committee

Zivsaimniecība

Vienkāršota un ilgtspējīga zveja

ETP grupas mērķis ir aizsargāt vidi, vienlaikus atbalstot zvejniekus, viņu iztikas līdzekļus un pārtikas nodrošinājumu Eiropā.

ES zivsaimniecības nozare ir apliecinājusi savu stratēģisko nozīmi Brexit, Covid-19 pandēmijas un arī Ukrainā notiekošā kara laikā. Tai ir izšķiroša nozīme pārtikas un pašpietiekamības nodrošinājumā Eiropā, kā arī pārtikas izšķiešanas samazināšanā.

Mēs atbalstām sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un visaptverošus sociālekonomiskās ietekmes novērtējumus par visiem pasākumiem, kas ietekmē zvejniekus un to iztikas līdzekļus. ETP grupa uzsver, ka nepieciešams pielāgoties katras zvejsaimniecības konkrētajām vajadzībām, veicinot elastību nozarē, vienlaikus saglabājot tās galveno mērķi: zvejas resursu ilgtspējību.

A man in fishing gear stands on his trawler