Jednoduchší prístup k financovaniu

Na rozdiel od väčšiny iných sektorov je poľnohospodárska politika takmer výlučne európska. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) európskym poľnohospodárom umožňuje vyrábať vysoko kvalitné a bezpečné potraviny za prijateľné ceny pre viac ako 500 miliónov európskych spotrebiteľov. Takisto zohráva kľúčovú úlohu v hospodárskom rozvoji vidieckych oblastí a v trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov. Poslanecký klub PPE sa zaviazal k silnej, udržateľnej, konkurencieschopnej a spravodlivej SPP, aby naši poľnohospodári mohli robiť to, čo vedia najlepšie: vyrábať naše unikátne európske vysokokvalitné potraviny a ochraňovať naše jedinečné vidiecke oblasti.

Po roku 2020 sa SPP podrobí preskúmaniu. Veríme, že efektívna a udržateľná nová poľnohospodárska politika EÚ si bude vyžadovať primerané financovanie a nové metódy. SPP však netreba opravovať, pretože nie je pokazená. Základ novej SPP musí zostať postavený na dvoch pilieroch: jeden, ktorý je financovaný v plnej výške EÚ s cieľom zaručiť účinnú podporu príjmov našich poľnohospodárov, a druhý, ktorý sa pri dosahovaní cieľov opiera o podporu vnútroštátnych a regionálnych orgánov. Bez ohľadu na budúcu architektúru novej SPP musia mať európski poľnohospodári možnosť ľahšie a bez prehnanej byrokracie využívať financovanie z EÚ.

Podpora mladých poľnohospodárov pri zabezpečovaní budúcej európskej výroby potravín je pre náš poslanecký klub kľúčová. Zabezpečenie dlhodobých investícií s cieľom zabrániť kolísaniu cien, ktoré ohrozujú príjmy poľnohospodárov, je nevyhnutné na podporu novej generácie, aby sa začala podnikať v tomto odvetví.

Posilnenie postavenia poľnohospodárov s cieľom ochrany výroby potravín

Európski poľnohospodári okrem toho potrebujú ochranu pred nekalými obchodnými praktikami v potravinovom dodávateľskom reťazci. Koncentrácia sily na úrovni kupujúceho viedla k nevyváženej situácii, v ktorej majú poľnohospodári malý vplyv na trhu a musia sa prispôsobiť postupom znižovania svojich marží, až kým nie sú vylúčení z trhu. Poslanecký klub PPE pracuje na novom zákone, ktorý umožní poľnohospodárom – dôverne – podať sťažnosť, keď sa domnievajú, že kupujúci využívajú nekalé obchodné praktiky

Je potrebné zlepšiť postupy hodnotenia a schvaľovania pesticídov a zabezpečiť hodnotu a autoritu vedeckých inštitúcií. Týmto spôsobom budeme schopní poskytnúť poľnohospodárom istotu, keďže sa budú môcť spoľahnúť na zákonné, bezpečné a spoľahlivé pesticídy.