Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Plne fungujúci jednotný trh

Tento výbor koordinuje vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu a colnej únie na úrovni EÚ, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, voľný pohyb odborníkov, harmonizáciu technických noriem, právo usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb vo všetkých sektoroch s výnimkou finančného a poštového sektora. Takisto prijíma opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie akýchkoľvek prekážok, ktoré by mohli zabrániť fungovaniu vnútorného trhu. Napokon podporuje a chráni hospodárske záujmy spotrebiteľov v rámci jednotného trhu.

Poslanecký klub EĽS veľmi dobre vie, že dobre fungujúci jednotný trh je kľúčom k prosperite, inovácii a väčšej konkurencieschopnosti. Na uvoľnení potenciálu digitálneho jednotného trhu, ktoré je len jednou z mnohých príležitostí a úloh, ktoré máme v budúcnosti, spolupracujeme so všetkými členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť, aby pravidlá jednotného trhu boli praktické, riadne vykonávané a presadzované.

Chceme zaistiť bezpečnosť výrobkov, ochranu práv spotrebiteľov, informovanosť spotrebiteľov o výrobkoch/službách a odstránenie protisúťažného správania.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

iný relevantný obsah

No result