Wprowadzanie prawdziwej zmiany w codziennym życiu Europejczyków

Nasza Grupa Robocza ds. Gospodarki, Zatrudnienia i Środowiska zajmuje się kilkoma bardzo różnorodnymi kwestiami: zaczynając od przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej w UE, euro i stabilności finansowej aż po dostawy i bezpieczeństwo energetyczne, politykę klimatyczną, ochronę środowiska i jakość powietrza. Jednolity rynek cyfrowy, telekomunikacja, badania i rozwój, wsparcie dla MŚP, filar społeczny UE i bezpieczeństwo żywności również wchodzą również w zakres kompetencji tej Grupy Roboczej.

Od zawsze byliśmy siłą napędową zmian, osiągając znaczące wyniki w wielu różnych dziedzinach. Udało nam się znieść opłaty roamingowe wewnątrz UE. Uruchomiliśmy wypłaty prawie 200 miliardów euro na prywatne inwestycje w Europie i stworzyliśmy ponad 300 000 miejsc pracy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Kładliśmy silny nacisk na stworzenie Europejskiej Unii Obronnej, zapewniając 500 milionów euro z unijnych funduszy na wspólne badania i rozwój w dziedzinie obrony.

Nasze priorytety na przyszłość są równie szerokie i godne uwagi: reforma strefy euro, zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania i rozwój w nadchodzącym programie ramowym badań i innowacji Horizon Europe oraz wzmocnienie programu obrony przemysłowej.

Przewodniczący

Our position

Zwiększanie konkurencyjności Europy

Wierzymy w jednolity rynek europejski. Ma on zasadnicze znaczenie dla poprawy konkurencyjności Europy. Europa musi zapewnić jednolity rynek usług przy jednoczesnym realizowaniu agendy cyfrowej, aby zapewnić jej pełny potencjał jako światowego lidera na rynku cyfrowym.

Jednocześnie wierzymy w reindustrializację Europy. Europa musi zwiększyć swoją konkurencyjność przemysłową bez nakładania nadmiernych obciążeń regulacyjnych na przedsiębiorstwa.

Europa potrzebuje także zrównoważonej wspólnej polityki energetycznej z funkcjonującym wspólnym rynkiem energii opartej na zasadach rynkowych, które łączą naszą siłę nabywczą. Wraz z inwestycjami w transgraniczną infrastrukturę energetyczną doprowadziłoby to do większego bezpieczeństwa, niezależności i różnorodności naszych dostaw energii, jednocześnie napędzając konkurencyjne i przystępne ceny energii, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Inwestowanie w przyszłość

Europa musi stworzyć środowisko przyjazne dla MŚP, zapewniające najlepsze warunki finansowe i prawne dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. W końcu przedsiębiorstwa i małe firmy potrzebują dostępu do kredytów po podobnych i przystępnych stopach procentowych, w tym również za pomocą nowoczesnych instrumentów finansowych, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, finansowanie społecznościowe i obligacje projektowe, a także zamówień publicznych i finansowania na szczeblu UE i krajowym.

Domagamy się również unijnych ram, które pozwolą firmom więcej inwestować w badania i rozwój. Wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny na przykład skupiać się na innowacjach, inwestycjach, miejscach pracy i wzroście gospodarczym w Europie.

Europejski budżet w wysokości ponad 350 miliardów euro na politykę strukturalną do 2020 r. jest kluczem do zapewnienia inwestycji, konkurencyjności i solidarności i musi zostać wykorzystywany do pobudzania wzrostu. Jednocześnie Europa jest zobowiązana działać rozważnie, aby uniknąć przeniesienia odpowiedzialności na przyszłe pokolenia.

Wspieranie przyszłych pokoleń

Gospodarka europejska musi przestrzegać zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej, modelu łączącego świadomość społeczną z dynamicznymi zasadami rynkowymi, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci zapewniły wysoki standard życia i korzyści społeczne / zdrowotne wszystkim potrzebującym europejskim obywatelom. Praca, rozwój i biznes to trzy filary społecznej gospodarki rynkowej.

UE musi promować środki zapobiegawcze, aby wspierać zdrowie obywateli UE, w szczególności sprzyjając zdrowemu stylowi życia. Konieczne są skuteczne wspólne starania UE, aby zmniejszyć obciążenia finansowe i społeczne chorób niezakaźnych, takich jak rak.