committee

Данъчни въпроси

Борба с данъчните измами и избягването на данъци

Подкомисията по данъчни въпроси (FISC), създадена в рамките на комисията по икономически и парични въпроси (ECON), отговаря за въпросите, свързани с данъчното облагане, като нейният мандат е съсредоточен върху борбата с данъчните измами и избягването на данъци.

Справедливата, лоялна и прозрачна данъчна конкуренция е от съществено значение за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, за създаването на работни места и за стимулирането на икономическия растеж. Чрез изслушвания на експерти, дебати с министри и представители на националните парламенти, мисии за установяване на фактите и проектопрепоръки тази подкомисия работи неуморно за борба с данъчните измами, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране.

Един от основните ни приоритети е да подкрепяме новото глобално споразумение за корпоративно данъчно облагане, ръководено от ОИСР, чиято цел е да се гарантира, че многонационалните дружества плащат данъци там, където генерират печалби, а не само там, където се намира седалището им, и което налага минимална корпоративна ставка от 15%. От решаващо значение е това споразумение да се прилага по пропорционален и конкурентен начин, за да се запази целостта на единния пазар.

Групата на ЕНП е водеща при решаването на важни въпроси като данъчното облагане на цифровия свят. Понастоящем нашата данъчна система разчита до голяма степен на физическото присъствие, което не е подходящо за цифровата ера, в която живеем.

FISC