committee

Kontrola rozpočtu

Lepšie zhodnotenie peňazí daňových poplatníkov

Výbor je zodpovedný za kontrolu plnenia rozpočtu EÚ a za zabezpečenie toho, aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali správne. Posudzuje podvody a nezrovnalosti pri plnení rozpočtu a navrhuje opatrenia zamerané na prevenciu a stíhanie takýchto prípadov. Vykonáva tiež audit účtov inštitúcií EÚ.

Veríme v prístup k tvorbe rozpočtu založený na výkonnosti, ktorý prináša lepšiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov tým, že podporuje priority a politiky EÚ a umožňuje jej lepšie reagovať v krízových situáciách. Rozpočtovanie založené na výkonnosti zahŕňa formulovanie strategických cieľov a zámerov, definovanie dôveryhodných opatrení na dosiahnutie plánovaných cieľov a nájdenie vhodných ukazovateľov na meranie výkonnosti pri zabezpečení súdržnosti medzi rôznymi politikami a politickými úrovňami.

Skupina PPE bojuje za silnejšie stimuly, ktoré by členské štáty povzbudili k správnemu využívaniu finančných prostriedkov EÚ, spolu s rámcom, ktorý zabezpečí, aby údaje predkladané členskými štátmi boli konzistentnejšie. Usilujeme sa tiež o zjednodušenie rozpočtu, flexibilitu, monitorovanie a hodnotenie spolu s pragmatickým prístupom k tvorbe rozpočtu a silnejším prepojením medzi príjmami a výdavkami.

Eurominca je umiestnená na žltej hviezde európskej vlajky

iný relevantný obsah