Právne veci

Zabezpečenie práva EÚ a ochrana práv Európanov

Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí aj štatút poslancov EP a služobný poriadok, ktorý sa okrem iného zameriava na výsady a imunity spolu s preskúmaním osvedčení o zvolení za poslancov EP. Výbor tiež prijíma opatrenia týkajúce sa justičnej a administratívnej spolupráce v občianskych veciach, zaoberá sa environmentálnou zodpovednosťou a sankciami za trestné činy proti životnému prostrediu a zabezpečuje, aby práva a výsady Európskeho parlamentu boli chránené z právneho hľadiska.

Pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, výbor sa dôrazne usiluje o zabezpečenie toho, aby zmeny pravidiel týkajúcich sa ochrannej známky EÚ, obchodné tajomstvá a budúcnosť autorských práv spĺňali potreby podnikov a občanov EÚ. Pokiaľ ide o právo obchodných spoločností, najvyššou prioritou výboru je zabezpečenie kontroly nových pravidiel v prípade platobnej neschopnosti a toho, aby nové návrhy týkajúce sa spoločností s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom podporovali rastúci počet malých a stredných podnikov v Európe.

Výbor sa zároveň zameriava na občanov, rodiny a podniky v rámci pripravovaného preskúmania medzinárodného práva súkromného v oblasti manželských vecí a vecí rodičovských práv a povinností (vrátane únosov detí) a konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Nakoniec, výbor pomáha Parlamentu pri tvorbe stanoviska k mnohým veľmi technickým otázkam týkajúcim sa právnych predpisov, príspevku národných parlamentov a obhajoby záujmov Parlamentu na súde.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Právne záležitosti a vnútro

iný relevantný obsah

No result