committee

Zivsaimniecība

Vienkāršota un ilgtspējīga zveja

Zivsaimniecības politikai ir jāsaskaņo plaša ieinteresēto personu loka intereses, vienlaikus aizsargājot jūras vides un zivju krājumu ilgtermiņa dzīvotspēju, zvejnieku iztikas avotus un ar zivsaimniecību saistīto nozaru un piekrastes kopienu nākotni.

EPP grupa ir aizsargājusi Ziemeļjūras zvejnieku iztikas līdzekļus, atbalstot satvaru, kas ļauj panākt ilgtspējīgu zveju Ziemeļjūrā. Mēs cīnījāmies par jauniem noteikumiem, ar kuriem vienkāršo darbības, ko tie veic, lai zvejotu zivis, vienlaikus pielāgojot pasākumus katras zvejniecības vajadzībām un tādējādi nodrošinot nozarei elastību, tajā pašā laikā saglabājot tās galveno mērķi: zvejas resursu ilgtspējību.