Aċċess aktar faċli għall-finanzjament

Għall-kuntrarju tal-maġġoranza ta’ setturi oħra, il-politika agrikola hija kważi esklussivament Ewropea. Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-UE tippermetti lill-bdiewa Ewropej jipproduċu ikel ta’ kwalità għolja u sikur bi prezzijiet affordabbli għal aktar minn 500 miljun konsumatur Ewropew. Għandha wkoll rwol ewlieni fl-iżvilupp ekonomiku ta’ żoni rurali u fl-użu sostenibbli ta’ riżorsi naturali. Il-Grupp PPE huwa impenjat lejn PAK b’saħħitha, sostenibbli, kompetittiva u ġusta sabiex il-bdiewa tagħna jkunu jistgħu jagħmlu dak li jagħmlu l-aħjar: jipproduċu ikel ta’ kwalità għolja unikament Ewropew u jippreservaw iż-żoni rurali uniċi tagħna.

Wara l-2020, il-PAK se tgħaddi minn rieżami. Aħna nemmnu li l-politika agrikola tal-UE l-ġdida teħtieġ finanzjament adegwat u metodi ġodda biex tkun effiċjenti u sostenibbli. Madankollu, mhuwiex neċessarju li tiġi kkoreġuta l-PAK għaliex mhix miksura. Il-bażi tal-PAK il-ġdida trid tibqa’ mibnija fuq żewġ pilastri: wieħed li huwa ffinanzjat għalkollox mill-UE biex jiggarantixxi appoġġ effiċjenti għad-dħul tal-bdiewa tagħna u ieħor li jiddependi fuq appoġġ minn awtoritajiet nazzjonali u reġjonali biex jikseb l-objettivi tiegħu. Hi x’inhi l-arkitettura futura tal-PAK il-ġdida, il-bdiewa Ewropej jeħtieġ li jkunu jistgħu jaċċessaw il-finanzjament tal-UE b’mod aktar faċli u b’inqas burokrazija.

Appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ biex jiġi żgurat il-futur tal-produzzjoni Ewropea tal-ikel huwa kruċjali għall-Grupp tagħna. Is-salvagwardja ta’ investimenti fit-tul kontra l-flutwazzjonijiet tal-prezzijiet li qed jheddu d-dħul tagħhom hija vitali biex il-ġenerazzjoni l-ġdida tiġi inkoraġġita tkompli fuq il-passi tal-bdiewa.

L-għoti tas-setgħa lill-bdiewa biex tiġi salvagwardjata l-produzzjoni tal-ikel

Barra minn hekk, il-bdiewa Ewropej jeħtieġu protezzjoni minn prattiċi kummerċjali żleali fil-katina tal-provvista tal-ikel. Il-konċentrazzjoni tas-setgħa fil-livell tax-xerrej irriżultat f’sitwazzjoni mhux uniformi fejn il-bdiewa ftit li xejn għandhom influwenza fis-suq u huma soġġetti għal prattiċi li jnaqqsu l-marġni tagħhom sakemm jitkeċċew mis-suq. Il-Grupp PPE ħadem fuq liġi ġdida li tippermetti lill-bdiewa jilmentaw - b’kunfidenzjalità - fejn jemmnu li x-xerrejja huma involuti fi prattiċi kummerċjali żleali.

Jeħtieġ li jittejbu proċeduri ta’ evalwazzjoni u awtorizzazzjoni għal sustanzi pestiċidi u jeħtieġ li jiġu salvagwardjati l-valur u l-awtorità ta’ istituzzjonijiet xjentifiċi. B’dan il-mod aħna nkunu nistgħu nipprovdu lill-bdiewa b’ċertezza, ladarba jiddependu fuq pestiċidi legali, sikuri u affidabbli.