Ułatwienie dostępu do finansowania

W przeciwieństwie do większości pozostałych sektorów, polityka rolna prowadzona jest niemal wyłącznie na szczeblu europejskim. Wspólna polityka rolna UE (WPR) pozwala europejskim rolnikom wytwarzać bezpieczną żywność o wysokiej jakości i po przystępnych cenach dla ponad 500 milionów europejskich konsumentów. Odgrywa ona również kluczową rolę w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich oraz w zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Grupa EPL dąży do stworzenia silnej, zrównoważonej i konkurencyjnej WPR opartej na sprawiedliwych zasadach, tak aby nasi rolnicy mogli robić to, co robią najlepiej: wytwarzać wyjątkową europejską żywność wysokiej jakości i zachować wyjątkowe obszary wiejskie Europy.

Po 2020 r. WPR zostanie poddana przeglądowi. Uważamy, że skuteczna i zrównoważona nowa polityka rolna UE wymaga odpowiedniego finansowania i nowych metod. Nie ma jednak potrzeby naprawiania wspólnej polityki rolnej, ponieważ nie jest ona wadliwa. Fundament nowej WPR musi nadal opierać się na dwóch filarach: jednym, w pełni finansowanym przez UE, gwarantującym skuteczne źródło wspierania przychodów uzyskiwanych przez naszych rolników, oraz drugim, którego cele osiągane są dzięki wsparciu ze strony władz krajowych i regionalnych. Bez względu na przyszłą strukturę nowej WPR europejskim rolnikom należy zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania ze środków UE przy ograniczeniu zbędnej biurokracji.

Wsparcie dla młodych rolników w celu zagwarantowania przyszłości dla europejskiej produkcji żywności ma dla naszej grupy znaczenie priorytetowe. Zabezpieczenie inwestycji długoterminowych przed wahaniami cen, które zagrażają osiąganiu zysków, jest niezbędne, aby zachęcić nowe pokolenie do zajęcia się rolnictwem.

Wsparcie dla rolników w celu zabezpieczenia produkcji żywności

Ponadto europejscy rolnicy potrzebują ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu dostaw żywności. Koncentracja uprawnień po stronie nabywcy doprowadziła do nierównej sytuacji, w której rolnicy mają niewielki wpływ na rynek i podlegają praktykom zmniejszającym ich marże do momentu wykluczenia ich z rynku. Grupa EPL uczestniczyła w pracach nad nowymi przepisami, które umożliwią rolnikom składanie – z zapewnieniem poufności – skarg wówczas, gdy ich zdaniem nabywcy stosują nieuczciwe praktyki handlowe.

Należy poprawić procedury oceny i wydawania zezwoleń na stosowanie pestycydów oraz chronić wartość i autorytet instytucji naukowych. W ten sposób damy rolnikom pewność stosowania właściwych środków, ponieważ ich działalność zależy od używania legalnych, bezpiecznych i niezawodnych pestycydów.