committee

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Tiesību aizsardzība Eiropā un ārpus tās

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir atbildīga par pamattiesību aizsardzību, privātuma un datu aizsardzības veicināšanu un migrācijas un patvēruma pārvaldību.

Tā kā Eiropa saskaras ar migrācijas krīzi, mēs uzskatām, ka izšķiroša nozīme ir atbildīgai un labi funkcionējošai Eiropas migrācijas politikai. Tāpēc mēs esam mudinājuši pieņemt Migrācijas paktu, kura mērķis ir nodrošināt ātras un taisnīgas procedūras bēgļiem un ekonomiskajiem migrantiem, stiprināt sadarbību ar trešajām valstīm, lai novērstu nelikumīgu izceļošanu, un atbalstīt tos, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, vienlaikus nodrošinot, ka ES atgūst kontroli pār ārējām robežām.

Komiteja par prioritāti izvirza arī jautājumus, kas saistīti ar datu aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā, nodrošinot stingru datu aizsardzību ES iedzīvotājiem un juridisko noteiktību un uzticēšanos uzņēmumiem. Mēs atbalstījām Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pieņemšanu, kas eiropiešiem nodrošina kontroli pār saviem personas datiem un uzlabo ES konkurētspēju.

Turklāt komiteja risina jautājumus par kopējo robežu un patvēruma noteikumu pārvaldību, lai ievērotu pamattiesības un veicinātu atbildīgu migrācijas pārvaldību. Mūsu mērķis ir izveidot ilgtermiņa migrācijas pārvaldības stratēģiju, kas novērstu pastāvīgu sašutuma vilni un veicinātu solidaritāti starp Eiropas valstīm.

Visbeidzot, komitejai ir izšķiroša nozīme pilsoņu tiesību aizsardzībā, jo tā izstrādā atzinumu par tehniskiem jautājumiem saistībā ar tiesību aktiem, sadarbojas ar valstu parlamentiem un aizstāv Parlamenta intereses tiesā.

Close up of a gavel resting on its stand