Stanowisko Grupy EPL w sprawie równości płci

17.12.2020

Stanowisko Grupy EPL w sprawie równości płci

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Równość płci

1. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet:

 1. Handel ludźmi
 2. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM)
 3. Cyberprzemoc i mowa nienawiści
 4. Molestowanie seksualne

2. Budowanie gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu:

 1. Uwzględnianie aspektu płci na rynku pracy: zatrudnienie kobiet; różnice w wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn; równowaga między życiem zawodowym a prywatnym; zapewnienie opieki;
 2. Przedsiębiorczość kobiet
 3. STEM, technologie cyfrowe, ICT i sztuczna inteligencja (AI)
 4. Kobiety w procesie decyzyjnym

3. Prawa kobiet: Podejście międzysektorowe:

 1. Kobiety na obszarach wiejskich
 2. Kobiety w polityce zewnętrznej i rozwoju
 3. Kobiety w mediach

4. Zdrowie kobiet i dziewcząt:

 1. Zdrowie kobiet
 2. Rak
 3. Kobiety niepełnosprawne

"We wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet".

Artykuł 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Unia Europejska od samego początku była projektem opartym na równości szans, umożliwiającym wszystkim obywatelom osiągnięcie pełnego potencjału na pokojowym i dostatnim kontynencie. Kobiety znajdują się w centrum tej wizji, a umożliwienie kobietom sięgania wyżej i dalej jest europejskim ideałem od dziesięcioleci.

Równość jest podstawową wartością dla EPL. Zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans na odniesienie sukcesu gospodarczego, społecznego i politycznego jest sercem misji EPL. EPL i jej rządy konsekwentnie dążą do zwiększenia szans kobiet w społeczeństwie i gospodarce, w tym na rynku pracy, oraz do promowania równowagi między pracą a życiem rodzinnym z korzyścią dla wszystkich. Grupa EPL w Parlamencie Europejskim dąży do zapewnienia każdej kobiecie możliwości prowadzenia ambitnego i satysfakcjonującego życia. Od zdrowego porodu po satysfakcjonującą edukację, od decyzji o wejściu na uczciwy rynek pracy po decyzję o założeniu rodziny, od pełnego uczestnictwa w życiu publicznym po opiekę nad kobietami w starszym wieku, Grupa EPL zapewni, że każda kobieta będzie mogła w pełni wykorzystać swój potencjał. Naszym celem jest promowanie równych praw, szans i równości dla wszystkich. Ponieważ równość kobiet i mężczyzn jest podstawową i horyzontalną wartością Unii Europejskiej, powinna ona stanowić centralny punkt Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Kobiety powinny być aktywnie zachęcane do udziału w Konferencji, a organizacje kobiece powinny być zaangażowane w ustalanie agendy Konferencji. Ich głos powinien być słyszalny i uwzględniony w końcowych zaleceniach.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równości płci ma gromadzenie danych w podziale na płeć we wszystkich obszarach polityki. Grupa EPL wzywa zatem Eurostat, EIGE i Eurobarometr do zintensyfikowania wysiłków na rzecz gromadzenia danych w podziale na płeć i wiek we wszystkich obszarach w ramach strategii na rzecz równości płci.

1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Zwalczanie przemocy we wszystkich jej formach (fizycznej, psychicznej, finansowej, cyberprzemocy, a także molestowania seksualnego lub okaleczania żeńskich narządów płciowych) i we wszystkich miejscach, w tym zarówno w domu, jak i poza nim, jest absolutnym priorytetem dla naszej rodziny politycznej. Przemoc wobec kobiet jest nie tylko główną przeszkodą w osiągnięciu równości płci, ale także niedopuszczalnym naruszeniem praw człowieka. Obecnie 1 na 3 kobiety w UE w wieku co najmniej 15 lat doświadczyła jakiejś formy przemocy fizycznej i/lub seksualnej, a liczba doniesień o przemocy domowej gwałtownie wzrosła w związku z pandemią COVID-19. Grupa EPL nie toleruje przemocy ze względu na płeć, zarówno w UE, jak i poza nią.

Przemoc wobec kobiet jest nie tylko przemocą społeczną, ale często jest wykorzystywana jako środek kontroli populacji przez populistyczne, nieliberalne lub antydemokratyczne reżimy. Przemoc polityczna ze strony państwa jest sposobem tłumienia sprzeciwu obywateli. Każdy akt przemocy wobec kobiet powinien być traktowany jako bezpośredni atak na nasze demokratyczne wartości i jako zagrożenie nie tylko dla określonej grupy osób, ale jako zagrożenie dla naszego istnienia jako zdrowego, partycypacyjnego i równego społeczeństwa.

Punkty działania dotyczące przemocy wobec kobiet:

 • Zajęciesię przemocą i jej podstawowymi przyczynami na wszystkich poziomach, poprzez podnoszenie świadomości, zapobieganie i kampanie informacyjne, w tym na temat zagrożeń i szkodliwego wpływu materiałów pornograficznych; wspieranie telefonów zaufania i promowanie dobrych praktyk ma kluczowe znaczenie, podobnie jak kampanie zachęcające kobiety, mężczyzn i dzieci do zgłaszania incydentów; dostęp do bezpiecznych, dostępnych i dostosowanych do wieku kanałów zgłaszania nadużyć bez strachu, w szczególności gdy sprawca znajduje się w wewnętrznym kręgu ofiary, jest niezbędny, aby skutecznie przeciwdziałać niedostatecznemu zgłaszaniu;
 • Wezwanie pozostałych państw członkowskich i UE do ratyfikowania konwencji stambulskiej;
 • Opracowanie ogólnounijnej definicji przemocy wobec kobiet, w tym form przemocy online i offline, a także dodanie przemocy wobec kobiet do listy przestępstw UE, zapewniając bezkarność tych przestępstw w żadnym państwie członkowskim. Należy również rozważyć nowe środki legislacyjne w celu określenia minimalnych standardów dotyczących rodzajów przemocy;
 • Wspieranie ofiar poprzez nadchodzącą strategię UE dotyczącą praw ofiar, a także poprzez istniejące instrumenty, takie jak europejski nakaz ochrony;
 • Kontynuacja komponentu Daphne w ramach programu "Prawa i Wartości" na lata 2021-2027.

Handel ludźmi

Handel ludźmi jestszczególnie rażącym naruszeniem praw człowieka i jest uznawany za formę strukturalnej przemocy wobec kobiet. Handel ludźmi jest problemem europejskim: prawie połowa ofiar (44%) jest przedmiotem handlu w UE. Kobiety i dziewczęta, w szczególności kobiety i dziewczęta romskie, ze względu na niski poziom wykształcenia i status społeczno-ekonomiczny, są nadal najbardziej narażone na handel ludźmi (68%), podczas gdy handel w celu wykorzystywania seksualnego pozostaje najbardziej rozpowszechnioną formą (56%). Grupa EPL jest zaangażowana w walkę z handlem kobietami i dziewczętami.

Punkty działania dotyczące handlu ludźmi:

Zwiększenie wysiłków na rzecz transpozycji i pełnego wdrożenia obecnych środków legislacyjnych przez państwa członkowskie, koncentrując się na i regularnie oceniając charakterystykę wszystkich praktyk związanych z handlem ludźmi jako przestępstw, zwiększając zapobieganie, podnoszenie świadomości i szkolenia dla urzędników;

 • Aby Komisja Europejska opracowała dyrektywę w sprawie zwalczania handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego w UE;
 • Zwiększenie wysiłków na rzecz transpozycji i pełnego wdrożenia obecnych środków legislacyjnych przez państwa członkowskie, koncentrując się na regularnej ocenie uznawania wszystkich praktyk związanych z handlem ludźmi za przestępstwa, zwiększaniu prewencji, podnoszeniu świadomości i szkoleniu urzędników;
 • Aby państwa członkowskie zwiększyły wysiłki na rzecz zwalczania zidentyfikowanych czynników podatności na zagrożenia związanych z osobami będącymi ofiarami handlu ludźmi, takimi jak romskie kobiety i dziewczęta, w tym ubóstwa, wykluczenia społecznego, niskiego poziomu wykształcenia, wysokiego poziomu bezrobocia, przemocy domowej i dyskryminacji;
 • Aby Komisja Europejska opracowała nową strategię UE w sprawie zwalczania handlu ludźmi;
 • Przeciwdziałanie powszechnej kulturze bezkarności sprawców, osób wykorzystujących i wyzyskujących poprzez kontynuację skoordynowanego podejścia do pracy między odpowiednimi agencjami UE we współpracy z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi partnerami, zwiększając w ten sposób skuteczność dochodzeń i ścigania;
 • Promowanie wzmocnienia skoordynowanej reakcji we współpracy policyjnej i sądowej za pośrednictwem Europolu i Eurojustu;
 • Wzmocnienie wdrażania dyrektywy w sprawie praw ofiar, tak aby wszystkie ofiary miały dostęp do wymiaru sprawiedliwości i wsparcia, a także zwiększenie ochrony dzieci w ramach ogólnych systemów ochrony socjalnej państw członkowskich. Powinno to obejmować wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i organów ścigania pracujących z ofiarami handlu ludźmi;
 • Właściwe organy, takie jak urzędnicy publiczni, funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz agencje zajmujące się ofiarami lub potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi, powinny przejść odpowiednie szkolenie uwzględniające aspekt płci, które byłoby wzmocnione poprzez skuteczny nadzór i zarządzanie;
 • Zapobieganie i zwalczanie przemytu kobiet i dzieci poprzez współpracę z krajami trzecimi pochodzenia lub tranzytu, wraz z ochroną ofiar handlu ludźmi, zapewniając kompleksowe wsparcie, programy reintegracji i rehabilitacji;
 • Rozważenie i włączenie środków przeciwdziałających handlowi ludźmi do wszystkich umów handlowych;
 • Poprawa zgłaszania przypadków handlu ludźmi i gromadzenia danych na poziomie państw członkowskich i UE w celu lepszego zrozumienia tego zjawiska i lepszej koordynacji między różnymi źródłami danych;
 • Dalsze wspieranie i finansowanie pracy koordynatora UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi;
 • Grupa EPL potępia wszelkie przymusowe zabiegi, takie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowa sterylizacja, przymusowa aborcja lub przymusowe badania lekarskie kobiet, w szczególności z grup marginalizowanych, w tym kobiet romskich, kobiet z niepełnosprawnością intelektualną lub kobiet należących do mniejszości etnicznych.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM)

Grupa EPL zdecydowanie potępia okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM) jako rażące naruszenie praw człowieka i akt przemocy wobec kobiet i dziewcząt o długotrwałych konsekwencjach psychicznych i fizycznych, w tym śmierci. FGM dotyka co najmniej 200 milionów kobiet i dziewcząt w 31 krajach, a według danych UNFPA z 2018 r., jeśli trendy populacyjne utrzymają się w tym samym kierunku, do 2030 r. 68 milionów dziewcząt na całym świecie będzie zagrożonych FGM. Grupa EPL potępia rosnącą medykalizację tej praktyki jako niebezpieczną próbę legitymizacji, a nawet potencjalnego czerpania korzyści z okaleczania żeńskich narządów płciowych.

Punkty działania w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych:

 • Wzywa Komisję Europejską, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy z krajami trzecimi w celu nadania priorytetu eliminacji FGM poprzez istniejące i przyszłe programy;
 • Wzmocnienie zapobiegania okaleczaniu żeńskich narządów płciowych poprzez edukację i informowanie oraz tworzenie warunków wstępnych dla wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i dziewcząt;
 • Skoncentrowanie różnych istniejących programów na podnoszeniu świadomości, informowaniu, edukacji i szkoleniach dla odpowiednich specjalistów ( lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych) w całej UE oraz w polityce zewnętrznej w celu zapobiegania i zwalczania okaleczania żeńskich narządów płciowych;
 • Przeznaczenie funduszy UE na projekty szkoleniowe i uświadamiające w celu skutecznego zapobiegania, wykrywania i reagowania na przypadki okaleczania żeńskich narządów płciowych i przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Cyberprzemoc i mowa nienawiści

Cyberprzemoc wobec kobiet jest ściśle związana z rosnącym dostępem i wykorzystaniem mediów społecznościowych i platform technologicznych i może być wyrażana na różne sposoby, takie jak molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne oparte na wizerunku, uwodzenie lub seksistowska mowa nienawiści. Te formy cyberprzemocy i mowy nienawiści wobec kobiet są częścią procesu przemocy, często rozpoczynającego się offline i kontynuowanego online lub odwrotnie.

Mowa nienawiści jest coraz częściej skierowana przeciwko kobietom, a szczególnie narażone są na nią osoby publiczne, takie jak dziennikarze, obrońcy praw człowieka i politycy.

Punkty działania dotyczące cyberprzemocy i mowy nienawiści:

 • Współpraca z Komisją Europejską w celu przygotowania kompleksowej strategii dotyczącej kwestii cyberprzemocy, a także mowy nienawiści skierowanej przeciwko kobietom, ponieważ mowa nienawiści w Internecie może podżegać do przemocy w świecie rzeczywistym;
 • Zwiększenie synergii między istniejącymi na szczeblu europejskim instrumentami dotyczącymi przemocy wobec kobiet w Internecie, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dyrektywa o handlu elektronicznym, a także dyrektywa w sprawie praw ofiar;
 • Współpraca z platformami technologicznymi i sektorem ICT w celu zwalczania przemocy wobec kobiet, cyberprzemocy i wykorzystywania dzieci w Internecie i poza nim za pomocą środków technicznych oraz polityki moderowania mediów. Niezbędne jest opracowanie technik zapobiegania i mechanizmów reagowania na szkodliwe treści, w tym współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie usuwania brutalnych lub szkodliwych treści lub uniemożliwiania dostępu do nich;
 • Opracowanie wskaźników rozpowszechnienia i szkodliwości cyberprzemocy wobec kobiet w celu pomiaru skuteczności interwencji;
 • Dalsze rozwijanie kampanii uświadamiających dla kobiet i dziewcząt na temat cyberprzemocy, ich praw i dostępnych usług wsparcia itp;
 • Przyjęcie podejścia uwzględniającego płeć przy rozważaniu środków mających na celu ochronę bezpieczeństwa dziennikarzy, ponieważ dziennikarki spotykają się z formami przemocy specyficznymi dla płci, takimi jak molestowanie seksualne i nękanie w Internecie.

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne jest najbardziej uporczywą formą dyskryminacji ze względu na płeć, a około połowa kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła molestowania seksualnego. Grupa EPL zdecydowanie potępia wszelkie formy molestowania i nalega na skuteczne wdrożenie istniejących ram prawnych dotyczących tego zjawiska, jednocześnie zachęcając państwa członkowskie UE, publiczne i prywatne firmy i instytucje do podjęcia dalszych działań w celu skutecznego zakończenia i zapobiegania molestowaniu w miejscu pracy.

Punkty działania dotyczące molestowania seksualnego:

 • Monitorowanie skuteczności istniejących ram prawnych i wdrażania konwencji międzynarodowych;
 • Wprowadzenie strategii zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy i innych środowiskach społecznych w oparciu o konwencję MOP z czerwca 2019 r. w sprawie przemocy i molestowania w miejscu pracy, uznającą przemoc i molestowanie w miejscu pracy za naruszenie praw człowieka;
 • Współpraca z państwami członkowskimi, sektorem publicznym i prywatnym, a także zainteresowanymi instytucjami w celu skutecznego monitorowania sytuacji, wymiany najlepszych praktyk i rozwijania środków mających na celu zwalczanie molestowania seksualnego we wszystkich środowiskach.

2. BUDOWANIE GOSPODARKI SPRZYJAJĄCEJ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Wzmocnienie pozycji kobiet jako obywateli i podmiotów gospodarczych ma kluczowe znaczenie dla naszych gospodarek i społeczeństw oraz dla walki z ubóstwem. Strukturalnie od dawna istnieje przepaść między mężczyznami i kobietami w gospodarce, ze względu na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, różnice w emeryturach kobiet i mężczyzn, presję związaną z zapewnieniem opieki i zjawisko nieszczelnego rurociągu.

Uwzględnianie aspektu płci na rynku pracy

Większość absolwentów w UE to kobiety: w UE-28 stanowią one blisko trzy piąte (57,6%) wszystkich absolwentów. Są one jednak niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy - tylko 64,3% kobiet jest zatrudnionych, w porównaniu do 75,9% mężczyzn. Pomimo wyższych kwalifikacji, kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, zwłaszcza kobiety z dziećmi. Łączenie pracy z życiem rodzinnym wiąże się z wieloma wyzwaniami, a kobiety w szczególności starają się dostosować swoją karierę do życia rodzinnego i obowiązków opiekuńczych. Opiekunowie mogą być zmuszeni do skrócenia czasu pracy lub nawet rezygnacji z pracy zarobkowej.

Pandemia COVID-19 miała zróżnicowany wpływ na kobiety, ponieważ są one bardziej narażone na społeczno-ekonomiczne skutki wirusa, zwiększając ich ryzyko ubóstwa. Przez cały kryzys kobiety sprawowały większość opieki, mimo że często miały dodatkowe obowiązki zawodowe.

Rola rodziny w społeczeństwie jest kluczowa, oferując ugruntowanie i pocieszającą znajomość. Jednak nie można jej pielęgnować i cieszyć się nią, jeśli w tempie współczesnego życia nie zostanie osiągnięta równowaga między pracą a życiem rodzinnym. Musimy dążyć do tego, aby każdy mógł w pełni cieszyć się życiem rodzinnym. Osiągnięcie prawdziwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ma tu kluczowe znaczenie.

Zapewnienie opieki ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu rodziny, a kobiety zapewniają jej zdecydowaną większość, w tym opiekę nad dziećmi, opiekę pozaszkolną, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi. W UE większość nieformalnych opiekunów to kobiety (62% opiekuje się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, podczas gdy 58% zapewnia nieformalną opiekę dzieciom), co wskazuje na istnienie luki w opiece ze względu na płeć. Ponadto 29% gospodarstw domowych zgłasza niezaspokojone zapotrzebowanie na profesjonalne usługi opieki domowej, przy czym odsetek ten różni się znacznie w poszczególnych krajach UE.

Gdy kobiety pracują, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest znaczącą przeszkodą, wynoszącą średnio 16% w Europie, i może maskować poziomą i pionową segregację na rynku pracy, w tym czynnik szklanego sufitu.

Zapewnienie niezależności ekonomicznej seniorkom jest kolejnym kluczowym wyzwaniem na nadchodzące lata. Poziom ubóstwa wśród seniorów stale rośnie, ale wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród kobiet w wieku powyżej 75 lat są wyraźnie wyższe niż analogiczne wskaźniki wśród mężczyzn. W 2018 r. kobiety w wieku powyżej 65 lat w UE otrzymywały emeryturę średnio o 30% niższą niż mężczyźni, co jest znane jako różnica w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Różnica ta jednak powoli się zmniejsza. Istnieje ona z powodu nierówności nagromadzonych przez całe życie kobiet, takich jak różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, luka w zatrudnieniu i okresy ich nieobecności na rynku pracy.

Punkty działania dotyczące uwzględniania aspektu płci na rynku pracy:

 • Grupa EPL opowiada się za równą płacą za taką samą pracę i oczekujemy na nadchodzący wniosek Komisji Europejskiej w tej sprawie. Popieramy prace nad zharmonizowanymi europejskimi ramami dotyczącymi przejrzystości wynagrodzeń z odpowiednią koordynacją najlepszych praktyk państw członkowskich, przy jednoczesnym należytym uwzględnieniu wyjątkowej sytuacji europejskich MŚP i różnorodności modeli rynku pracy istniejących w UE;
 • Poprawa gromadzenia danych poprzez ustanowienie wskaźnika zróżnicowania emerytur ze względu na płeć, a także dalsze badania nad podstawowymi przyczynami zróżnicowania emerytur ze względu na płeć. Grupa EPL popiera wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w zakresie zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz rozważenie, czy uznawanie okresów opieki nad dziećmi powinno być uwzględniane do celów uprawnień emerytalnych;
 • Aby państwa członkowskie w pełni transponowały dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w odniesieniu do pracujących rodziców i opiekunów, a Komisja Europejska ściśle monitorowała jej wdrażanie;
 • Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, przystępnych cenowo i dostępnych publicznych i prywatnych placówek opieki, a także możliwości elastycznej organizacji pracy do uzgodnienia z pracodawcami. Podczas gdy odpowiedzialność za organizację i treść systemów wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, a także opieki długoterminowej, spoczywa na państwach członkowskich, należy zbadać współpracę na szczeblu europejskim w połączeniu z efektywnym wykorzystaniem funduszy UE, w tym odpowiedniego przydziału środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rozwój wysokiej jakości usług opiekuńczych;
 • Gromadzenie wysokiej jakości danych na temat opieki dostępnej dla dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych i innych osób zależnych w ramach finansowania publicznego i prywatnego, w tym opieki formalnej i nieformalnej. Takie dane powinny utorować drogę dla Europejskiej Strategii Opieki, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady pomocniczości i kompetencji państw członkowskich w tym zakresie;
 • Równe możliwości dzielenia się urlopem rodzicielskim przez oboje rodziców w celu dzielenia się obowiązkami związanymi z wychowywaniem dzieci. Zachęcamy państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w zakresie modeli urlopów rodzicielskich. Ponadto Grupa EPL opowiada się za ogólnounijną kampanią promującą urlop ojcowski;
 • Wprowadzenie Europejskiego Dnia Równowagi między Życiem Zawodowym a Prywat nym 20 marca każdego roku, symbolicznie odzwierciedlającego wiosenną równość między dniem a nocą;
 • Zwalczanie stereotypów związanych z płcią poprzez edukację i informowanie we wszystkich dziedzinach, w tym w biznesie, sporcie, środowisku akademickim itp.

Przedsiębiorczość kobiet

Rola biznesu, przedsiębiorczości i MŚP jest kluczowa dla Grupy EPL, a my staramy się zachęcać kobiety do rozwoju i odnoszenia sukcesów. Badania wskazują, że integracja buduje gospodarkę i PKB. Przedsiębiorczość kobiet jest istotnym czynnikiem w dzisiejszej gospodarce, szczególnie za pośrednictwem MŚP, ale ma potencjał do dalszego rozwoju. Obecnie kobiety stanowią zaledwie 34,4% samozatrudnionych w UE i 30% przedsiębiorców rozpoczynających działalność; brakuje ich w najbardziej obiecujących sektorach i są niedostatecznie reprezentowane w procesie decyzyjnym.

Punkty działania dotyczące przedsiębiorczości kobiet:

 • Dalszy rozwój kreatywności i potencjału przedsiębiorczości kobiet, ponieważ są one niewykorzystanym źródłem wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. Przedsiębiorczość kobiet oraz dostęp do pożyczek i finansowania kapitałowego powinny być wspierane poprzez programy i fundusze UE, a także Europejski Bank Inwestycyjny w zakresie dostępu do mikrofinansowania;
 • Trybunał Obrachunkowy powinien przeprowadzić audyt istniejących instrumentów finansowych UE na rzecz wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet, a Komisja powinna zidentyfikować luki i braki, którymi należy się zająć w celu lepszego wykorzystania budżetu UE;
 • Podnoszenie świadomości na temat możliwości finansowania UE: dostosowana do potrzeb kampania wsparcia i informacyjna skierowana do właścicielek firm i kobiet-przedsiębiorców jest niezbędna do podnoszenia świadomości na temat programów UE i finansowania dających kobietom możliwości zwiększenia ich umiejętności, dostępu do kapitału i wsparcia finansowego;
 • Dalsze rozszerzanie Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu i Europejskiej Sieci Mentorów dla Kobiet Przedsiębiorców, w tym poprzez spotkania kobiet innowatorów, specjalistów ds. technologii i inwestorów w celu zachęcania i stymulowania innowacji i finansowania przedsięwzięć prowadzonych przez kobiety. Może to promować kobiece wzorce do naśladowania w biznesie i anioły biznesu oraz zachęcać do przedsiębiorczości jako opcji kariery poprzez doradztwo zawodowe i mentoring. W związku z tym istnieje potencjał do stworzenia kolejnego pokolenia kobiet-przedsiębiorców w sektorach takich jak gospodarka cyfrowa, ICT i sztuczna inteligencja (AI), poprzez współpracę ze szkołami i organizacjami oddolnymi;
 • Aby Komisja Europejska nadała priorytet inwestycjom na dużą skalę w edukację cyfrową i umiejętności cyfrowe na wszystkich poziomach, w tym myślenie obliczeniowe w edukacji podstawowej, a także edukację cyfrową w programie Erasmus +, aby przewidzieć rosnące zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe na wysokim poziomie i zlikwidować dużą lukę w umiejętnościach cyfrowych, która istnieje w UE. Może to być korzystne dla osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności, zwłaszcza jako przedsiębiorcy.

STEM, technologie cyfrowe, ICT i sztuczna inteligencja (AI)

Kobiety są niewykorzystanym zasobem nawet w dziedzinach wschodzących, takich jak technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja i technologie informacyjno-komunikacyjne, przy czym kobiety stanowią 34% absolwentów STEM i tylko 17% specjalistów ICT, a jednocześnie zarabiają o 19% mniej niż mężczyźni w sektorze informacji i komunikacji w Europie. Ponadto udział mężczyzn pracujących w sektorze cyfrowym jest trzykrotnie wyższy niż udział kobiet. Włączenie większej liczby kobiet do cyfrowego rynku pracy może przynieść europejskiej gospodarce wzrost PKB o 16 mld euro.

Punkty działania dotyczące STEM, technologii cyfrowych, ICT i sztucznej inteligencji:

 • Poprawa edukacji, szkoleń i utrzymania nowych umiejętności i zdolności cyfrowych, a zwłaszcza przedmiotów STEM, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt (powszechny dostęp do zajęć z kodowania, matematyki i ICT), poprzez szkolenia i uczenie się przez całe życie, a także priorytetowe traktowanie różnorodności i włączenia w STEM w celu zwiększenia równych szans w gospodarce i biznesie. Należy zachęcać dziewczęta do nauki matematyki i przedmiotów ścisłych w szkołach;
 • Wykorzystaniefunduszy i programów UE, w tym programu Erasmus+, do skutecznego wspierania uczenia się przez całe życie i szkoleń w tych obszarach.
 • Stworzenie dodatkowych i większych zachęt zarówno dla firm, jak i kobiet w zakresie wzorów do naśladowania, programów mentorskich i ścieżek kariery, aby zwiększyć widoczność kobiet i promować ich dostęp do tych sektorów.
 • Ustanowienie kampanii lub nagród dla firm, które podejmują wzorowe działania w celu poprawy obecności kobiet w gospodarce cyfrowej, w szczególności na forach decyzyjnych;
 • Zapewnienie rozwoju technologii i aplikacji z uwzględnieniem płci, upośledzenia i wieku, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników końcowych.

Kobiety w procesie decyzyjnym

Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach w wielu dziedzinach, w tym w biznesie, nauce, reprezentacji związków zawodowych oraz polityce i urzędach publicznych, mimo że stanowią prawie połowę siły roboczej i ponad połowę absolwentów szkół wyższych w UE. Odsetek kobiet na stanowiskach decyzyjnych wzrósł od 2013 r., ale postęp był powolny i nierównomierny. W październiku 2018 r. zaledwie 6,7% przewodniczących rad nadzorczych w UE stanowiły kobiety, a tylko 6,5% dyrektorów generalnych. Zrównoważone pod względem płci zarządy spółek mogą jednak poprawić wyniki firmy, a nawet wiązać się z większą stabilnością finansową.

Tam, gdzie parytety są potrzebne do osiągnięcia równości, Grupa EPL uważa je za tymczasowy, ale niezbędny środek.

Punkty działania dotyczące kobiet w procesach decyzyjnych:

 • Grupa EPL powinna być liderem w pokazywaniu decydentom UE, rządom państw członkowskich, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i europejskim MŚP, że miejsce pracy z różnorodnością ma tendencję do osiągania lepszych wyników. Różnorodność powinna być postrzegana jako narzędzie konkurencyjności UE i potencjału biznesowego, a nie jako duże obciążenie;
 • Nakłanianie zarządów firm do stosowania przejrzystych kryteriów wyboru kandydatów i faworyzowania niedostatecznie reprezentowanej płci, gdy istnieje wybór między dwoma równie wykwalifikowanymi kandydatami, zgodnie z propozycją zawartą w dyrektywie w sprawie kobiet w zarządach;
 • Poprawa awansu kobiet na najwyższe stanowiska decyzyjne;
 • wspieranie inicjatywy kierowanej przez EPL, dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach;
 • Grupa EPL będzie czujnie przestrzegać parytetu płci w swojej prezydencji i zbada możliwość rozszerzenia tych parytetów na inne organy EPL.

3. PRAWA KOBIET: PODEJŚCIE MIĘDZYSEKTOROWE

Gender mainstreaming, czyli uwzględnianie szczególnych okoliczności i potrzeb kobiet, musi być brane pod uwagę we wszystkich obszarach polityki. Chociaż niniejszy dokument nie rozwija ich konkretnie, należy zastosować perspektywę płci w obszarach polityki, takich jak migracja, integracja Romów, zmiany klimatu, rozwój, media, sport, transport i dzieci, a polityka musi być dostosowana do reakcji wrażliwej na płeć.

Kobiety na obszarach wiejskich

Kobiety na obszarach wiejskich odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu swoich społeczności i utrzymaniu rentowności rolnictwa. Jednak pomimo ich znaczącego wkładu, nadal borykają się z licznymi wyzwaniami, w tym ograniczonymi możliwościami zatrudnienia, gorszym dostępem do usług, słabiej rozwiniętą infrastrukturą i niedostateczną reprezentacją na forach decyzyjnych. Znaczna część pracy kobiet wiejskich ma charakter nieformalny i nie jest uznawana. Kobiety rolnicy w szczególności stoją w obliczu wyjątkowych wyzwań, które stawiają je w niekorzystnej sytuacji, w tym przeszkód związanych z płcią, takich jak brak dostępu do ziemi, finansowania szkoleń i edukacji rolniczej oraz równego traktowania.

Punkty działania dotyczące kobiet na obszarach wiejskich:

 • Wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych i dostępu do kredytów;
 • Stworzenie podprogramu tematycznego dla kobiet na obszarach wiejskich poprzez plany strategiczne wspólnej polityki rolnej finansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zachęcanie kobiet do zatrudnienia i przedsiębiorczości z wykorzystaniem możliwości związanych z agroturystyką i rozwojem wiosek cyfrowych, poprawa dostępu kobiet rolników do gruntów, kredytów i instrumentów finansowych, umiejętności i wyników poprzez edukację, szkolenia i usługi doradcze, zwiększony udział w lokalnych grupach działania i rozwój lokalnych partnerstw w ramach programu Leader;
 • Wymiana najlepszych praktyk przez państwa członkowskie, w szczególności w zakresie statusu zawodowego małżonków współpracujących w sektorze rolnym, a tym samym zajęcie się prawami kobiet do zabezpieczenia społecznego, w tym urlopem macierzyńskim lub uprawnieniami emerytalnymi, oraz dostępem kobiet do dostępnych funduszy UE;
 • Zbadanie rozwoju modeli partnerstwa w odniesieniu do własności gospodarstw rolnych.

Kobiety w polityce zewnętrznej i rozwoju

Równość płci ma kluczowe znaczenie dla praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i inteligentnych gospodarek. Wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie ma kluczowe znaczenie dla globalnego postępu. UE ma do odegrania ważną rolę w tym zakresie, wspierając kraje partnerskie w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć, tworząc bardziej sprzyjające środowisko dla realizacji praw dziewcząt i kobiet, aby osiągnąć rzeczywistą i namacalną poprawę w zakresie równości płci.

Punkty działania dla kobiet w działaniach zewnętrznych:

 • Egzekwowanie równości płci jako kluczowego priorytetu programów i projektów GAP II, w tym zajęcie się prawami kobiet i dziewcząt w czterech kluczowych obszarach: integralność fizyczna i psychiczna, w tym walka z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych; promowanie praw gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet; wzmocnienie uczestnictwa kobiet i dziewcząt; oraz horyzontalny filar mający na celu zmianę kultury instytucjonalnej, aby skuteczniej realizować zobowiązania UE;
 • GAP III musi dalej poprawiać prawa kobiet, zwiększając świadomość i dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet i dziewcząt oraz umożliwiając im jego utrzymanie i poprawę, bez przymusu, przemocy, dyskryminacji i nadużyć;
 • Dokładne śledzenie wszystkich wydatków na działania związane z płcią, wraz ze wskaźnikami, w celu oceny wpływu i poprawy jakości uwzględniania aspektu płci;
 • Zapewnienie spójności między wewnętrznymi i zewnętrznymi politykami, działaniami i finansowaniem w zakresie równości płci w celu maksymalizacji uczenia się i synergii.

Kobiety w mediach

Ze względu na ich kluczową rolę w reprezentacji społecznej i rozpowszechnianiu kultury, a także w dostarczaniu informacji, media tradycyjne i społecznościowe mają ogromny wpływ na ich zdolność do promowania praw kobiet. Stereotypy i niedostateczna reprezentacja kobiet w mediach nadal się utrzymują i są wyraźnie widoczne w treściach medialnych. Rada Europy stwierdziła, że "kobiety stanowią tylko około jednej czwartej osób, o których słyszy się, czyta lub widzi w wiadomościach, rzadko są reprezentowane w roli eksperta". Kobiety są również niedostatecznie reprezentowane w zawodzie na wszystkich poziomach struktury zarządzania: własności mediów, produkcji informacji i procesu decyzyjnego.

 • Wdrożenie środków określonych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2018 r. w sprawie równości płci w sektorze mediów w UE;
 • Współpraca z państwami członkowskimi w celu podnoszenia świadomości na temat kobiet w mediach i wymiany najlepszych praktyk w zakresie promowania reprezentacji i wizerunku kobiet w mediach.

4. ZDROWIE KOBIET I DZIEWCZĄT

Grupa EPL jest zaangażowana w pozytywne i proaktywne podejście do opieki zdrowotnej przez całe życie. Uważamy, że kobiety powinny mieć możliwość kierowania własną opieką zdrowotną, przy wsparciu specjalistów medycznych.

Aby dokonywać świadomych wyborów, kobiety muszą mieć dostęp do wiarygodnych i opartych na dowodach informacji przez całe życie. Odpowiednia do wieku kompleksowa edukacja seksualna, antykoncepcja, edukacja na temat płodności oraz informacje na temat procedur medycznych, poczęcia, ciąży i opieki poporodowej mają kluczowe znaczenie. Grupa EPL dąży do promowania zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw kobiet, z należytym uwzględnieniem kompetencji państw członkowskich w tej dziedzinie. Planowanie rodziny i opieka zdrowotna w zakresie reprodukcji powinny być dostępne dla wszystkich kobiet, w oparciu o ich osobistą sytuację i indywidualne potrzeby, z podejściem skoncentrowanym na kobiecie, wspieranym przez specjalistów medycznych, i powinny być realizowane z pełnym poszanowaniem zasady pomocniczości.

Punkty działania dotyczące zdrowia kobiet:

 • Strategia UE na rzecz zdrowia publicznego powinna uwzględniać aspekt płci, aby wziąć pod uwagę uprzedzenia ze względu na płeć;
 • Państwa członkowskie powinny podjąć środki w celu zwalczania wielu nierówności i niekorzystnych sytuacji, których doświadczają kobiety i dziewczęta znajdujące się w trudnej sytuacji podczas dostępu do usług opieki zdrowotnej;
 • Zapewnienie wszystkim kobietom dostępu do odpowiedniej do wieku kompleksowej edukacji seksualnej, edukacji na temat płodności oraz informacji na temat poczęcia, antykoncepcji, ciąży i opieki poporodowej;
 • Zapewnienie wszystkim matkom odpowiedniej opieki zdrowotnej przed i po porodzie, tak aby żadna kobieta nie zmarła podczas porodu;
 • Opracowanie wspólnych europejskich standardów opieki zdrowotnej nad matkami oraz umożliwienie pracownikom służby zdrowia dzielenia się najlepszymi praktykami w tej dziedzinie;
 • Zapewnienie, aby personel medyczny wykonywał swoje obowiązki w sposób wolny od dyskryminacji, odpowiednio uwrażliwiony i wyposażony w kompetencje umożliwiające lepsze zrozumienie sytuacji szczególnie narażonych dziewcząt i kobiet;
 • Dalsza współpraca z państwami członkowskimi w celu promowania karmienia piersią oraz ustanowienia unijnego systemu bezpiecznego stosowania leków w okresie ciąży i laktacji. Współpraca z państwami członkowskimi i Komisją Europejską w celu promowania transgranicznego korzystania z banków mleka, aby zapewnić kobietom w regionach przygranicznych możliwość skorzystania z tego wsparcia w razie potrzeby;
 • Dalsze badanie kwestii macierzyństwa zastępczego, jego różnych aspektów i konsekwencji prawnych zarówno w UE, jak i w działaniach zewnętrznych UE, w celu rozważenia, czy praktyka ta jest w pełni zgodna z prawami człowieka;
 • Przyjęcie wrażliwego na kwestie płci podejścia do świadomości, diagnostyki i leczenia chorób.

Rak

Nowotwory dotykają zarówno kobiety, jak i mężczyzn, jednak rodzaje nowotworów zależne od płci, a także podejścia do diagnostyki i profilaktyki mogą się różnić. W rezultacie wymagane są ukierunkowane i zróżnicowane reakcje polityczne.

Punkty działania dotyczące raka:

 • Większy nacisk na podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów wśród mężczyzn, biorąc pod uwagę obecny niższy poziom świadomości zdrowotnej;
 • Podczas gdy odpowiedzialność za organizację systemów opieki zdrowotnej, a także zapewnienie długoterminowej opieki zdrowotnej spoczywa na poszczególnych państwach członkowskich, współpraca i wymiana najlepszych praktyk na poziomie europejskim w połączeniu z efektywnym wykorzystaniem funduszy UE przynoszą korzyści w podejmowaniu wspólnych wyzwań w walce z rakiem;
 • Uwzględnienie podejścia uwzględniającego aspekt płci podczas opracowywania i wdrażania unijnego planu walki z rakiem;
 • Zachęcanie państw członkowskich UE do łączenia zasobów w celu hurtowego zakupu szczepionki przeciwko HPV, obniżając w ten sposób jej koszt i wzmacniając profilaktykę raka, umożliwiając wszystkim dzieciom skorzystanie ze szczepionki.

Niepełnosprawne kobiety

46 milionów kobiet i dziewcząt w Unii Europejskiej żyje z niepełnosprawnością, a niepełnosprawne kobiety doświadczają wielu krzyżujących się wyzwań i dyskryminacji.

Punkty działania dotyczące niepełnosprawności:

 • Dalsze uwzględnianie perspektywy płci w nadchodzącej strategii na rzecz równości osób niepełnosprawnych 2021, w tym poprawa dostępu do rynku pracy i wymiaru sprawiedliwości.
 • Dalsze uwzględnianie aspektu płci w procesie kształtowania polityki dotyczącej niepełnosprawności oraz zapewnienie pełnego dostępu do praw niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom przebywającym w instytucjach.

więcej na temat