committee

Attīstība

Ietekme uz ES attīstības palīdzību

Praktiskajā darbībā šī komiteja ir atbildīga par lēmumiem, kā tērēt ES attīstības palīdzības budžetu, un uzrauga, kā Eiropas Komisijas, Eiropas Ārējās darbības dienests un visi, kam piešķirti ES attīstības palīdzības līdzekļi, izmanto šos līdzekļus. Tā regulāri iesaistās politiskajā dialogā gan divpusējā līmenī, gan ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un parlamentu sadarbības forumiem, veicinot demokrātiskas vērtības, labu pārvaldību un cilvēktiesības jaunattīstības valstīs.

Tā arī uzstāj uz labāku koordināciju starp līdzekļu devēju valstīm un aģentūrām, tostarp labāku sadarbības nolīgumu ar jaunattīstības valstīm koordināciju. EPP grupa palīdzēja izstrādāt procedūras finansiālas palīdzības sniegšanai trešām valstīm.

Ne tikai finansiāla palīdzība

EPP grupa uzskata, ka nabadzības izskaušanai arī turpmāk jābūt Eiropas attīstības politikas centrā. Mēs uzskatām, ka vislabākos rezultātus sasniegsim, ja atbalsts tiks sniegts nabadzīgākajām valstīm un nestabilām valstīm, kur valda ļoti liela nabadzība.

Taču palīdzība viena pati nevar novest pie attīstības. Mēs vēlamies, lai tiktu darīts vairāk miera, cilvēktiesību ievērošanas, demokrātijas, labas pārvaldības, kā arī ilgtspējīgas sociālās, ekonomiskās un vides attīstības veicināšanai, kas ir mūsu galvenās prioritātes. Regulāri esam aicinājuši veikt konkrētus pasākumus, lai ES iekšpolitika migrācijas, tirdzniecības, finanšu, lauksaimniecības un vides jomā būtu saderīga ar globālajiem attīstības mērķiem, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades attīstības mērķiem.

EPP grupa deva zaļo gaismu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai, kura mērķis ir novērst migrācijas pamatcēloņus. piešķirot 3,3 miljardus € aizdevumos un garantijās, lai mobilizētu 44 miljardus € privātās investīcijās riska zonās galvenokārt Āfrikā, bet arī Rietumbalkānos un Tuvajos Austrumos.

Komiteja picture