelijke portefeuilles kritisch onder de loep nemen. 

Politieke fracties in het Europees Parlement moeten ook hun goedkeuring hechten aan de benoeming van de voorzitter van de Commissie, die wordt voorgedragen door nationale leiders en leiding geeft aan de uitvoerende tak van de EU. De Europese Raad draagt, met inachtneming van de resultaten van de Europese verkiezingen en met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, een kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie voor, die de steun van een meerderheid van het Parlement moet verwerven.

Het EP oefent democratische controle uit op de Commissie, die aan het Parlement regelmatig verslag uitbrengt, onder meer via een jaarverslag over de activiteiten van de EU en over de uitvoering van de EU-begroting.

Daarnaast verzoeken onze leden en leden van andere fracties de Commissie geregeld om met wetgevingsvoorstellen te komen.

De Raad

Het Europees Parlement is medewetgever die, op veruit de meeste beleidsterreinen, op gelijke voet staat met de Raad. EP-leden komen geregeld samen met vertegenwoordigers van de Raad om zogeheten trialoog-onderhandelingen met de Commissie te voeren. Iedere instelling wijst een onderhandelaar aan en definieert haar eigen mandaat.

Als de grootste fractie in het EP krijgt de EVP-Fractie vaker dan alle andere fracties een leidende rol in de onderhandelingen toebedeeld. Onze leden zijn dus in de sterkst mogelijke positie om het mandaat van het EP in trialoogonderhandelingen te beïnvloeden.

Journalisten spreken aan het Raadsgebouw met afgevaardigden van de regeringen van de Lidstaten
Logo's die de relatie aantonen tussen de Europese Raad, het Parlement en de Commissie
Ontmoeting van Staatshoofden op de Europese Raad
Gebouw van de Europese Raad te Brussel, dat de Green Good Design Award won

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt het algemene politieke beleid en de prioriteiten van de Europese Unie. in deze raad komen staatshoofden en regeringsleiders, de voorzitter van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bijeen. Zij vergaderen gewoonlijk om de drie maanden en nemen besluiten over kwesties doorgaans bij consensus.

Tijdens plenaire vergaderingen in het EP gaan Europarlementariërs geregeld in debat over onderwerpen die bij de vergaderingen van de Europese Raad worden besproken. Onze fractie is hierbij, vanwege haar omvang, bij uitstek in de positie om de politieke agenda te bepalen en ervoor te zorgen dat de wetgevingsprioriteiten van het EP overeenkomen met onze eigen prioriteiten. Het Europees Parlement nodigt geregeld staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Raad uit voor belangrijke debatten met Europarlementariërs in de plenaire vergadering.

Het Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie is verantwoordelijk voor de interpretatie van het EU-recht en zorgt ervoor dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast. Het Europees Parlement kan in zaken die het Hof behandelt zowel aanklager als aangeklaagde zijn. Het Parlement kan de Commissie of de Raad zelfs voor de rechter slepen als het van mening is dat die in strijd met EU-wetgeving gehandeld hebben.

Samen met de Raad kan het Parlement aan het Hof van Justitie vragen om gespecialiseerde rechtbanken op te zetten.

Inkomhal van de Europese Rekenkamer
Vlaggen wapperen aan de Europese Rekenkamer
Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer

Het Europese Rekenkamer voert een jaarlijkse beoordeling van de EU-begroting uit met betrekking tot het voorgaande jaar en presenteert dit aan het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie Begrotingscontrole van het EP heeft de laatste stem bij de verlening van kwijting voor de begroting. Het Parlement evalueert hoe het geld van de EU is besteed en kan specifiek vragen om aanpassingen in de toekomst. De Commissie en de andere instellingen zijn verplicht te reageren op kritiek van het EP.

De Rekenkamer telt één lid uit iedere lidstaat van de EU en het Parlement moet geraadpleegd worden voordat de leden worden benoemd. Als grootste fractie van het EP heeft de EVP-Fractie bij deze benoemingen meer invloed dan alle andere fracties.