Other EU Institutions

Eiropas Komisijas Berlamonta ēka Briselē

Ar Komisiju

Eiropas Parlamentam (EP) ir tiesības apstiprināt vai atlaist visu Eiropas Komisiju. Pirms iecelšanas amatā katram komisāra kandidātam jeb komisāra amata kandidātam ir jāpiedalās atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā, kur attiecīgo komiteju Parlamenta deputāti rūpīgi pārbauda kandidāta zināšanas par potenciālo jomu. 

Eiropas Parlamenta politiskās grupas apstiprina arī Komisijas priekšsēdētāju, kuru ieceļ valstu vadītāji un kurš vada ES izpildstruktūru. Eiropadome, ņemot vērā Parlamenta vēlēšanu rezultātus un rīkojoties ar kvalificētu vairākumu, piedāvā Komisijas priekšsēdētāja kandidātu, kas jāapstiprina ar Parlamenta vairākuma balsojumu.

EP arī īsteno demokrātisku kontroli pār Komisiju, kura regulāri iesniedz Parlamentam ziņojumus, tostarp ikgadējo ziņojumu par ES darbību un par ES budžeta izpildi.

Turklāt mūsu, kā arī citu politisko grupu locekļi regulāri aicina Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem.

Ar Padomi

Lielākajā daļā jomu Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome ir līdztiesīgi likumdevēji ar vienādiem nosacījumiem. Parlamentārieši regulāri tiekas pie sarunu galda ar Padomes pārstāvjiem, lai uzturētu trialogu ar Komisiju. Katra iestāde piedāvā sarunu vedēju un nosaka tā mandātu.

Kā lielākajai politiskajai grupai Eiropas Parlamentā mums vairāk nekā jebkuram citam ir liela iespēja vadīt sarunas, un mūsu pozīcija ir visspēcīgākā, lai ietekmētu EP mandātu jebkurās trialoga sarunās.

Eiropas Komisijas
Logo, kas norāda sadarbību starp ES Padomi, Parlamentu, Komisiju
Dalībvalstu vadītāji sanāksmē ES Padomē
ES Padomes ēka Briselē, kas ieguva Zaļā dizaina apbalvojumu

Ar Eiropadomi

Eiropadome nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko virzību un prioritātes. Tajā tiekas valstu un valdību vadītāji, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, kā arī ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Parasti tikšanās notiek reizi ceturksnī, un tajā lēmumus pieņem vienojoties.

Eiropas Parlamenta plenārsēdēs deputāti bieži debatē arī par Eiropadomes sanāksmēs apspriestiem jautājumiem. Ņemot vērā mūsu grupas lielumu, mūsu pozīcija ir spēcīgāka par jebkuras citas EP grupas pozīciju, lai izstrādātu politisko darba kārtību un nodrošinātu, ka EP likumdošanas prioritātes ir saskaņā ar mūsu prioritātēm. Eiropas Parlaments regulāri aicina valstu un valdību vadītājus no Eiropadomes piedalīties svarīgās debatēs ar Parlamenta deputātiem plenārsēžu laikā.

Ar Tiesu

Eiropas Savienības Tiesa atbild par ES tiesību aktu interpretāciju un saskaņotu piemērošanu visās dalībvalstīs. Tiesā skatītajās lietās Eiropas Parlaments var būt gan prasības iesniedzējs, gan atbildētājs. Turklāt tas var celt Tiesā prasību pret Komisiju vai Padomi, ja uzskata, ka tās ir rīkojušās pretrunā ES tiesību aktu būtībai.

Parlaments kopā ar Padomi var lūgt Tiesu izveidot specializētas tiesas.

Eiropas Kopienu Tiesas foajē
Plīvo karogi Eiropas Auditoru tiesas ārpusē
Eiropas Auditortiesas logo

Ar Revīzijas palātu

Revīzijas palāta sagatavo ES budžeta gada novērtējumu par iepriekšējo gadu un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei.

EP Budžeta kontroles komiteja pieņem galīgo lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu: Parlaments novērtē ES līdzekļu izlietojumu un var izteikt konkrētas prasības attiecībā uz turpmāko korektīvo rīcību. Komisijai un pārējām iestādēm ir jāatbild uz jebkuru EP kritiku.

Revīzijas palātā ir viens pārstāvis no katras ES dalībvalsts, un pirms viņu iecelšanas amatā ir jāapspriežas ar Parlamentu. Attiecībā uz minēto iecelšanu amatā ETP grupai kā lielākajai EP grupai ir lielāka ietekme nekā citām parlamentārajām grupām.