committee

Kontrola rozpočtu

Väčšia hodnota za peniaze daňových poplatníkov

Výbor je zodpovedný za kontrolu plnenia rozpočtu EÚ a zabezpečenie účelného využívania peňazí daňových poplatníkov. Skúma podvody a nezrovnalosti pri plnení rozpočtu a navrhuje opatrenia zamerané na prevenciu a stíhanie takýchto prípadov. Vykonáva takisto audit účtovných závierok inštitúcií EÚ.

Podporujeme prístup k rozpočtu založený na výkonnosti, ktorý prináša väčšiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov tým, že podporuje priority a politiky EÚ a zvyšuje ich schopnosť reagovať na krízu. Zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti zahŕňa formulovanie strategických zámerov a cieľov, definovanie dôveryhodných opatrení na dosiahnutie predpokladaných cieľov a nájdenie adekvátnych ukazovateľov na meranie výkonnosti a zároveň zabezpečenie súladu jednotlivých politík a politických úrovní.

Skupina PPE presadzuje silnejšie stimuly, ktoré podporia dobré využívanie finančných prostriedkov EÚ členskými štátmi, spolu s rámcom, ktorý zabezpečí lepšiu konzistentnosť údajov predkladaných členskými štátmi. Usilujeme sa takisto o zjednodušenie, pružnosť, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu, pragmatický prístup k tvorbe rozpočtu a silnejšie prepojenie medzi príjmami a výdavkami.