Hõlpsam juurdepääs rahastusele

Erinevalt teistest sektoritest on põllumajanduspoliitika peaaegu täielikult EL pädevuses. EL-i ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) võimaldab Euroopa talupidajatel toota kvaliteetseid ja ohutuid toiduaineid taskukohaste hindadega enam kui 500 miljonile Euroopa tarbijale. Ühtlasi mängib see võtmerolli maapiirkondade majanduslikus arengus ning loodusvarade jätkusuutlikus kasutamises. ERP fraktsioon on pühendunud tugevale, jätkusuutlikule, konkurentsivõimelisele ja õiglasele ÜPP-le selleks, et meie talupidajad saaksid teha seda, mida nad oskavad kõige paremini: toota Euroopale ainuomaseid kvaliteetseid toiduaineid ja säilitada meie ainulaadsed maapiirkonnad.

Pärast aastat 2020 vaadatakse ÜPP üle. Usume, et EL-i uus põllumajanduspoliitika vajab piisavat rahastust ja uusi meetodeid selleks, et olla tõhus ja jätkusuutlik. ÜPP ei vaja parandamist, kuna see ei ole katki. Uue ÜPP alus peab jääma rajatuks kahele sambale: üks, mis on täielikult EL-i rahastatud, et tagada tõhusat toetust meie talupidajate sissetulekutele ja teine, millel on riiklik ja piirkondlik toetus oma eesmärkide saavutamisel. Milline iganes on ÜPP tulevane ülesehitus, Euroopa talupidajal peab olema juurdepääs EL-i rahastusele lihtsamini ja vähesema bürokraatiaga.

Meie jaoks on võtmelise tähtsusega noorte talupidajate toetamine, et tagada Euroopa toiduainetootmise tulevik. Pikaajaliste investeeringute kaitse nende sissetulekuid ähvardavate turukõikumiste vastu on eluliselt oluline, et julgustada uut põlvkonda võtma üle talupidaja rolli.

Talupidajate toetamine toiduainetootmise kaitsmiseks

Lisaks sellele vajavad Euroopa talupidajad kaitset ebaausate kaubandusvõtete eest toiduainete tarneahelas. Jõupositsioonide koondumine ostja tasandil on põhjustanud ebaausa olukorra, kus talupidajatel on vähe võimu turu mõjutamiseks ja jäävad taoliste tavade ohvriks, mis vähendavad nende kasumit, kuniks nad on turult välja tõrjutud. ERP fraktsioon on töötanud uue seaduse kallal, mis võimaldab talupidajatel konfidentsiaalselt esitada kaebuse juhul, kui nad usuvad et ostja kasutab ebaausaid kaubandusvõtteid.

Pestitsiidide riskihindamine ja lubade andmise kord vajab täiustamist ning sealjuures teadusinstituutide usaldusväärsus ja autoriteet kaitset. Vaid nii saame tagada talupidajatele kindluse, kuna nad tuginevad seaduslikele, ohututele ja usaldusväärsetele pestitsiididele.