committee

Lūgumraksti

Turpmāko tiesību aktu uzlabošana

Komiteja ir atbildīga par lūgumrakstu izskatīšanu un attiecību uzturēšanu ar Eiropas Ombudu. Tai ir izšķiroša nozīme to problēmu apzināšanā, kas saistītas ar ES tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs.

ES līgumi nodrošina, ka visiem Eiropas pilsoņiem un iedzīvotājiem ir tiesības rakstiski vērsties pie Eiropas Parlamenta par problēmām, ar kurām viņi saskaras ikdienas dzīvē, ar nosacījumu, ka šie jautājumi ir Eiropas Savienības kompetencē.

Mums kā likumdevējiem būtu jāizmanto Eiropas iedzīvotāju tiešā pieredze saistībā ar ES tiesību aktiem, lai uzlabotu turpmākos tiesību aktus. Viņu atsauksmes var sniegt vērtīgu ieskatu par to, kā mēs varam uzlabot savu darbu un labāk apmierināt mūsu vēlētāju vajadzības.

A woman signs a document on a clipboard