Dialog Windhoek

Dialog z Windhuku jest naszą inicjatywą w zakresie polityki dotyczącej Afryki. Ma on na celu rozwój współpracy z naszymi afrykańskimi partnerami i afrykańskimi partiami politycznymi poprzez stworzenie forum, w którym przedstawiciele partii afrykańskich o podobnych do naszych poglądach i członkowie Grupy EPL w Parlamencie Europejskim mogą spotykać się oraz wymieniać pomysłami i najlepszymi praktykami w zakresie dobrych rządów, praktyk demokratycznych, zrównoważonego rozwoju i współpracy regionalnej.

Wspólne wartości określające naszą współpracę obejmują poszanowanie praw człowieka i wolności, społeczną gospodarkę rynkową i praworządność opartą na rozdziale władzy i demokracji wielopartyjnej, z wolnymi i uczciwymi wyborami wspierającymi zasadę pomocniczości oraz, w stosownych przypadkach, autonomię lokalną i regionalną.

Urzędnicy afrykańscy i europejscy uczestniczący w panelu dyskusyjnym


Rozpoczęty w 1996 r. z pięcioma afrykańskimi partiami z krajów anglojęzycznych w Afryce Południowej i Wschodniej, opiera się na pierwotnym dialogu z Windhuku, docierając do nowych partnerów poza tradycyjnymi afrykańskimi partnerami Grupy EPL zrzeszonymi w UPADD – Unii Afrykańskich Partii dla Demokracji i Rozwoju.

Fundacja im. Roberta Schumana i dacja Konrada Adenauera regularnie wspierają tę współpracę.