committee

Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Intern

Inħarsu d-drittijiet fl-Ewropa u lil hinn

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni huwa responsabbli mis-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali, mill-promozzjoni tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data u mill-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-ażil.

Hekk kif l-Ewropa qiegħda taffaċċja kriżi tal-migrazzjoni, nemmnu li politika Ewropea dwar il-migrazzjoni responsabbli u effiċjenti hija kruċjali. Għalhekk stinkajna favur l-adozzjoni tal-Patt dwar il-Migrazzjoni li għandu l-għan li jipprovdi proċeduri rapidi u ġusti għar-refuġjati u l-migranti ekonomiċi, isaħħaħ il-koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi biex nipprevjenu tluq għal vjaġġi irregolari u jappoġġja lill-persuni li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali filwaqt li jiżgura li l-UE terġa’ tikseb il-kontroll fuq il-fruntieri esterni.

Il-kumitat jagħti prijorità wkoll lill-kwistjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza fl-era diġitali filwaqt illi jiżgura protezzjoni robusta tad-data għaċ-ċittadini tal-UE kif ukoll ċertezza legali u fiduċja għall-kumpaniji. Aħna appoġġajna l-adozzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) li jagħti lill-Ewropej kontroll fuq id-data personali tagħhom u jsaħħaħ il-kompetittività tal-UE.

Barra minn hekk, il-kumitat jittratta kwistjonijiet tal-ġestjoni tal-fruntieri komuni u regoli tal-ażil biex jitħarsu d-drittijiet fundamentali u tiġi promossa ġestjoni responsabbli tal-migrazzjoni. Għandna l-għan li noħolqu strateġija ta’ ġestjoni tal-migrazzjoni fit-tul illi tipprevjeni tkabbir permanenti ta’ għadab u tippromwovi s-solidarjetà fost il-pajjiżi Ewropej.

Fl-aħħar nett, il-kumitat għandu rwol kruċjali fil-ħarsien tad-drittijiet taċ-ċittadini billi jifforma opinjoni dwar kwistjonijiet tekniċi relatati mal-leġiżlazzjoni, jikkopera mal-parlamenti nazzjonali u jiddefendi l-interessi tal-Parlament fil-Qorti.

Close up of a gavel resting on its stand